Główna Eko miasto Gospodarka odpadami Zakres odbioru odpadów

Zakres odbioru odpadów

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia odbiór odpadów, które podzielone zostały na trzy grupy:

  1. grupa pierwsza obejmująca odpady zmieszane, bioodpady (w tym odpady kuchenne, odpady zielone tj. trawa, liście, drobne gałęzie), papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe;
  2. grupa druga obejmująca meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  3. grupa trzecia obejmująca: zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe), przeterminowane lub zbędne leki, przeterminowane lub zbędne chemikalia, odpady remontowe i budowlane (z wyłączeniem wyrobów zawierających azbest) oraz zużyte opony;

Bezpośrednio z każdej zamieszkałej nieruchomości systematycznie odbierane są odpady z grupy pierwszej. W zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej: odpady zmieszane, bioodpady oraz odpady surowcowe – 1 raz na tydzień. Bioodpady gromadzimy w brązowych pojemnikach lub we własnych workach o pojemności 120l.

W przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odpady zmieszane i bioodpady odbierane są z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie, odpady surowcowe (tj. papier, tworzywa sztuczne, szkło) 1 raz na miesiąc.

Odpady z drugiej grupy takie jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane będą w podanych terminach z nieruchomości, na zasadzie wystawek, dwa razy w roku.

Zarówno trawa, liście, drobne gałęzie, jak i meble oraz inne odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane w Punkcie selektywnego zbierania odpadów.

Odpady z grupy trzeciej mieszkańcy będą mogli samodzielnie, według zapotrzebowania, dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów:

– odzież i tekstylia (do oznakowanego kontenera nie wrzucamy: torebek, walizek, butów, materacy, poduszek, kołder)

– zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) – specjalne pojemniki znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej, szkołach i sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe powinny zostać dostarczone do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;

– przeterminowane lub zbędne leki – specjalne pojemniki znajdujące się we wszystkich aptekach na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki;

– odpady remontowe i budowlane, pochodzące z niewielkich remontów w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem tych które pochodzą z prac wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę budynków oraz z wyłączeniem wyrobów zawierających azbest) – w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości będą mogli oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów do 100kg/nieruchomość/rok odpadów remontowych i budowlanych;

– zużyte opony – w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości będą mogli oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów do 4 sztuk opon/mieszkańca/rok;

– odpady do odpadów medycznych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi strzykawki).