Główna Eko miasto Gospodarka odpadami Informacje dla rolników

Informacje dla rolników

Odpady z działalności rolniczej

Powołując się na przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina zobowiązana jest do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Gospodarstwo rolne, na terenie którego zamieszkuje rodzina prowadząca gospodarstwo rolne klasyfikuje się jako:

  • nieruchomość zamieszkałą i z takiej nieruchomości będzie zapewniony odbiór odpadów komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • część gospodarstwa, która obejmuje pomieszczenia dla zwierząt, pomieszczenia na pasze, opryski i nawozy zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być zakwalifikowana do tej kategorii.

Odpady z działalności rolniczej co do zasady pozostają poza zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – zużyty olej silnikowy, opony od ciągników, środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach, folie po tunelach i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie mogą być zaliczone do kategorii odpadów komunalnych.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze informujemy, że można jest także oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Poniżej załączamy wykaz firm zajmujących się odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej (adresy pozyskane ze stron internetowych):

– PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz i Krzysztof Socha, ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask

tel. 43 675 15 35, 605 684 846, mail: somasz.pl@gmail.com

– Makmetalik Skup Surowców Wtórnych ul. Świętego Franciszka z Asyżu 6/8, 93-485 Łódź

Tel. 42 684 76 37, 530 779 555, www.makmetalik.pl

– Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem

tel. 61 281 06 11, 726 008 480, www.sodo.recykl.pl

– PPHU Dortex, ul. Plażowa 2, 98-100 Łask, tel. 43 676 15 81, 605 422 506, mail: biuro@dortex.com.pl

Z uwagi na to, że odpady te mogą być odbierane odpłatnie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z daną firmą.