Główna Eko miasto Gospodarka odpadami Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komunikat – informacja nt. wysokości opłaty za odpady komunalne w 2024 roku

Informujemy Mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki, że opłata za odbiór odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych nie uległa zmianie w roku 2024 i pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. 39,00 zł od osoby miesięcznie.

Opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać co miesiąc, bez wezwania do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy (tj. za miesiąc marzec opłatę uiszczamy do 15 kwietnia, za kwiecień do 15 maja itd.).

Przypominamy również, że do 15 stycznia 2024 r. należy dokonać opłaty za miesiąc grudzień 2023 r., a płatność za miesiąc styczeń 2024 r. do 15 lutego 2024 r.


NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – WYSOKOŚĆ STAWKI:

Zgodnie z uchwałą nr LXVI/472/23 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2023r. – w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2023r. poz. 1536), zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wynosi 39,00 zł miesięcznie.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 78,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim  przypomina właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, zarządcom i administratorom budynków oraz innym osobom posiadającym nieruchomość w użytkowaniu o obowiązku uiszczania zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim nie wystawia faktur i rachunków za wywóz odpadów.

Nr konta do wpłat:

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 84 8780 0007 0000 0231 1002 0212

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim na poczcie, w banku lub przez Internet.

 Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości zawiadomienia o nowej wysokości opłaty.


ULGA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Od 2021 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady (odpady kuchenne, trawę, liście, drobne gałęzie) będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak jak przy zmianie danych, w której oprócz deklaracji kompostowania podaje się też wszelkie pozostałe dane, w tym liczbę osób mieszkających i wylicza wysokość opłaty. Przy zmianie danych obowiązuje termin do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

WAŻNE! Wysokość zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Ulga z tytułu kompostowania nie obejmuje właścicieli nieruchomości wielolokalowych.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, nie będą mogli wystawiać ich przed posesję w celu odbioru.


Do pobrania: