Główna Eko miasto Gospodarka odpadami Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – WYSOKOŚĆ STAWKI:

Zgodnie z uchwałą nr LXVI/472/23 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2023r. – w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2023r. poz. 1536), zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2023r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wynosi 39,00 zł miesięcznie.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 78,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim  przypomina właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, zarządcom i administratorom budynków oraz innym osobom posiadającym nieruchomość w użytkowaniu o obowiązku uiszczania zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Terminy płatności:

 • za styczeń 2023r. – 15.02.2023r.,
 • za luty 2023r. – 15.03.2023r.,
 • za marzec 2023r. – 17.04.2023r.
 • za kwiecień 2023r. – 15.05.2023r.
 • za maj 2023r. – 15.06.2023r.
 • za czerwiec 2023r.  – 17.07.2023r.
 • za lipiec 2023r. – 16.08.2023r.
 • za sierpień 2023r. – 15.09.2023r.
 • za wrzesień 2023r. – 16.10.2023r.
 • za październik 2023r. – 15.11.2023r.
 • za listopad 2023r. – 15.12.2023r.
 • za grudzień 2023r. – 15.01.2024r.

 

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji.

Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim nie wystawia faktur i rachunków za wywóz odpadów.

Nr konta do wpłat:

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 84 8780 0007 0000 0231 1002 0212

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim na poczcie, w banku lub przez Internet.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości zawiadomienia o nowej wysokości opłaty.

 


UWAGA!!!

Nowy numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

84 8780 0007 0000 0231 1002 0212

W tytule opłaty koniecznie należy wpisać indywidualny numer klienta wraz z dopiskiem „opłata za odbiór odpadów za miesiąc……” np. 00000001, opłata za miesiąc kwiecień 2020 r. Przy przelewach internetowych należy dopisać imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i zasobów komunalnych opłatę będą uiszczać do zarządców wspólnot, spółdzielni lub administratorów na dotychczasowych zasadach, np. w czynszu.Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.


ULGA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Od 2021 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady (odpady kuchenne, trawę, liście, drobne gałęzie) będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak jak przy zmianie danych, w której oprócz deklaracji kompostowania podaje się też wszelkie pozostałe dane, w tym liczbę osób mieszkających i wylicza wysokość opłaty.Przy zmianie danych obowiązuje termin do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

WAŻNE! Wysokość zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Ulga z tytułu kompostowania nie obejmuje właścicieli nieruchomości wielomieszkaniowych.Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, nie będą mogli wystawiać ich przed posesję w celu odbioru.