Główna Aleksandrowski program In Vitro Jak skorzystać z programu

Jak skorzystać z programu

Aby skorzystać z programu należy umówić się na wizytę lekarską w jednej z dwóch klinik wybranych na realizatora Programu Salve Medica lub Klinika Bocian Łódź

Kontakt do Salve Medica:

Dominika Radomska – koordynator kliniki płodności

tel. 798 866 066

 e-mail: dofinansowanieinvitro@salvemedica.pl

Kontakt do Kliniki Bocian – Łódź

Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian

ul. Piotrkowska 157a

90-440 Łódź

Tel: +48 42 620 00 20

e-mail: lodz@klinikabocian.pl 

https://klinikabocian.pl/kontakt/lodz

https://klinikabocian.pl/klinika/dofinansowanie-in-vitro-aleksandrow-lodzki

Osoby zainteresowane wypełniają odpowiednie dokumenty u realizatora. Na wizycie lekarskiej następuje badanie podmiotowe, przedmiotowe ewentualnie inne niezbędne badania obojga partnerów. Po zweryfikowaniu spełniania przez parę zgłaszającą akces do Programu spełniania kryteriów administracyjnych i medycznych warunkujących zakwalifikowanie do udziału w Programie Realizator Programu wystąpi do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim z pisemnym wnioskiem, celem formalnego zatwierdzenia dofinansowania przez Urząd Miejski.

Osoba do kontaktu z Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim: Katarzyna Żabińska – Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji programów polityki zdrowotnej

tel.: 42 270 03 81

e-mail: katarzyna.zabinska@aleksandrow-lodzki.pl

Kto może skorzystać z programu?

Pary (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego wskazaną w ustawie z dnia 25.06.2015 r. o leczeniu niepłodności t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 442), które spełniają następujące wskazane warunki w rozdziale XI Programu, tj.:

1. pary u których w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu stwierdzono przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenia niepłodności (udokumentowane medycznie);

2. w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia zgodnie z datą urodzenia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 45 lat (zgodnie z datą urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL , FSH < 15 mU/mL lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka;

3. mieszkają na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki od co najmniej 3 lat – spełnienie tego warunku weryfikowane na podstawie pisemnego oświadczenia potencjalnych uczestników programu lub przedłożonych przez nich kopii pierwszej strony zeznań podatkowych za okres ostatnich 3 lat;

4. u których nie stwierdzono występowania kryteriów wykluczenia, tj.:
* w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:
– potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH > 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL; (badanie ważne do 3 miesięcy od momentu wykonania),
– nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
– nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji (potwierdzone dokumentacją medyczną),
– wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
– brak macicy,
* w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):
– nieprawidłowe parametry nasienia partnera,
* w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:
– wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
5. zakwalifikowane do uczestnictwa w programie przez Realizatora Programu, zgodnie z ustawowymi kryteriami podjęcia terapii niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałymi kryteriami wskazanymi w Programie.

W ramach Programu każda para Uczestników Programu ma prawo skorzystać z jednej ze zindywidualizowanych procedur wspomaganego rozrodu, a warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury jest zakwalifikowanie pary do Programu przez Realizatora oraz przeprowadzenie, co najmniej jednej z wymienionych poniżej interwencji (w zależności od sytuacji klinicznej pary):

* procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

1. przeprowadzenie kwalifikacji par do udziału w Programie oraz wykonanie badań, do których obliguje Ustawa o leczeniu niepłodności w tym określenie poziomu AMH, USG jajników i badanie drożności jajowodów,
2. kontrolowaną stymulację jajeczkowania prowadząca do uzyskania komórek jajowych o pełnym potencjale rozrodczym,
3. punkcję jajników, tj. pobranie komórek jajowych pod kontrolą ultrasonografii,
4. znieczulenie ogólne podczas punkcji,
5. pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej drogą klasyczną (samoistne zapłodnienie) lub metodą docytoplazmatycznej iniekcji plemnika,
6. hodowlę zarodków,
7. transfer zarodków do jamy macicy,
8. przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione do macicy, do czasu ich wykorzystania. Koszt przechowywania niewykorzystanych zarodków ponosi para biorąca udział w programie;
* procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

1. przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,
2. przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,
3. pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
4. transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,
5. zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach;

* procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

1. przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych badań
2. przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,
3. przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.