Główna Eko miasto Gospodarka odpadami Automat do recyklingu

Automat do recyklingu

 

Już 9 listopada rusza nasza kolejna akcja związana z automatem do zbiórki butelek PET.

 

W zamian za oddane do automatu odpady będzie można odebrać:

– zestaw woreczków do pakowania owoców i warzyw,

– wentylowany pojemnik na odpady kuchenne,

– zestaw toreb do segregacji tworzyw sztucznych, papieru i szkła.

Nagrody można będzie odbierać w Referacie Gospodarki Odpadami – Plac Kościuszki 4, pokój nr 5.

Do zobaczenia w nowej lokalizacji tj. w budynku pasywnym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzki – ul. Jasińskiego 20:

poniedziałek  8.00 – 16.00 
wtorek 8.00 – 17.00 
środa 8.00 – 16.00 
czwartek 8.00 – 16.00 
piątek 8.00 – 15.00

Regulamin akcji „Nie odpadaj, segreguj”

§1 Regulamin określa zasady segregacji butelek PET w automacie do selektywnej zbiórki odpadów w gminie Aleksandrów Łódzki.

§2 Właścicielem automatu do selektywnej zbiórki odpadów oraz organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 947-00-02-165, REGON: 000532613, zwany dalej „Organizatorem”.

§3 Celem akcji jest zmniejszenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowisko, a tym samym wspieranie lokalnego recyklingu i postaw ekologicznych mieszkańców.

§4 Lokalizacja automatu: Gmina Aleksandrów Łódzki – urządzenie będzie miało charakter mobilny, a aktualne informacje dot. lokalizacji będą ukazywały się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim oraz na facebookowym profilu Urzędu Miejskiego „EKOmiasto Aleksandrów Łódzki”

§5

1.W automacie do selektywnej zbiórki odpadów można oddawać wyłącznie plastikowe butelki PET (maksymalna pojemność: 2 litry, minimalna 200 ml).

2.Automat wyposażony jest w zgniatarkę, która po kolei zgniata wrzucane opakowania.

3.Nie można deponować w automacie opakowań po środkach chemicznych i kosmetykach.

4.Butelki deponowane w automacie nie mogą być opakowaniami po odpadach niebezpiecznych np. po farbach, lakierach czy rozpuszczalnikach. W tym przypadku, niezależnie od rodzaju i wielkości opakowania, powinno ono trafić bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

§6 Zasady korzystania z automatu:

1) Opróżnioną i czystą plastikową butelkę PET należy oddać postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

2) Jedna wrzucona butelka to 1 punkt. Przy wrzuceniu kilku butelek – punkty sumują się.

3) Punkty zostaną naliczone na poczet wybranej na ekranie gratyfikacji (nagrody), którą stanowią:

a) zestaw woreczków na warzywa i owoce;

b) wentylowany pojemnik na odpady organiczne, do kuchni;

c) zestaw toreb do segregacji na plastik, papier i szkło.

4) Wybór gratyfikacji oraz ilość i rodzaj wrzuconych opakowań zostaną potwierdzone na wydrukowanym paragonie, który należy zachować.

5) Wymiana punktów na nagrody następuje stosownie do przeliczenia:

a) 75 pkt = 1 szt. zestaw woreczków do pakowania warzyw i owoców;

b) 125 pkt = 1 szt. wentylowany pojemnik na odpady organiczne;

c) 175 pkt = 1 szt. zestaw toreb do segregacji na plastik, papier i szkło.

6) Wydawanie nagród następuje po okazaniu paragonów, o których mowa w pkt. 4 – stosownie do ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika akcji (z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może jednorazowo odebrać więcej niż jednej nagrody) w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Odpadami , i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 4, 95-070 Aleksandrów Łódzki, pokój nr 5 (I piętro).

7) Nagrody wydawane będą na bieżąco (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu), po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów.

8) Liczba nagród jest ograniczona, w przypadku dużego zainteresowania konkursem o wydaniu nagrody decydować będzie kolejność zgłoszeń.

§7 Akcja „Nie odpadaj – segreguj” będzie trwała od 9 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

§8 Butelki nie podlegają wymianie na środki finansowe. Oddanie odpadów jest dobrowolne. Wrzucenie butelki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§9 Zebrane punkty na konkretną nagrodę nie podlegają wymianie na inne.

§10 Udział w akcji jest dobrowolny. W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę dostępnych nagród, uczestnicy mogą nie otrzymać wybranego przez siebie upominku. Brak uczestnictwa w zabawie nie zwalnia z obowiązku segregowania odpadów.

§11 Organizator jest uprawniony do:

a) dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie; organizator zawiadamia Uczestników o powyższym przez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu na stronie internetowej z zachowaniem 30 – dniowego terminu przed dniem wejścia w życie dokonanych zmian.

b) zawieszenia realizacji bądź zakończenia akcji po uprzednim powiadomieniu Uczestników poprzez opublikowanie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej z zachowaniem 30 – dniowego terminu przed dniem zawieszenia bądź zakończenia realizacji akcji.

§12 Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny dla uczestników akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl

§13 Wszelkie uwagi dotyczące działania automatu można zgłaszać mailowo: automat@aleksandrow-lodzki.pl