Główna Eko miasto Gospodarka odpadami Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

Grafika z napisem Rejestr działalności regulowanej
Grafika przedstawiająca segregowanie odpadów

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.

Wpisu do rejestru oraz zmiany w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer NIP, o ile przedsiębiorca posiada,
  • numer REGON, o ile przedsiębiorca posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50zł oraz oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie powinno zawierać również :

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. 

Druk wniosku w pliku [.doc] –pobierz

Druk wniosku w pliku [.pdf] – pobierz

Druk wniosku o zmianę wpisu w rejestrze  [.doc] – pobierz

Druk wniosku o zmianę wpisu w rejestrze  [.pdf] – pobierz

Druk oświadczenia w pliku [.doc] – pobierz

Druk oświadczenia w pliku [.pdf] – pobierz