Główna Eko miasto Gospodarka odpadami RIPOK a instalacja komunalna

RIPOK a instalacja komunalna

W 2019 r. Gmina Aleksandrow Łódzki, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, należała do I regionu gospodarki odpadami komunalnymi, w którym regionalną (jedyną)   instalacją   do   przetwarzania   odpadów   komunalnych   (RIPOK)   była   instalacja do   mechaniczno   –   biologicznego   przetwarzania   zmieszanych   odpadów   komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku. Instalacja znajduje się w miejscowości Krzyżanówek, gm. Krzyżanów. Do września 2019 r., do tej instalacji trafiały wszystkie odpady zmieszane (niesegregowane) oraz odpady zielone zebrane z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadzono możliwość wywozu w/w odpadów do instalacji komunalnych bez względu na region. Ponadto został zniesiony podział województw na   regiony   gospodarki   odpadami,   a   regionalne   instalacje   do   przetwarzania   odpadów komunalnych (RIPOK) stały się instalacjami komunalnymi. Mając na uwadze zasadę bliskości, zapisaną w art. 20 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 t.j. ze zm.), odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Na terenie województwa łódzkiego istnieje 7 instalacji   komunalnych   do   mechaniczno-biologicznego   przetwarzania   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

  • Krzyżanówek, gmina Krzyżanów
  • Dylów, gmina Pajęczno
  • Ruszczyn, gmina Kamieńsk
  • Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka
  • Płoszów, gmina Radomsko
  • Julków, gmina Skierniewice
  • Różanna, gmina Opoczno