Główna Eko miasto Gospodarka odpadami Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi miesięczna stawka opłaty za odbiór odpadów?

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 32,50 zł za jednego mieszkańca. Gdy nie zostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty wyniesie 65 zł od osoby miesięcznie.

Na co zostają przeznaczane opłaty, które trafiają do gmin?

Pieniądze zebrane z opłat za odpady komunalne mogą zostać przeznaczone wyłącznie na:

– odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
– tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
–  obsługę administracyjną tego systemu.

Jaki jest termin na złożenie deklaracji?

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. za grudzień do 10 stycznia).

Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Czy w deklaracji należy wpisać osoby zameldowane, czy faktycznie mieszkające w danym gospodarstwie?

Należy wpisać osoby faktycznie przebywające w danym gospodarstwie. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą osób stale przebywających. A w kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.

Jak gmina sprawdzi, czy podaliśmy prawdziwe dane w deklaracji?

W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m.in. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego. Gmina może też uzyskać informacje od firmy wywożącej odpady – informacje o przepełnieniu pojemników również mogą świadczyć o zaniżeniu rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Dodatkowo są przeprowadzane w terenie wyrywkowe kontrole prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Co robić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a np. urodzi się dziecko lub umrze osoba zamieszkująca daną nieruchomość?

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. za grudzień do 10 stycznia). Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Kto odbiera odpady komunalne z danej nieruchomości?

Firmy, z którymi gmina Aleksandrów Łódzki zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu.

Kiedy zostanie nałożona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie ww. powiadomienia Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego wszczyna postępowanie w sprawie określenia w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując przy tym stawki opłaty podwyższonej. Zarówno przytoczone przepisy oraz zapisy poszczególnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki nakładają na pracowników firm odbierających odpady komunalne obowiązek monitorowania prawidłowości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w trakcie realizowania usługi odbioru.

Czy jeśli kompostuję odpady będę ponosić niższą opłatę?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , zwolnieni z części opłaty mogą być właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujących wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Wysokość zwolnienia wynosi 4 zł od osoby / m-c. Ze zwolnienia mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

– w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku (odpady kuchenne, trawę, liście, drobne gałęzie),

– złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym formularzu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.

Do skorzystania ze zwolnienia od stycznia 2021 r. są upoważnieni właściciele,  którzy złożą nową deklarację na nowym druku w okresie  od 1 stycznia do 10 lutego 2021 r.  Złożenie deklaracji w kolejnych miesiącach będzie obowiązywało na bieżąco.

Czy mogę mieć kompostownik i oddawać odpady bio w brązowym pojemniku?

Kompostowanie odpadów to bardzo pożyteczna i funkcjonalna praktyka. Nie każdy jednak ma możliwość kompostowania wszystkich bioodpadów, które powstają na nieruchomości, w związku z tym można również oddawać wtedy bioodpady w pojemnikach – nie można jednak w takiej sytuacji korzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów.

Co i jak muszę zgłosić, żeby móc kompostować?

Kompostować może każdy mieszkaniec, natomiast do skorzystania z ulgi z tego tytułu uprawnieni są mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. W przypadku chęci skorzystania z ulgi w związku z kompostowaniem, należy złożyć deklarację.

Prowadzę gospodarstwo i bioodpady wyrzucam na obornik i skarmiam zwierzęta czy mogę skorzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania?

Z ulgi mogą korzystać właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Aby w tym przypadku skorzystać z ulgi należy spełnić wszystkie warunki w tym posiadanie kompostownika, co będzie przedmiotem kontroli. Obornik nie jest materiałem na kompost. Skarmianie zwierząt resztkami oczywiście nie jest zabronione, ale konieczne jest posiadanie kompostownika do innych bioodpadów, których np. zwierzęta nie zjedzą. Jeżeli nie będzie na nieruchomości kompostownika wówczas nie ma możliwości skorzystania z ulgi i nieruchomość powinna być wyposażona w brązowy pojemnik.

Jakie warunki powinien spełniać kompostownik?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa jednolitej i jednoznacznej definicji kompostownika.  Zakłada się, że powinno być to wyznaczone /ograniczone / wygrodzone (drewniane, betonowe, z tworzywa sztucznego) miejsce gdzie kompostowane będą wszystkie bioodpady powstające na nieruchomości, miejsce w którym zachodzić będzie proces kompostowania. Zgodnie z treścią Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki – za kompostownik przydomowy nie jest uznawana ułożona na ziemi pryzma składająca się z bioodpadów; kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może odbywać się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. Ponadto usytuowanie kompostownika powinno być zgodne z innymi przepisami w tym np.: Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Co zrobić ze żwirkiem po kocie i psimi odchodami?

Wyrzucamy je do pojemnika na odpady zmieszane.

Co zrobić ze świąteczną choinką?

Najbardziej przyjazne dla środowiska są drzewka naturalne uprawiane w tym celu. Gdy nie są nam już potrzebne można je dodać do kompostownika lub oddawać w terminie wskazanym przez tut. Urząd. Drzewka sztuczne można oddawać w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK-u.

Gdzie wyrzucić kapsle, nakrętki czy zakrętki?

Te odpady można wyrzucać do pojemnika lob worka koloru żółtego, na tworzywa sztuczne. Plastikowe nakrętki butelek warto zbierać i następnie oddać organizacjom charytatywnym, które dzięki temu zdobywają środki na szczytne cele.

Co zrobić z pustym tonerem do drukarki lub zużytym akumulatorem?

Pusty kartridż do drukarki można oddać w sklepie, przy zakupie nowego. Podobnie z akumulatorem samochodowym – oddajemy go w punkcie, w którym zakupiliśmy nowy akumulator.

Co zrobić z gruzem?

W przypadku, gdy remont wykonuje prywatna firma, to ona odpowiedzialna jest za zagospodarowanie odpadów powstających w czasie prac.

Samodzielnie gruz i odpady po remontach możemy oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w ilości do 100kg/nieruchomość/rok.

Wynajęcie kontenera

Jeśli

  • posiadasz większą ilość gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (powyżej 100kg)
  • posiadasz gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, czyli niewytworzone w Twoim gospodarstwie domowym,

musisz zamówić kontener lub worek typu „big bag” od firmy specjalizującej się w tego typu usługach. Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki nie obejmuje odbioru ww. odpadów.

Co zrobić z przeterminowanymi lub zbędnymi lekami?

Nie wyrzucaj przeterminowanych leków ani opakowań po nich do odpadów zmieszanych. W aleksandrowskich aptekach zostały ustawione specjalne pojemniki na tego typu odpady – można je tam bez problemu wyrzucić.

Gdzie wyrzucić stare, zużyte opony?

Stare opony nieodpłatnie mogą przyjmować wszyscy sprzedawcy opon, w tym centra handlowe, w których są one kupowane. W tym wypadku oddawane opony mają należeć do samego typu pojazdu, a ich liczba ma odpowiadać liczbie kupowanych nowych opon.

Bez dodatkowej opłaty zużyte opony są przyjmowane podczas wymiany opon w warsztatach samochodowych.

Zużyte opony można przywieźć i nieodpłatnie zostawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (do 4 opon).

Co zrobić z elektrośmieciami?

Do żadnego z pojemników nie możemy wyrzucać tzw. Elektrośmieci czyli zużytego sprzętu AGD i  RTV, żarówek, świetlówek itp. Odpady te należy bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (wjazd od ul. Chopina w Aleksandrowie Łódzkim) lub w sklepie, w którym dokonujemy zakupu nowego sprzętu AGD i RTV.

Ponadto drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny (m.in.: zużyte baterie, żarówki, telefony komórkowe, płyty CD/DVD) można oddawać również w Miejskich Punktach Elektroodpadów mieszczących się :

  • przy Szkole Podstawowej nr 4 przy al. Wyzwolenia w Aleksandrowie Łódzkim;
  • przy ul. Legionowej (pomiędzy nr 3 i nr 5) w Aleksandrowie Łódzkim;
  • przy ul. Daszyńskiego 14 w Aleksandrowie Łódzkim (obok „Małpiego Gaju” oraz sklepu POLOmarket);
  • ul. Sikorskiego 2 (okolice parkingu strzeżonego);
  • ul. Bratoszewskiego (plac zabaw przy kortach) – wersja z dostępnością.

Czy trzeba myć butelki i inne opakowania, a z butelek zrywać etykiety przed wrzuceniem do pojemnika na segregację?

Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne. Opakowania muszą być tylko puste. Należy je ewentualnie jedynie przepłukać aby nie pozostawiać w środku np. resztek jedzenia. Etykiet z opakowań nie trzeba usuwać.

Nieruchomość została sprzedana. Czy właściciel powinien złożyć zmianę deklaracji?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek poinformować urząd o zaprzestaniu wytwarzania odpadów na danej nieruchomości poprzez złożenie deklaracji „zerowej” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację taką należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Sprzedaż nieruchomości i zgłoszenie deklaracji przez nowego właściciela nie zwalnia poprzedniego właściciela z powyższego obowiązku.

Do którego pojemnika można wyrzucać popiół?

Tylko zimny popiół należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucić części samochodowe?

Części samochodowe wytworzone we własnym zakresie można oddawać odpłatnie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie tego typu odpadów – stacje demontażu pojazdu, warsztaty samochodowe.

Wykaz przedsiębiorców upoważnionych przez Wojewodę Łódzkiego do prowadzenia stacji demontażu pojazdów w województwie łódzkim można znaleźć na stronie: https://bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/archiwa-rejestry-i-ewidencje/item/666-wykaz-stacji-demonta%C5%BCu-w-wojew%C3%B3dztwie-%C5%82%C3%B3dzkim

Czy nieruchomości niezamieszkałe mają obowiązek segregowania odpadów?

Dla wszystkich nieruchomości, na których powstają odpady komunalne zastosowanie mają przepisy art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zbieranie w sposób selektywny  powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych jest obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości.

Niesegregowanie odpadów w zabudowie wielorodzinnej a odpowiedzialność zbiorowa?

Art. 6h Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej „ucpg”), jako podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty (również podwyższonej) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazuje właściciela nieruchomości.

Jednocześnie art. 2 ust. 3 i 3b ucpg stanowi, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową a osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy. W konsekwencji, decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podwyższonej wysokości powinna zostać wydana wobec wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej jako jednolitego podmiotu, niezależnie od tego, że tylko część mieszkańców naruszyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów.

Co zrobić jeżeli żadna firma wpisana do rejestru nie chce podpisać umowy na odbiór odpadów komunalnych?

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana dalej „ucpg”) wskazuje, iż właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej. Ustawa nie przewiduje zastępczego, innego niż wspomniany powyżej sposobu wykonania obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b ucpg. Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim w zakresie posiadanych kompetencji nie ma wpływu na decyzje tychże podmiotów w sferze zawierania umów z klientami. Należy zatem prowadzić negocjacje z podmiotami odbierającymi odpady w taki sposób aby znaleźć odbiorcę.