Deklaracje

 

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, że od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XXXI/211/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości).

Od tej pory wszystkie zmiany na nieruchomości mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. urodzenia, zgon, wprowadzenie lub wyprowadzenie się osób) należy składać na nowym druku.

Wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl w zakładce „Gospodarka Odpadami”, odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 lub w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 4.

Przypominamy mieszkańcom o konieczności składania deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jednorodzinnych, jak i na zarządcach nieruchomości wielorodzinnych.

 


Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkowe. Ustawa nie daje możliwości wyboru przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany zbierać odpady selektywnie. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami konsekwencją niedopełnienia ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie powiadomienie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego przez firmę odbierającą odpady o tym fakcie a następnie wszczęcie postępowania przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono ustawowego obowiązku.

Opłata za wywóz odpadów pobierana jest w oparciu o deklarację, w której właściciel nieruchomości określa m.in. liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (może być mniejsza lub większa, niż liczba osób zameldowanych). Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a zameldowanych, należy tę różnicę uzasadnić.


Terminy składania deklaracji

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za kwiecień należy składać do 10 maja i analogicznie w następnych miesiącach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

UWAGA! Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 10 grudnia 2019 r., deklaracja została złożona 16 marca 2020 r. – opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

W przypadku, gdy w danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje tylko przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał. W nowym miejscu dopiero od następnego miesiąca.

W przypadku składania zmiany deklaracji należy poinformować pracownika Referatu Gospodarki Odpadami, gdzie została uregulowana opłata za bieżący miesiąc. Pozwoli to uniknąć ponoszenia przez właścicieli nieruchomości podwójnych opłat.

Informujemy mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych, że wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, należy zgłaszać do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wypełnioną deklarację można:

– złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim (Plac Kościuszki 4, I piętro – pokój nr 5),

– wysłać za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.


Od 1 kwietnia 2023r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wynosi 39,00 zł miesięcznie.


ULGA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

 Od 2021 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady (tj. odpady kuchenne, trawę, liście, drobne gałęzie) będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak jak przy zmianie danych, w której oprócz deklaracji kompostowania podaje się też wszelkie pozostałe dane, w tym liczbę osób mieszkających i wylicza wysokość opłaty.

Przy zmianie danych obowiązuje termin do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

WAŻNE! Wysokość zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Ulga z tytułu kompostowania nie obejmuje właścicieli nieruchomości wielomieszkaniowych.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, nie będą mogli wystawiać ich przed posesję w celu odbioru.

 UWAGA!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
    przydomowym, lub
  • uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika,

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nowy formularz deklaracji obowiązujący od 01.01.2021 r.:

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: 42 270 03 40


Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (domki letniskowe)

Od marca 2021 r. Gmina Aleksandrów Łódzki Uchwałą  nr XXXIV/249/21  Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2021 r., objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim.
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 181,90 zł.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty jeżeli właściciel nie będzie wypełniał obowiązku segregacji wynosi 363,80 zł.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od ilości osób i okresu korzystania z nieruchomości.

Opłata płatna jest „z góry”, w terminie do 15 lipca danego roku. przelewem na odrębny numer rachunku bankowego: 84 8780 0007 0000 0231 1002 0212, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Formularz deklaracji do pobrania