Główna Strefa seniora Aleksandrowska Rada Seniorów

Aleksandrowska Rada Seniorów

Do 19 września można zgłaszać kandydatów do Aleksandrowskiej Rady Seniorów. Kandydaci muszą mieć ukończone 60 lat lub być przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych na terenie gminy.

Rada Seniorów została powołana, by integrować środowisko osób starszych w Aleksandrowie Łódzkim, pobudzać aktywność seniorów w życiu społecznym oraz poprawić ich jakość życia. Rada ma charakter konsultacyjny, ale może też podejmować własne inicjatywy.

— Jedną z istotnych ról rady seniorów jest opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim — mówi burmistrz Jacek Lipiński. — Liczymy na to, że będzie też samodzielnie opracowywać i podejmować działania, które będą walczyć z negatywnymi stereotypami na temat seniorów.

Rada seniorów wybierana jest na 4-letnie kadencje. Jej skład, zgodnie z regulaminem, może liczyć od 5 do 21 osób, w zależności od tego, jak duże będzie zainteresowanie seniorów udziałem w jej pracach. Ostateczną liczbę radnych ustali burmistrz w drodze zarządzenia. Członkowie rady seniorów swoje funkcje pełnić będą społecznie.

Kandydaci do Aleksandrowskiej Rady Seniorów muszą mieć ukończone 60 lat. Muszą też być mieszkańcami miasta lub gminy Aleksandrów Łódzki — zameldowanie nie jest jednak konieczne. Kandydatów zgłaszać mogą także podmioty działające na rzecz osób starszych. Można też zgłosić kandydaturę samodzielnie, ale wówczas trzeba mieć poparcie co najmniej 10 mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki.

Zgłoszenia kandydatów do Aleksandrowskiej Rady Seniorów są przyjmowane w Urzędzie Miejskim — w biurze podawczym — do 16 lipca włącznie. Formularze zgłoszeniowe do pobrania w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą (pl. Kościuszki 4, pok. 4) lub na stronie www.aleksandrow-lodzki.pl. Koniecznie trzeba też załączyć oświadczenie — zgodę na kandydowanie. (red.)

Uchwała nr LII/505/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 22 marca 2018 r.