Główna Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dodano: Autor: kl

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część znaczników nie jest dostosowana do wymogów ustawy

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności.
 • E-mail: joanna.stefaniak@aleksandrow-lodzki.pl
 • Telefon: (42) 270 03 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
 • Adres: Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 • E-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl
 • Telefon: (42) 270 03 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A – Plac Kościuszki 2: Urząd Miejski

Do budynku prowadzą 2 wejścia od Placu Kościuszki.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku brak jest windy.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku dostępna jest pętla indukcyjna.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu.

Budynek B – Plac Kościuszki 2 : Urząd Miejski

Do budynku prowadza 3 wejścia, jedno od Placu Kościuszki, dwa od strony 11 Listopada.
Do wejścia od ul. 11 Listopada prowadza schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku brak jest windy. Dostępny schodołaz. Osoba poruszająca się na wózku, komunikuje w Biurze Podawczym o chęci skorzystania ze schodołązu a osoba przeszkolona go obsługuje.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku, w Biurze Podawczym zainstalowana pętla indukcyjna.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu.

Budynek – Plac Kościuszki 4 : Urząd Miejski

Do budynku prowadza 2 wejścia od Placu Kościuszki.
Brak podjazdów dla wózków znajdujący się przy schodach.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku brak jest windy. Możliwość skorzystania ze schodołazu.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu.

Budynek Pasywny – ul. Jasińskiego 20 : Urząd Miejski

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Jasińskiego.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i piętrze.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu.

Aktualności