Główna Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dodano: Autor: kl

Deklaracja dostępności Strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotowy publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-06-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-06
 • Data poddania przeglądowi i aktualizacji: 2024-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część znaczników nie jest dostosowana do wymogów ustawy

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklaracje została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacja na temat procedury:

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zadająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego zadanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmowi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący zadanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do organu nadzorującego.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę  do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:   Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
 • Adres: Plac Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki
 • E-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl
 • Telefon: 42 270 03 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna 

Budynek A Plac Kościuszki 2  Urząd Miejski

              Do budynku prowadzą 2 wejścia: od Placu Kościuszki oraz od strony dziedzińca. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku brak jest windy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze
i pomieszczenia na parterze. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku
i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna. Pomieszczenia są oznaczone w alfabecie Braille’a oraz w kontrastowej kolorystyce. Na parterze, w holu głównym umiejscowiona jest tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń parteru w sposób wizualny i dotykowy ( w alfabecie Braille’a). Lokalizacja tablicy jest w miejscu dostępnym, widocznym na wysokości 130 cm na środku holu na ścianie po lewej stronie ( wejście od strony Placu Kościuszki). Na 1 piętrze, w korytarzu usytuowanym przy zejściu ze schodów po prawej stronie widnieje tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń na 1 piętrze Ratusza w sposób wizualny i dotykowy (w alfabecie Braille’a). Tablica usytuowana jest na ścianie po przeciwnej stronie wejścia do sekretariatu Burmistrza na wysokości 130 cm. Możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek B – Plac Kościuszki 2  Urząd Miejski

            Do budynku prowadza 3 wejścia, jedno od Placu Kościuszki, dwa od strony ulicy 11 Listopada. Do wejścia od ul. 11 Listopada prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku brak windy. Dostępny schodołaz. Osoba poruszająca się na wózku, komunikuje w Biurze Podawczym o chęci skorzystania ze schodołazu a osoba przeszkolona go obsługuje.    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym   i psem przewodnikiem.
W budynku, przy Biurze Podawczym zainstalowana  pętla indukcyjna. Pomieszczenia są oznaczone
w alfabecie Braille’a oraz w kontrastowej kolorystyce. W wiatrołapie- wejścia USC  od strony ul. 11 Listopada, na ścianie po lewej stronie, na wysokości 130 cm umiejscowiona jest tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń na parterze budynku B w sposób wizualny oraz dotykowy (w alfabecie Braille’a). Na 1 piętrze, w korytarzu usytuowanym przy  zejściu ze schodów od strony USC , po lewej stronie widnieje tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń na 1 piętrze Budynku B w sposób wizualny i dotykowy (w alfabecie Braille’a). Tablica umiejscowiona jest na postumencie przytwierdzonym do podłogi, w korytarzu pomiędzy salą ślubów a pomieszczeniami biurowymi USC. Możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu.

Budynek – Plac Kościuszki 4  Urząd Miejski

                Do budynku prowadza 2 wejścia od strony parkingu ulicy Jasińskiego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku brak jest windy. Możliwość skorzystania ze schodołazu po wcześniejszym zgłoszeniu na Biurze Podawczym. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze
i pomieszczenia na parterze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma stacjonarnej  pętli indukcyjnej. Istnieje możliwość skorzystania z przenośnego zestawu pętli indukcyjnej po wcześniejszym zgłoszeniu. Pomieszczenia są oznaczone w alfabecie Braille’a oraz w kontrastowej kolorystyce. Na parterze, w korytarzu po lewej stronie na ścianie przy schodach prowadzących do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, na wysokości 130 cm zlokalizowana jest tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń parteru  w sposób wizualny i dotykowy (w alfabecie Braille’a). Na 1 piętrze, po przeciwnej stronie schodów, na ścianie na wysokości 130 cm  zlokalizowana jest tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń 1 piętra w sposób wizualny i dotykowy (w alfabecie Braille’a). Możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu.

Budynek Pasywny – ul. Jasińskiego 20 Urząd Miejski

              Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Jasińskiego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i piętrze. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma stacjonarnej pętli indukcyjnej. Istnieje możliwość skorzystania z przenośnego zestawu pętli indukcyjnej po wcześniejszym zgłoszeniu. Pomieszczenia są oznaczone w alfabecie Braille’a oraz w kontrastowej kolorystyce. Na parterze, w wiatrołapie po lewej stronie na ścianie , na wysokości 130 cm, zlokalizowana jest tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń parteru w sposób wizualny i dotykowy
(w alfabecie Braille’a). Na 1 piętrze po zejściu ze schodów, po prawej stronie zamontowana jest na ścianie, na wysokości 130 cm tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń 1 piętra w sposób wizualny
i dotykowy (w alfabecie Braille’a). Możliwość skorzystania z bezpłatnych  usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu.

Aktualności