Główna Eko miasto Gospodarka odpadami Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Grafika z napisem punkt selektywnej zbiórki odpadów
Grafika przedstawiająca segregowanie odpadów

Komunikat

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada 93/97 (teren Gminnej Spółdzielni, tzw. GS, wjazd od ul. Chopina) 23 grudnia 2023 r. oraz 30 grudnia 2023 r. będzie nieczynny.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Na terenie Aleksandrowa Łódzkiego działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest on zlokalizowany przy ul. 11-go Listopada 93/97 (teren Gminnej Spółdzielni, tzw. GS, wjazd od ul. Chopina). 

PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty, w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00–16:00

środa 7:00-18:00

sobota 8:00-13:00 z wyłączeniem dni świątecznych. 

Prosimy o uwzględnienie czasu na rozładunek odpadów.

Do PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne związane z nieprzemysłową działalnością mieszkańców i właścicieli nieruchomości, powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Zasady ogólne

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, jednakże do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwych pojemnikach zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady.
 2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu itp.
 3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady, PSZOK przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Podstawą do przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów jest okazanie przez osobę dostarczającą:
  • oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie przez Urząd Miejski indywidualnego konta wymiarowego dotyczącego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz
  • dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. Osoby korzystające z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub przebywające na jego terenie zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK.

 Ustalenia szczegółowe

 1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki.
 2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
 3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 4. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

– odpady betonu oraz gruz betonowy i ceglany z remontów,

– zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (z wyłączeniem eternitu),

– materiały izolacyjne i konstrukcyjne nie zawierające substancji niebezpiecznych (np. wełna, styropian),

– stolarka okienna i drzwiowa,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV/AGD kompletny, zawierający wszystkie elementy fabryczne),

– odpady wielkogabarytowe (stare meble, np. szafy, stoły, kanapy, fotele, dywany, krzesła, materace, duże zabawki),– zużyte opony (opony pojazdów osobowych),

– odpady zielone (trawa, liście, drobno pocięte gałęzie – o maks. długości do 50 cm),

– zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe),

– przeterminowane lub zbędne leki,

– powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produkty lecznicze w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły, strzykawki, ampułkostrzykawki itp.,

– odpady z tekstyliów i odzieży.

 1. Odpady pochodzące z remontów w gospodarstwach domowych przyjmowane są w ilości do 100kg/nieruchomość/rok.
 2. Zużyte opony przyjmowane są w ilości do 4 sztuk/mieszkańca/rok.
 3. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

– zmieszane odpady komunalne,

– odpady zawierające azbest,

– szyby samochodowe,

– szkło zbrojone i hartowane,

– części samochodowe,

– odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,

– padłe zwierzęta,

– odpady niebezpieczne.

 1. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych lub w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia w dostarczonych odpadach.
 2. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK sporządzi potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym formularzu. Formularz zawiera dane przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres nieruchomości, z której przyjmowane są odpady, datę przyjęcia odpadu, rodzaj odpadu oraz, w przypadku odpadów remontowych i opon, ilość odpadów (w kg lub sztukach).
 3. Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję osób dostarczających odpady oraz ewidencję dostarczanych i przekazywanych odpadów.
 4. Odpady zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 Postanowienia końcowe

 1. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
 2. Wszelkie informacje dotyczące pracy Punktu udzielane są przez pracowników Punktu na miejscu oraz pracowników Referatu Gospodarki Odpadami w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 4, tel. (42) 270 03 40.

Ponadto zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym istnieje możliwość do skorzystania z prawa do oddania starego urządzenia przy zakupie nowego, tego samego rodzaju sprzętu, w sklepie.