Główna Eko miasto Gospodarka odpadami Informacje dla przedsiębiorców

Informacje dla przedsiębiorców

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, informujemy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mają obowiązek posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki wpis do Rejestru działalności regulowanej.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki dostępne są w zakładce „Gospodarka Odpadami” – „wykaz firm wywozowych”.

Na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.