Główna Eko miasto Gospodarka odpadami Informacje dla letników

Informacje dla letników

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe


Komunikat – informacja nt. wysokości opłaty za odpady komunalne w 2024 roku

Informujemy, że ryczałtowa opłata za odbiór odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach letniskowych nie uległa zmianie w roku 2024 i pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. 181,90 zł.

Opłata płatna jest „z góry”, w terminie do 15 lipca danego roku. przelewem na odrębny numer rachunku bankowego: 84 8780 0007 0000 0231 1002 0212, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.


Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (domki letniskowe)

Od marca 2021 r. Gmina Aleksandrów Łódzki Uchwałą  nr XXXIV/249/21  Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2021 r., objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim.
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 181,90 zł.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty jeżeli właściciel nie będzie wypełniał obowiązku segregacji wynosi 363,80 zł.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od ilości osób i okresu korzystania z nieruchomości.

Opłata płatna jest „z góry”, w terminie do 15 lipca danego roku. przelewem na odrębny numer rachunku bankowego: 84 8780 0007 0000 0231 1002 0212, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.


Do pobrania: