Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, by efektywnie zarządzać energią.

Program skierowany jest do osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, które są właścicielami/współwłaścicielami  domów jednorodzinnych, jak również osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

Wnioskodawcy podzieleni są na trzy grupy:

uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – oświadczenie o dochodzie, wymagane podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono;
uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Wymóg: zaświadczenie o wysokości dochodu.
Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dochodach należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.
uprawnieni do najwyższego dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności: ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Wymóg: zaświadczenie o wysokości dochodu.
Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dochodach należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszty kwalifikowane obejmują również dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

W ramach Programu Czyste Powietrze można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5 000 zł na instalację fotowoltaiczną z zastrzeżeniem, że jednocześnie wymieniony zostanie również piec węglowy na nowe źródło ciepła.


Składanie wniosków i konsultacje w kwestii wypełniania
wniosków o udzielenie dotacji
w ramach Programu Czyste Powietrze:

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Plac Kościuszki 2
Pokój 14A
tel. 505 742 399

Składanie wniosków:

-papierowo i elektronicznie przez Portal Beneficjenta
www.wfosiw.lodz.pl
Zakładka „Czyste powietrze”
Portal Beneficjenta (utworzenie konta Beneficjenta przy pomocy adresu mailowego i numeru PESEL)

-tylko elektronicznie

Profil Zaufany poprzez gov.pl

Punkt „Czyste Powietrze” NIECZYNNY

Punkt „Czyste Powietrze” NIECZYNNY

Punkt „Czyste Powietrze” nieczynny

„Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne

„Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne

Punkt „Czyste Powietrze” NIECZYNNY

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste-Powietrze”

Czyste Powietrze – zmiany w programie od 01.07.2021

Przygotowanie do złożenia wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne