Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, by efektywnie zarządzać energią.

Program skierowany jest do osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135000 zł, które są właścicielami/współwłaścicielami  domów jednorodzinnych, jak również osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

Wnioskodawcy podzieleni są na trzy grupy:

– uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – oświadczenie o dochodzie, wymagane podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono;
– uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Wymóg: zaświadczenie o wysokości dochodu.
Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dochodach należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.
– uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności: ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Wymóg: zaświadczenie o wysokości dochodu.
Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dochodach należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszty kwalifikowane obejmują również dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

W ramach Programu Czyste Powietrze można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 6 000,           9 000  lub 15 000 zł (w zależności od poziomu dofinansowania) na instalację fotowoltaiczną z zastrzeżeniem, że jednocześnie wymieniony zostanie również piec węglowy na nowe źródło ciepła.

W ramach zmiany Programu (od 03.01.2023 r.) podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.
W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:
– dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1 Programu);
– dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
– dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);
Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz
z wnioskiem o płatność dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Składanie wniosków:

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez:
serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

lub system
Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:
 – wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),

– w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.
Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie można dostarczać:
– za pośrednictwem Urzędu Gminy w Aleksandrowie Łódzkim, który zawarł porozumienie w sprawie  realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Łodzi, lub
– poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
– bezpośrednio do WFOŚiGW w Łodzi.

Składanie wniosków i konsultacje w kwestii wypełniania
wniosków o udzielenie dotacji
w ramach Programu Czyste Powietrze:

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Plac Kościuszki 2  (Ratusz)
pokój nr 3
tel. 505 742 399

Godziny  działania  Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego:

Wtorek          12:00  –  15:00
środa              9:30  –  14:00
czwartek          9:30  –  14:00

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Program Priorytetowy Czyste Powietrze
stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2024 roku
      
L.p.Nazwa gminyLiczba złożonych wniosków o dofinansowanieLiczba zawartych umówLiczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
2Gmina Aleksandrów Łódzki8527044115.989 989,18 zł

Komunikat

Punkt „Czyste Powietrze” NIECZYNNY

Punkt „Czyste Powietrze” NIECZYNNY

Punkt „Czyste Powietrze” NIECZYNNY

„Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne

„Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne

Punkt „Czyste Powietrze” NIECZYNNY

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste-Powietrze”

Czyste Powietrze – zmiany w programie od 01.07.2021

Przygotowanie do złożenia wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne


Stan od początku programu do 31.03.2024r.

liczba złożonych wniosków                     852

liczba zawartych umów                          704

liczba zrealizowanych przedsięwzięć     411

kwota wypłaconych dotacji                    5.989 989,18 zł