Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, by efektywnie zarządzać energią.

Program skierowany jest do osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, które są właścicielami/współwłaścicielami  domów jednorodzinnych, jak również osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

Wnioskodawcy podzieleni są na trzy grupy:

uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – oświadczenie o dochodzie, wymagane podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono;
uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Wymóg: zaświadczenie o wysokości dochodu.
Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dochodach należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.
uprawnieni do najwyższego dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności: ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Wymóg: zaświadczenie o wysokości dochodu.
Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dochodach należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszty kwalifikowane obejmują również dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

W ramach Programu Czyste Powietrze można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5 000 zł na instalację fotowoltaiczną z zastrzeżeniem, że jednocześnie wymieniony zostanie również piec węglowy na nowe źródło ciepła.


Składanie wniosków i konsultacje w kwestii wypełniania
wniosków o udzielenie dotacji
w ramach Programu Czyste Powietrze:

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Plac Kościuszki 2
Pokój 14A
tel. 505 742 399

Składanie wniosków:

-papierowo i elektronicznie przez Portal Beneficjenta
www.wfosiw.lodz.pl
Zakładka „Czyste powietrze”
Portal Beneficjenta (utworzenie konta Beneficjenta przy pomocy adresu mailowego i numeru PESEL)

-tylko elektronicznie

Profil Zaufany poprzez gov.pl

„Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne

„Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne

Punkt „Czyste Powietrze” NIECZYNNY

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste-Powietrze”

Czyste Powietrze – zmiany w programie od 01.07.2021

Przygotowanie do złożenia wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne