Główna Eko miasto Ochrona środowiska Wycinka drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów

Aby dokonać wycinki drzew należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim poprzez specjalny druk dostępny na stronie internetowej UM lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska.

Dostępne są dwa druki:

zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa dla osób fizycznych (dot. wycinki niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej),

– wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (dot. wycinki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej lub na terenie należącym do osób prawnych, zarządcy drogi, spółdzielni mieszkaniowej itp.)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Aby wyciąć drzewo, wnioskodawca (właściciel nieruchomości) powinien wypełnić druk zgłoszenia, w którym wpisuje swoje dane osobowe, informacje o nieruchomości, a także wyszczególnia drzewa, które zamierza wyciąć. Drzewa  powinny mieć określoną nazwę gatunkową i zmierzony obwód pnia.

Obwód pnia należy zmierzyć na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi.
W przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni, konieczne jest zmierzenie każdego z nich. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pnia na wysokości 5 centymetrów nie przekraczają:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego oraz klonu srebrzystego;

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Do druku zgłoszenia niezbędne jest załączenie mapki lub własnoręcznie wykonanego szkicu, na której/-ym należy zaznaczyć drzewa przeznaczone do usunięcia.

Jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem terenu, na którym rośnie drzewo, konieczne jest również załączenie druku zgody, na którym współwłaściciele oświadczają, że nie mają nic przeciwko planowanej wycince.

Pracownik Urzędu Miejskiego, w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia, przeprowadza oględziny, z których sporządza protokół. W ciągu kolejnych 14 dni od oględzin Burmistrz, w drodze decyzji administracyjnej, może wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Burmistrz nie wniósł sprzeciwu w tym terminie, jest to tzw. milcząca zgoda. Usunięcie drzewa powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty przeprowadzonych oględzin. Nieusunięcie drzewa w terminie będzie się wiązało z powtórzeniem procedury i złożeniem kolejnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa jest zwolnione z opłat skarbowych.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW

Aby wyciąć drzewo, wnioskodawca powinien wypełnić wniosek, w którym wpisuje swoje dane osobowe, informacje o nieruchomości, a także wyszczególnia drzewa, które zamierza wyciąć. Drzewa  powinny mieć określoną nazwę gatunkową i zmierzony obwód pnia.

W pierwszej kolejności należy zmierzyć obwód pnia na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi. Jest to czynność, która daje nam pewność czy drzewo kwalifikuje się do przeprowadzenia procedury wydania decyzji zezwalającej na jego usunięcie. W przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni, konieczne jest zmierzenie każdego z nich. Następnie należy zmierzyć obwód drzewa na wysokości 130cm i ten obmiar wpisać do wniosku.

We wniosku, wnioskodawca informuje o planowanym zastąpieniu drzew wnioskowanych do usunięcia innymi nasadzeniami.

Jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem terenu, na którym rośnie drzewo konieczne jest również załączenie druku zgody, na którym współwłaściciele oświadczają, że nie mają nic przeciwko planowanej wycince.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku składanego przez:

a) spółdzielnię mieszkaniową,

b) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi,

c) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

d) użytkownika wieczystego nieruchomości,

e) posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego podmiotem określonym w punktach a ,b i c.

f) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017. Poz. 459 ze zm.). – jeśli drzewo lub krzew zagraża ich funkcjonowaniu.

Do druku zgłoszenia konieczne jest załączenie mapki lub własnoręcznie wykonanego szkicu, na której/-ym należy zaznaczyć drzewa przeznaczone do usunięcia oraz projekt planu nasadzeń zastępczych.

W przypadku ustanowienia przez wnioskodawcę  – pełnomocnika, konieczne jest okazanie pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy przed organem administracji publicznej w sprawie uzyskania zezwolenie na wycinkę wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
W przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową – konieczne jest załączenie oświadczenia o przeprowadzonych konsultacjach społecznych.

Osoby upoważnione do podpisania wniosku:
– w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną – osoby ujawnione w KRS,
– dla jednostek nieposiadających osobowości prawnej – osoby upoważnione w oddzielnych pełnomocnictwach lub dokumentach statutowych jednostki,
– w przypadku pełnomocnika – osoba fizycznie upoważniona w oddzielnym, załączonym do wniosku pełnomocnictwie, przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Zgodnie z treścią art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie nie jest wymagane w przypadku usuwania:

– krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2,
– krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

– drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80cm –w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm–w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50cm–w przypadku pozostałych gatunków drzew;

– drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

– drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

– drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

– drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

– drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

– drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

– drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

– drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

– drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

– drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

– drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
– prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

– drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

– drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827).