Główna Aktualności Czyste Powietrze – zmiany w programie od 01.07.2021

Czyste Powietrze – zmiany w programie od 01.07.2021

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.

Zmiany do Programu mają zastosowanie do wniosków o dofinansowanie złożonych od 01.07.2021 r., z zastrzeżeniem, że Program w zakresie dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, zostanie uruchomiony na podstawie odrębnego ogłoszenia przez WFOŚIGW o naborze wniosków poprzez banki.

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • Dostosowanie zapisów do wymagań niezbędnych do uruchomienia ścieżki bankowej w Programie;
 • Podwyższenie istniejących progów dochodowych w Części 2) Programu, w celu dostosowania do wysokości tych progów w Programie „Stop Smog” oraz zwiększenie dostępności dla osób o niskich dochodach do podwyższonego poziomu dofinansowania. W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg ten wzrośnie do 1564 zł o 164 zł więcej niż obecnie a w przypadku gospodarstw jednoosobowych do 2 189 zł, tj. o 229 zł więcej niż obecnie;
 • Wycofanie z dotowania kotłów opalanych węglem od 1 stycznia 2022 r. Do tego czasu koszt będzie kwalifikowany, pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.);
 • Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”, dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania), gdzie w poz. nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3;

 • Wyłączenie z dofinansowania kotłów wielopaliwowych;

Zmiany dla ścieżki bankowej dotyczą doprecyzowania zasad dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w szczególności w zakresie:

 • Daty rozpoczęcia przedsięwzięcia – nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie w banku,
 • Okresu realizacji przedsięwzięcia – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • Braku możliwości finansowania przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia wniosku  o dofinansowanie w banku,
 • Wysokość kredytu – kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji,
 • Warunków wypłaty dotacji przez WFOŚiGW – wypłata beneficjentowi przez bank kredytu wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym co najmniej 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • Warunku, że dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek została założona księga wieczysta,

Wyliczania intensywności dofinansowania nie tylko z kosztów kwalifikowanych finansowanych  z kredytu ale również z kosztów finansowanych ze środków własnych beneficjenta, przy czym wypłacona kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.

strona baner od 1 lipca 2021

Źródło: www.wfosigw.lodz.pl

Aktualności