Główna Eko miasto Ochrona środowiska Wymiana pieców węglowych

Wymiana pieców węglowych

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECA?

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnym

CO JEST PRZEDMIOTEM DOTACJI?

Dotacją obejmuje trwałą zmianę dotychczasowego ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

 •  Podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • Zainstalowaniu ogrzewania gazowego
 • Zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego
 • Zainstalowaniu ogrzewania na biomasę
 • Zainstalowaniu pompy ciepła

CO NIE WCHODZI W SKŁAD DOTACJI?

 • budowa zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych;
 • zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku (mieszkania, lokalu);
 • zakup i montaż węzła cieplnego w przypadku, gdy pozostanie on własnością dostawcy ciepła;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej polegającej na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej poprzez dołożenie paneli fotowoltaicznych lub przyłączenie kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem;
 • koszty dostawy, transportu czy przesyłki materiałów wykorzystanych podczas wykonywania zadania oraz na odbiór lub wywóz gruzu i innych odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji;
 • koszty robót budowlanych i remontowych budynku/lokalu mieszkalnego nie związanych z funkcjonowaniem nowego źródła ciepła.

ZAKRES I ZASADY DOFINANSOWANIA WYMIANY PIECA

 • Warunkiem otrzymania dotacji, jest trwała likwidacja palenisk, pieców, kominków lub kotłów opalanych paliwami stałymi, będących głównym źródłem ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego.
 • Wysokość dotacji do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła wynosić będzie 60% udokumentowanych kosztów zadania.
Maksymalna wysokość dotacji nie może być wyższa niż:
dla podłączenia do sieci ciepłowniczej10.000zł
dla kotła gazowego12.000zł
dla kotła gazowego wraz z budową zewnętrznego przyłącza gazowego i/lub wewnętrznej instalacji gazowej14.000zł
dla ogrzewania elektrycznego (z wyłączeniem pompy ciepła)10.000zł
dla ogrzewania elektrycznego (z wyłączeniem pompy ciepła) wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 10kW16.000zł
dla kotła i kominków na pellet drzewny12.000
dla kotła zgazowującego drewno12.000zł
dla pompy ciepła typu powietrze/woda14.000zł
dla pompy ciepła typu powietrze/woda wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 10kW20.000zł
dla pompy ciepła typu powietrze/powietrze12.000zł
dla pompy ciepła typu powietrze/powietrze wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 10kW18.000zł
dla gruntowej pompy ciepła17.000zł
dla gruntowej pompy ciepła wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 10kW23.000zł
 • Dotacja może zostać udzielona temu samemu Wnioskodawcy tylko jeden raz dla konkretnego budynku/lokalu mieszkalnego,
 • Podstawą udzielenia dotacji jest wpis istniejącego źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jako źródła zainstalowanego i użytkowanego, z funkcją ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego.
 • Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania, czyli:
 • kosztów przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji (np. mapa do celów projektowych, projekt budowlany wykonania instalacji, opinia kominiarska);
 • kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, w tym ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, przy czym źródło to musi być fabrycznie nowe (nieużywane) i posiadać gwarancję;
 • kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej od 2 do 10kW służących na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego;
 • kosztów wykonania demontażu palenisk/kotłów na paliwo stałe oraz istniejących instalacji;
 • kosztów wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej wraz z materiałami oraz kosztów usunięcia istniejącej wcześniej instalacji, której współpraca z nowo montowanym źródłem ogrzewania byłaby niemożliwa lub spowodowała jego wadliwe działanie;
 • kosztów robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
 • kosztów wykonania zewnętrznego przyłącza gazowego;
 • kosztów wykonania zewnętrznego przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • kosztów wykonania podłączenia do miejskiej sieci cieplnej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością wnioskodawcy.
 • Zadanie objęte dotacją należy zrealizować najpóźniej do dnia 30 listopada roku kalendarzowego, na który została udzielona dotacja.
 • Rozliczane będą tylko udokumentowane koszty realizacji zadania, poniesione przez Wnioskodawcę otrzymującego dotację po podpisaniu umowy z Gminą.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY W RAMACH UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ CELOWĄ Z GMINY

 • w przypadku braku aktualnego numeru księgi wieczystej kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością;
 • zgodę właściciela lub współwłaścicieli lub administracji budynku na realizację zadania;
 • dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
 • dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed realizacją zadania (zdjęcie likwidowanego źródła ciepła);
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie Wnioskodawca otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (jeżeli dotyczy);
 • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz. 311) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r., w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121 poz. 810) (jeżeli dotyczy).

DOKUMENTY  NIEZBĘDNE DO ROZLICENIA  DOTACJI

 • oryginały prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunków, wystawione na Wnioskodawcę i potwierdzające poniesione nakłady na realizację zadania wraz z potwierdzeniem zapłaty;
 • protokół odbioru zadania wystawiony przez wykonawcę realizującego zadanie lub inny dokument potwierdzający prawidłowość wykonania zadania
 • dokument potwierdzający trwałe usunięcie starego źródła ogrzewania z budynku/lokalu mieszkalnego;
 • umowa z dostawcą ciepła sieciowego/gazu (jeżeli dotyczy)
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii lub umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej (jeżeli dotyczy);
 • certyfikat, świadectwo lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań(jeżeli dotyczy);
 • wypełniona i podstemplowana gwarancja urządzenia;
 • dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan po realizacji zadania;
 • dokument potwierdzający zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu (jeżeli dotyczy).

Pliki do pobrania: