Główna Eko miasto Gospodarka wodno-ściekowa Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 6, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Uchwała Nr XXXVII/334/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • kserokopia aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego KRS (wydane nie później, niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”)
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne
 • dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • umowa lub oświadczenie przedsiębiorcy o zapewnieniu odpowiednich warunków do mycia i odkażania pojazdów asenizacyjnych
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
 • Opłaty:
 • 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • 53,50 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto:

64 8780 0007 0000 0231 1000 0008

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki: