Główna Eko miasto Gospodarka wodno-ściekowa Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim informuje o obowiązku zgłoszenia rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowej oczyszczalni ścieków – art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.).

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zostanie ona poddana kontroli w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałki, środy, czwartki 8.00-16.00, wtorki 8.00-17.00, piątki 8.00-15.00 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy właściciele nieruchomości, którzy użytkują na swoich posesjach zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługę wywozu nieczystości ciekłych oraz posiadającym stosowne zezwolenia. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za powyższe usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Załączniki:

Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych: