Główna Eko miasto Gospodarka wodno-ściekowa Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje

Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczania ścieków socjalno – bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Nabór wniosków: będzie prowadzony w terminie od 01 marca do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym ma zostać udzielona dotacja, lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie gminy.

Intensywność dofinansowania: 70% udokumentowanych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 8.000 zł brutto.

Wydatkowanie dotacji: przedsięwzięcie objęte dotacją należy wykonać do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym została udzielona dotacja.

Ważne:

1) Dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mogą uzyskać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, oraz położonych na nich budynków, z których odprowadzane są ścieki bytowe na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

2) Montowane urządzenia powinny posiadać znak CE i certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3.

3) Dotacji podlegają wyłącznie wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu oczyszczania ścieków, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków.

4) Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie może być wybudowana przed udzieleniem dotacji.

5) Podmiot, który uzyskał dotację, po zakończeniu inwestycji, nie później niż 30 dni od dokonania odbioru robót będących przedmiotem dotacji, zgłasza pisemnie na odpowiednim formularzu zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przedkłada dokumenty wskazane w umowie min. w przypadku nieruchomości nowo wybudowanych – zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu o nie zgłoszeniu sprzeciwu na przystąpienie do użytkowania budynku mieszkalnego do którego będzie podłączona przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Załączniki: