Główna Aktualności Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego  

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie § 17 i 20  „Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021” – stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/206/2020 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29.10.2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Aleksandrów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.  

Ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Konkurs obejmuje zadanie polegające na:
Prowadzeniu świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Aleksandrowie Łódzkim w 2021 roku.  

Dotację w kwocie 135 000 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych otrzymuje Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą  i Resocjalizacji AD REM 94-203 Łódź, ul. Ksawerego Praussa 2 Termin realizacji zadania: 20.03.2021- 31.12.2021

Aktualności