Główna Aktualności Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 32)

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 32)

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego  

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie § 17 i 20  „Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021” – stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/206/2020 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29.10.2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Aleksandrów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.  

Ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 32).  

Konkurs obejmuje zadanie polegające na:
Wspieraniu trzeźwości i przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez inicjowanie następujących przedsięwzięć:

  1. prowadzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych;
  2. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym;
  3. organizacja treningów terapeutycznych oraz programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów uzależnień i specjalistów terapii uzależnień;
  4. prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  5. organizacja imprez okolicznościowych i wyjazdów integracyjnych promujących życie w trzeźwości, dla rodzin z problemem alkoholowym.

Dotację w kwocie 65 000 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) otrzymuje Stowarzyszenie „RAJ”- Abstynencki Klub Samopomocy z siedzibą: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej- Curie 1

Termin realizacji zadania: 1.04.2021- 31.12.2021

Aktualności