Główna Aktualności Uwaga! Zgnilec Amerykański pszczół

Uwaga! Zgnilec Amerykański pszczół

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1, pkt. 3 lit. b, pkt. 4, pkt. 5 a, pkt. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) oraz § 7 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123) w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie pasiecznym w miejscowości Łódź, ul. Rzepakowa w województwie łódzkim ogniska zgnilca amerykańskiego – choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się na terenie województwa łódzkiego obszar zapowietrzony, na którym występuje zgnilec amerykański pszczół, o promieniu co najmniej 6 km wokół ogniska choroby, obejmujący powiaty: miasto Łódź, pabianicki oraz zgierski, gdzie obszar zapowietrzony obejmuje następujące miejscowości:
1) część miasta Łódź na zachód od linii wyznaczonej ulicami: Łabędzią, Przepiórczą, granicą północno-wschodnią lasku do skrzyżowania ulic Kazimiery i Jana Marczyńskich – Tajnego Nauczania, granicą Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słowackiego”, do skrzyżowania ulic Łabędzia-Przepiórcza, Łagiewnicką do nr 289, Bażancią, Krasnoludków, Żuczą, Skrzydlatą, Kasztelańską, Szpaczą, Dojazdową, Słowiczą, Jodową, Barbary, Centralną do skrzyżowania ulic Strykowska – Inflancka, Strykowską, Aleją Grzegorza Palki, Telefoniczną, Franciszka Ksawerego Lubeckiego, do skrzyżowania ulic Matejki – Pomorska, Matejki, Narutowicza, Solskiego, Zelwerowicza, Kopcińskiego, Aleją Rodziny Kindermanów, Tuwima, Nową, Nawrot, Przędzelnianą, Wysoką, Aleją Marszałka Piłsudskiego, Placem Zwycięstwa, Targową, Tylną, Kilińskiego, Tymienieckiego, Piotrkowską, Czerwoną, Wólczańska, Wróblewskiego, Politechniki, Felsztyńskiego, Rejtana, Obywatelską, korytem rzeki Jasień, Nowe Sady, Pustynną do skrzyżowania ulic Laskowicka – Stodolna, Laskowicką, Generała Stanisława Maczka, Pienistą, Płocką, południową granicą terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pienista”, Spartańską do skrzyżowania ulic Maratońska-Spartańska-Gimnastyczna, Maratońską, Golfową, Nowy Józefów, Szarych Szeregów, Generała Langiewicza;
2) w powiecie pabianickim, w gminie Konstantynów Łódzki część miasta Konstantynów Łódzki na wschód od linii wyznaczonej ulicami: Krakowską, Srebrzyńską od nr 104 do końca, Łódzką do skrzyżowania z Żeromskiego, Słowackiego, Narutowicza do nr 17, następnie do skrzyżowania ulic Niesięcin – Kręta, do granicy administracyjnej miejscowości Krzywiec.
3) w powiecie zgierskim:
a) w gminie Aleksandrów Łódzki:

  • część miejscowości Rąbień na wschód od linii wyznaczonej ulicami: Dynamiczną, Wierzbową, do granicy administracyjnej miejscowości Rąbień AB,
  • część miejscowości Rąbień AB na wschód od linii wyznaczonej ulicami: Ziemiańską, Spacerową, Wycieczkową, Konwaliową, Irysową, do granicy administracyjnej miasta Aleksandrów Łódzki,
  • miasto Aleksandrów Łódzki na wschód od linii wyznaczonej ulicami: Poselską, Konstantynowską, Cytrynową, Pabianicką, Wojska Polskiego od nr 107, Szatonia od nr 51, Władysława IV, Piotrkowską, do granicy miejscowości Kolonia Brużyca,
  • część miejscowości Kolonia Brużyca na południowy – wschód od linii wyznaczonej ulicami: Czesława Niemena, Chabrową, Sadową od nr 25c do nr 34, Zaciszną od nr 23, do granicy administracyjnej miasta Łódź;

b) część miasta Zgierz na południe od linii wyznaczonej ulicami: Kwasową, Konstantynowską, północną i wschodnią granicą terenu 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu, Zagajnikową do nr 7, Wiewiórczą do nr 8, Rudnicką od nr 38C, Prostą, Osiedlową, Lipową, Łódzką od nr 106, Myśliwską, Chełmską, lasem w kierunku granicy administracyjnej z miastem Łódź.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) posiadaczom pszczół zgłaszania miejsc, w których przebywają pszczoły, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
2) wykonanie przeglądu pasiek przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
3) oznakowanie obszaru poprzez ustawienie na granicy obszaru na drogach publicznych tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów oraz wykonane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) organizowania targów lub wystaw pszczół;
2) przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.
§ 4. Wykonanie oznakowania obszaru zapowietrzonego powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi, Prezydentowi Miasta Zgierz, Burmistrzowi Miasta Konstantynów Łódzki, Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Łódzki, w myśl art. 3 ust 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz właściwemu zarządcy dróg krajowych i autostrad, określając termin ich wykonania jako niezwłoczny.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łodzi, Prezydentowi Miasta Łodzi, Prezydentowi Miasta Zgierz, Burmistrzowi Miasta Konstantynów Łódzki, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pabianicach, Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Łódzki, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zgierzu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
§ 6. Nakazy i zakazy, określone niniejszym rozporządzeniem obowiązują wszystkich mieszkańców, osoby i podmioty prowadzące pasieki pszczele, wprowadzające do obrotu produkty pszczele z obszaru zapowietrzonego oraz osoby przebywające czasowo na tym obszarze.
§ 7. Kto nie stosuje się do nakazów, o których mowa w § 2 oraz zakazów, o których mowa w § 3, podlega odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy: Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki oraz na terenie miasta: Łódź, Zgierz.
§ 9. Rozporządzenie obowiązuje do czasu jego uchylenia przez Wojewodę Łódzkiego na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Aktualności