Główna Aktualności Urząd Pracy – komunikaty

Urząd Pracy – komunikaty

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 15 lutego 2022 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków na poniższe instrumenty rynku pracy w ramach środków Funduszu Pracy:

 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (refundacja w kwocie 33.000,00 zł – 1 stanowisko pracy),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (kwota 30.000,00 zł).

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne będą na stronie internetowej
https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

UWAGA !!!!!

Przed wypełnieniem stosownego wniosku należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi odpowiedniej formy wsparcia.

_____________________________________________________________________________________

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 15.02.2022 r. rozpoczyna realizację niżej wymienionych form wsparcia w ramach projektu pozakonkursowego  pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”:

 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego  

bezrobotnego,

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób
z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.

W ramach projektu możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki;

– nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej
ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
  6 miesięcy,
 • osoby powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
  12 miesięcy,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami. 

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne będą na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

_____________________________________________________________________________________

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 15.02.2022 roku 
rozpoczyna realizację niżej wymienionych form wsparcia w ramach projektu pozakonkursowego pt. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy
w powiecie zgierskim (VI)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”:

 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego  

bezrobotnego,

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach projektu mogą być skierowane osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako bezrobotne, które znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby, które zakończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej)

oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy nie należą do grup wyżej wymienionych (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem) – dotyczy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i szkoleń.

Ponadto kryteria rekrutacji będą uwzględniać preferencje dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WŁ na lata 2014 – 2020.

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne będą na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Aktualności