Główna Urzędy i instytucje Fundusze Unijne Projekty na lata 2014-2020 (RPO WŁ)

Projekty na lata 2014-2020 (RPO WŁ)

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie

Numer projektu: RPLD.04.03.02-10-0014/17
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: IV. Gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania: IV.3. Ochrona powietrza
Numer i nazwa poddziałania: IV.3.2 Ochrona powietrza
Całkowita wartość projektu: 7 572 739,38 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 084 124,46 PLN
Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki: 3 488 614,92 PLN
Okres realizacji projektu: 23.11.2017 r. – 29.12.2019 r.
Przedmiotem projektu jest budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie, z której przede wszystkim korzystać będą dzieci z przedszkola publicznego oraz uczniowie szkoły podstawowej. Budynek będzie spełniał parametry budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza ( 11 kWh/m2 rok), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, kolektory słoneczne, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy mini turbiny wiatrowe). Projektowany budynek będzie parterowy o powierzchni użytkowej ok. 815 m2. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) wyniesie 25,87 ton równoważnika CO2/rok. Projekt ma charakter demonstracyjny. Realizacja projektu spowoduje: znaczące ograniczenie zużycia energii pierwotnej dla funkcjonowania obiektu co przełoży się na niskie koszty eksploatacji budynku, redukcję zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie emisji CO2, wykorzystanie OZE poprzez zastosowanie pompy ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystania alternatywnych źródeł energii) i promocji rozwiązań budownictwa pasywnego oraz wykorzystania OZE wśród lokalnej społeczności. W koncepcji projektowania uniwersalnego, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (…)”zapewniono bezkolizyjne korzystanie dla osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publ. Planuje się dla niepełnosprawnych: szatnie, wc, miejsca parkingowe; pochylnię. W projekcie kobiety i mężczyźni mają tą samą wartość społeczną, równe: prawa, obowiązki, dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.  

Galeria dotycząca realizacji projektu p.n.: „Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie”


Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie

Numer projektu: RPLD.04.03.01-10-0006/17
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: IV. Gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania: IV.3. Ochrona powietrza
Numer i nazwa poddziałania: IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT
Całkowita wartość projektu: 3 334 557,31 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 198 230,57  PLN
Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki: 2 136 326,74  PLN
Okres realizacji projektu: 04.09.2017 r. – 30.11.2018 r.
Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie,  wszystkie pomieszczenia będą zajmowane przez i na potrzeby przedszkola publicznego z którego będzie korzystało 80 osób/dzień. Budynek będzie spełniał parametry budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza ( 11 kWh/m2 rok), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, kolektory słoneczne, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy mini turbiny wiatrowe). Projektowany budynek będzie parterowy o powierzchni użytkowej ok. 600 m2. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) wyniesie 8 ton równoważnika CO2/rok. W ramach projektu zostanie utworzone 1 nowe miejsce pracy. Projekt ma charakter demonstracyjny. Realizacja projektu spowoduje: znaczące ograniczenie zużycia energii pierwotnej dla funkcjonowania obiektu co przełoży się na niskie koszty eksploatacji budynku, redukcję zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie emisji CO2, wykorzystanie OZE poprzez zastosowanie pompy ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystania alternatywnych źródeł energii) i promocji rozwiązań budownictwa pasywnego oraz wykorzystania OZE wśród lokalnej społeczności. Realizacja inwestycji wynika ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, a dokładniej, wpisuje się w zakres celu strategicznego pn. „Rozwój gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej oraz ochrona środowiska przyrodniczego”, który obejmuje realizację działań związanych z oszczędnością w gospodarowaniu zasobami i podnoszeniu efektywności energetycznej.
Projekt realizowany przez Gminę Aleksandrów Łódzki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.


Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim

Numer projektu: RPLD.07.03.00-10-0029/16
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: VII. Infrastruktura dla usług społecznych
Numer i nazwa działania: VII.3. Infrastruktura dla usług społecznych
Całkowita wartość projektu: 2 456 414,80 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 346 475,60  PLN
Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki: 1 109 939,20  PLN
Okres realizacji projektu: 02.12.2016 r. – 30.12.2018 r.
Przedmiotem projektu jest budowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim. Obecnie ŚDS mieści się na drugim piętrze przy ul. Piotrkowskiej 4/6 w Aleksandrowie Łódzkim. Nowo wybudowany budynek ŚDS zlokalizowany będzie przy ul. Ściegiennego, na działce o nr 484/3. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku ŚDS będzie wynosiła 441,10 m2. W budynku będą znajdowały się wszystkie pomieszczenia związane z funkcjonowaniem budynku: pracownie terapeutyczne, jadalnia będąca również salą wielofunkcyjną przeznaczoną do różnego rodzaju spotkań integracyjnych i szkoleń wraz z pełnym zapleczem kuchennym, zaplecze biurowe oraz węzły sanitarne dla użytkowników budynku wraz z węzłem dla osób z niepełnosprawnościami. Nowy budynek ŚDS będzie odpowiadał podziałowi na typy wg Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.: Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych ,Typ B – dla osób upośledzonych umysłowo, Typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych i być w całości przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt będzie posiadał odpowiedniej szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne oraz przystosowany węzeł sanitarny. Główne wejście do budynku usytuowane jest w centralnej części i dostosowane jest do poziomu dojścia – chodnika. W ramach cross-finacingu  planowane są również warsztaty i szkolenia dla pracowników i osób korzystających z ośrodka mające na celu: wzrost wzajemnej integracji uczestników ŚDS z pracownikami, głębsze wzajemne poznanie się oraz rozpoznanie swoich zasobów i potencjału, nabywanie nowych, dodatkowych kompetencji i umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach społecznych, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności spędzania wspólnie wolnego czasu, wyrażania własnych uczuć i emocji, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie przebywając w nowym otoczeniu, kształtowanie umiejętności wzajemnej pomocy.


Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki

Numer projektu: RPLD.04.03.02-10-0002/16
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: IV. Gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania: IV.3. Ochrona powietrza
Numer i nazwa poddziałania: IV.3.2 Ochrona powietrza
Całkowita wartość projektu: 4 451 750,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 2 450 114,80  PLN
Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki: 2 001 635,20  PLN
Okres realizacji projektu: 07.10.2016 r. – 30.10.2018 r. Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki,  wszystkie pomieszczenia będą zajmowane przez Urząd Miejski oraz jednostki mu podległe (Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną) Dodatkowo w  sali konferencyjnej, odbywać będą  się spotkania, konferencje, szkolenia, wydarzenia kulturalne, wystawy, organizowane przez Gminę Aleksandrów, dla mieszkańców oraz stowarzyszeń działających na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. Szacowana liczba podmiotów korzystających z budynku to ok. 30. (1000 osób/rok).Budynek będzie spełniał parametry budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza ( 11 kWh/m2 rok), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, kolektory słoneczne, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy mini turbiny wiatrowe). Projektowany budynek będzie dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 600 m2.Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 360 m2.Kubatura budynku ok. 2500 m3. Realizacja projektu spowoduje: znaczące ograniczenie zużycia energii pierwotnej dla funkcjonowania obiektu co przełoży się na niskie koszty eksploatacji budynku, redukcję zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie emisji CO2, wykorzystanie OZE poprzez zastosowanie pompy ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystania alternatywnych źródeł energii), i promocji rozwiązań budownictwa pasywnego oraz wykorzystania OZE wśród lokalnej społeczności Projekt ma charakter demonstracyjny, a rozwiązania w nim zawarte stanowią innowację na skalę europejską potwierdzoną opinią wydaną przez Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ – Katedrę Systemów Zarządzania i Innowacji.


Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki

Numer projektu: RPLD.04.02.01-10-0001/16
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: IV. Gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania: IV.2. Termomodernizacja budynków
Numer i nazwa poddziałania: IV.2.1 Termomodernizacja budynków ZIT
Całkowita wartość projektu: 28 655 127,80 PLN
Dofinansowanie z UE: 13 648 692,64  PLN
Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki: 15 006 435,16  PLN
Okres realizacji projektu: 16.06.2016 r. – 30.07.2021 r.
Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, w szczególności poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Realizacja projektu zt. „Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” polegać będzie na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii, w 104 budynkach. Zakres inwestycji obejmuje : modernizacje systemu c.o. oraz c.w.u. – montaż pomp ciepła, ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu (26 675m2), ocieplenie stropodachu, wymianie drzwi i okien, modernizacje wentylacji grawitacyjnej. Realizacja przedmiotowego projektu skierowana jest na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym która w znaczący sposób wpłynie na zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Projekt skierowany jest do osób mieszkających w zasobach komunalnych i socjalnych Gminy (ok.999 osób).Dzięki przeprowadzeniu termomodernizacji możliwe będzie zmniejszenie koszów utrzymania zasobów mieszkaniowych, zwiększenie komfortu użytkowania budynków oraz poprawa jakości życia mieszkańców regionu. Dzięki zastosowaniu pomp ciepła zwiększy się udział wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu zgodnie z planowanym zakresem przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców na temat możliwości oszczędzania energii i wykorzystania OZE. Sumaryczne zużycie energii pierwotnej w stanie obecnym wynosi 10 502 088,89 kWh/rok. W wyniku realizacji działań termomodernizacyjnych wartość ta wynosić będzie 789 138,89 kWh/rok. Zgodnie z powyższym robocze zużycie energii pierwotnej ulegnie zmniejszeniu o 9 712 950,00 kWh/rok. Co więcej, realizacja projektu przyczyni się także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w postaci dwutlenku węgla o 3 241,76 MgCO2/rok, czyli 95,44%, co przedstawia się następująco: CO2: przed modernizacją 3 505,14 MgCO2/rok, po modernizacji 263,38 MgCO2/rok.
Projekt realizowany przez Gminę Aleksandrów Łódzki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Adresy budynków: – ul.11 Listopada 3, 10 ,14, 16, 31, 33, 35, 47, 56, 70
– ul. Wierzbińska 11, 13, 24, 33/35, 107
– ul. Warszawska 1, 29, 31A, 32, 33, 44
– ul. Daszyńskiego 25, 34, 35, 38, 55, 59, 77, 94
– ul. Łęczycka 5, 6, 14, 16, 20
– ul. 1 Maja 6, 9, 20, 24, 61
– ul. Pabianicka 14, 15, 18, 26, 30, 38, 40
– ul. 17 Stycznia 28
– ul. Bankowa 8, 13, 21, 24
– ul. Dębowa 3
– ul. Kilińskiego 8, 12, 22
– ul. Kołłątaja 3, 23
– ul. Konopnickiej 6
– ul. Mickiewicza 9/11
– ul. Narutowicza 3
– ul. Ogrodowa 2, 4 (oficyna), 8, 9,
– ul. Piotrkowska 28,
– ul. Plac Kościuszki 21,
– ul. Północna 9
– ul. Sienkiewicza 9, 18
– ul. Wojska Polskiego  70
– ul. Zachodnia 4
– ul. Zielona 3, 29
– Rąbień, ul. Pańska 14
– ul. Brużyca 75  
Galeria budynków wchodzących w zakres rzeczowy projektu


Wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki

RPLD.07.01.02-10-0012/16
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: VII. Infrastruktura dla usług społecznych
Numer i nazwa działania: VII.1 Technologie informacyjno-konunikacyjne
Całkowita wartość projektu: 1 329 049,75 PLN
Dofinansowanie z UE: 886 894,50  PLN
Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki: 442 155,25 PLN
Okres realizacji projektu: 11.03.2016 r. – 30.09.2017 r.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu teleinformatycznego, polegającego na: budowie systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow), modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej; budowie szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych; rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne mechanizmy zarządzania prawami dostępu do informacji i monitorowanie tego dostępu. Projekt obejmuje wdrożenie:

 • Elektronicznego Biura Obsługi,
 • Portalu samorządowego zgodnego ze standardem WCAG 2.0,
 • Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej,
 • Punktu potwierdzeń profilu zaufanego ePUAP,
 • Integrację systemów dziedzinowych umożliwiającą obsługę systemów e-usług,
 • Mechanizmów integrujących usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe,
 • Platformy e-usług publicznych udostępniających dane z systemów dziedzinowych,
 • Modułu konsultacji społecznych, e-Rady, Budżetu obywatelskiego, e-muzeum,
 • Systemu płatności elektronicznych
 • Aplikacji mobilnej na 3 platformy systemowe (Android, Windows Phone, iOS),
 • Systemu do monitorowania sieci, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, monitorowania użytkowników, ochrony danych, zdalnej pomocy technicznej,
 • Licencji na pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program pocztowy.

Projekt obejmuje zakup infrastruktury sprzętowej i oprogramowania:

 • serwera sprzętowego do szafy rack z systemem operacyjnym,
 • macierzy dyskowej do szafy rack,
 • 24 dysków twardych do macierzy dyskowej,
 • urządzenia UTM,
 • sprzętowego serwera pocztowego z kompleksową ochroną komunikacji pocztowej,
 • przełącznika sieciowego,
 • urządzenia UPS (15KVa) z bateriami, instalacja agregatu prądotwórczego (60kVa),
 • szafy rack,
 • 40 zestawów komputerowych typu All-in-one z systemem operacyjnym, klawiaturą i myszką,
 • 2 skanerów szczelinowych,
 • 2 skanerów do digitalizacji dokumentów inwestycyjnych, map dokumentacji projektowych

Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń:

 • z zakresu platformy e-usług publicznych oraz dostarczonego pakietu biurowego
 • z zakresu obsługi urządzeń UTM
 • z zakresu obsługi poszczególnych modułów dostarczonego systemu

Głównym celem projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego Gminy Aleksandrów Łódzki, poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • udostępnienie nowoczesnych e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości, odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. W przypadku, gdy będzie to możliwe technologicznie i prawnie oraz uzasadnione, usługi elektroniczne będą pozwalały na realizację całej procedury w trybie zdalnym. Udostępnione w ramach projektu e-usługi publiczne pozwolą zatem znacznie usprawnić komunikację pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami a Urzędem w ramach szeregu procedur, stanowiących istotny odsetek łącznej liczby spraw procedowanych przez Urząd,
 • poprawę efektywności realizacji zadań, w tym skrócenie czasu procedowania spraw, przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego poprzez wyposażenie ich w nowoczesne rozwiązania informatyczne. W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów Urzędu Miejskiego zostały zidentyfikowane „wąskie gardła” w systemie teleinformatycznym Gminy, w których poprawa funkcjonalności oraz poziomu technologicznego użytkowanego sprzętu i oprogramowania może istotnie przyspieszyć realizację zadań,
 • poprawę obiegu informacji wewnątrz Urzędu Miejskiego oraz w relacjach Gminy z mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz transparentności działania Urzędu poprzez integrację systemu elektronicznego obiegu dokumentów, systemów dziedzinowych z platformą e-usług oraz rozwiązań pozwalających na komunikację Urzędu z interesantami w trybie elektronicznym, w szczególności na śledzenie stanu procedowania spraw w trybie on-line,
 • poprawę bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w ramach realizacji zadań przez Urząd Miejski, poprzez wdrożenie rozwiązań przeciwdziałających nieuprawnionemu dostępowi do tych danych. Rozwiązania te obejmują w szczególności specjalistyczne urządzenia sieciowe,
 • zwiększenie efektywności promocji udostępnionych usług elektronicznych oraz wspomaganie kreowania pozytywnego wizerunku Gminy poprzez wyposażenie Urzędu w narzędzia IT wspomagające te procesy,
 • zapewnienie infrastruktury sprzętowej i programistycznej tworzącej bazę dla zwiększania zakresu udostępnianych usług elektronicznych w przyszłości. Udostępnianie e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości wymaga kompleksowej informatyzacji Urzędu. Tylko w takim przypadku możliwe jest bowiem procedowanie szerokiego zakresu spraw w całości przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, co jest niezbędne dla osiągnięcia najwyższego poziomu dojrzałości udostępnianych e-usług. Dodatkowo, tylko nowoczesna infrastruktura sprzętowa, taka jak ta stworzona w ramach projektu, zapewnia standardy bezpieczeństwa, wymagane dla rozszerzania katalogu udostępnionych e-usług,
 • wyposażenie pracowników Urzędu Miejskiego w kompetencje niezbędne z punktu widzenia efektywnego użytkowania wdrożonego systemu teleinformatycznego. Umiejętność właściwego wykorzystania przez kadrę administracyjną możliwości stwarzanych przez wdrożone nowoczesne technologie jest kluczowa dla osiągnięcia oczekiwanych efektów projektu.

Aktualności