Główna Urzędy i instytucje Fundusze Unijne Projekty na lata 2007-2013 (RPO WŁ)

Projekty na lata 2007-2013 (RPO WŁ)

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Budowa drogi dojazdowej do ŁSSE – podstrefy Aleksandrów


Numer projektu: WND-RPLD.01.01.00-00-001/15
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: I. Infrastruktura Transportowa
Numer i nazwa działania: I.1 Drogi
Całkowita wartość projektu: 7 300 379,79 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 4 652 862,23  PLN
Budżet państwa: 1 499 893,00  PLN
Budżet jednostki realizującej projekt: 1 147 624,56  PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2008 r. – 31.12.2015 r.
Celem generalnym projektu jest poprawa dostępności województwa łódzkiego i wzmocnienie roli infrastruktury drogowej jako czynnika sprzyjającego rozwojowi społeczno – gospodarczemu regionu. Przebudowa ul. Placydowskiej ma ogromne znaczenie dla dostępności komunikacyjnej przedsiębiorstw i zakładów pracy usytuowanych w Aleksandrowie Łódzkim, szczególnie w Aleksandrowskiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przebudowa drogi wpłynie na atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjną ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja jest zgodna z celem szczegółowym I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Infrastruktura transportowa) – Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego.   Celem bezpośrednim projektu jest rozwój infrastruktury transportowej Gminy Aleksandrów Łódzki zapewniający wewnętrzną integralność Aleksandrowa Łódzkiego. Projekt służyć będzie zintegrowaniu lokalnego systemu dróg z systemem dróg o znaczeniu krajowym oraz podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej Gminy poprzez poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych. Cel przebudowy ulicy Placydowskiej jest zbieżny z celami kształtowania polityki komunikacyjnej, polegającym między innymi na udostępnieniu wybranych terenów o szczególnych walorach, oszczędności paliw płynnych oraz ograniczeniu zanieczyszczeń powietrza i zmniejszeniu hałasu. Realizacja Projektu ułatwi podejmowanie działań mających za zadanie podniesienie aktywności zawodowej, jak i gospodarczej mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki.   Cele szczegółowe: – Zapewnienie sprawności funkcjonowania systemu drogowego przy rosnącym wskaźniku motoryzacji – Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych – Wzrost aktywności zawodowej i gospodarczej mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego. – Stworzone zostaną korzystne warunki rozwoju i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a w dłuższej perspektywie zwiększenie atrakcyjności województwa, jako miejsca pracy i zamieszkania. – Poprawa bezpieczeństwa ruchu.


Termomodernizacja obiektów edukacyjno – kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki


Numer projektu: WND-RPLD.02.06.00-00-063/09
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: II OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA
Numer i nazwa działania: II.6 Ochrona powietrza
Całkowita wartość projektu: 8 367 853,09 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 4 542 091,77  PLN
Budżet jednostki realizującej projekt: 3 826 761,32  PLN
Okres realizacji projektu: 14.08.2009 r. – 30.09.2015 r.  
CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Poprawa jakości powietrza w Gminie Aleksandrów Łódzki poprzez zmniejszenie emisji i koncentracji zanieczyszczeń wynikająca z termomodernizacji ośmiu budynków użyteczności publicznej. CELE SZCZEGÓŁOWE:
a) poprawa sprawności ogrzewania obiektów
b) zmniejszenie strat ciepła w budynkach
c) zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do funkcjonowania obiektów CELE NA POZIOMIE OPERACYJNYM:
ad a)
– zwiększenie efektywności systemów grzewczych dzięki wymianie instalacji co
– poprawa wydajności wytwarzania ciepła poprzez zastosowanie pompy ciepła ad b)
– optymalizacja przenikania ciepła przez ściany poprzez ich ocieplenie
– zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza poprzez ocieplenie dachu/stropodachu
– wprowadzenie kontrolowanej wymiany powietrza w pomieszczeniach poprzez wykonanie nawiewników okiennych
– uszczelnienie drzwi i okien poprzez wymianę stolarki ad c)
– poprawa efektywności podgrzewu cwu dzięki zastosowaniu instalacji solarnej
– zmniejszenie zużycia energii do oświetlenia obiektów poprzez wykonanie oświetlenia hybrydowego
– zwiększenie wydajności punktów świetlnych poprzez ich wymianę na energooszczędne W ramach realizacji niniejszego projektu przewidziano termomodernizację ośmiu budynków użyteczności publicznej (przedszkoli, szkół i młodzieżowego domu kultury), wykonanie oświetlenia hybrydowego (37 sztuk) w sześciu z tych obiektów oraz wymianę punktów świetlnych (żarówek) w przedmiotowych ośmiu obiektach. Termomodernizacja obejmować będzie ocieplenie ścian (8 obiektów), ocieplenie dachu/stropodachu (7 obiektów), zastosowanie instalacji solarnej (6 obiektów), kompleksową wymianę/modernizację instalacji co (7 obiektów), montaż i uruchomienie wraz z regulacją pompy ciepła(6 obiektów), montaż nawiewników okiennych (2 obiekty), wymianę okien i/lub drzwi (6 obiektów).


Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku Pływalni Miejskiej „Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim


Numer projektu: WND-RPLD.02.09.00-00-004/10
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki Numer i nazwa osi priorytetowej:
II OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA
Numer i nazwa działania: II.9 Odnawialne źródła energii
Całkowita wartość projektu: 310 419,57 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 194 241,96 PLN
Budżet jednostki realizującej projekt: 116 177,61 PLN
Okres realizacji projektu: 18.11.2009 r. – 30.06.2011 r.  
Cel główny projektu: dywersyfikacja źródeł energii cieplnej pobieranej przez Pływalnie Miejską „Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim.
Cele szczegółowe: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zastosowanie instalacji do produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Celem ogólnym projektu jest dywersyfikacja źródeł energii cieplnej pobieranej przez pływalnie miejską „olimpijczyk” W Aleksandrowie Łódzkim. Celem szczegółowym jest natomiast poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zastosowanie instalacji do produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Cele te będą osiągnięte dzięki budowie instalacji kolektorów słonecznych na budynku pływalni. Cele te są zgodne z celem działania ii.9 regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 – 20013, jakim jest dywersyfikacja źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Cele, które ma zrealizować projekt odnoszą się również do wskaźników określonych szczegółowym opisie osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013, gdzie przyczyni się o wzrostu liczby projektów w zakresie energii odnawialnej a także do uzyskania dodatkowej mocy zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych.
Realizacja inwestycji zakłada zastosowanie technologii uzyskiwana energii cieplnej pochodzącej z promieniowania słonecznego. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego nie powoduje żadnych efektów ubocznych, żadnych szkodliwych emisji, żadnego zubożenia jej zasobów naturalnych. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego nie zakłóca stanu naturalnego środowiska i nie wpływa na krajobraz, życie roślin i zwierząt. Uzyskana w ten sposób energia cieplna zastąpi pobieraną do tej pory energię z sieci miejskiej, która produkowana jest w 100% z węgla. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię konwencjonalną, która zostanie zastąpiona „energią czystą” przyczynia się realizacji celów stawianych do osiągnięcia przez regionalny program operacyjny województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013. Redukcja ilości pobieranego ciepła będzie miała istotny wpływ na emisję szkodliwych substancji przez ten podmiot. Realizacja projektu nie rozwiążę problemu związanego z emisją zanieczyszczeń do atmosfery na terenie całej gminy, ale przyczyni się do jej zmniejszenia. Spowoduje, że kolejny podmiot zmniejszy udział pobieranej energii pochodzącej z węgla w strukturze swojego zużycia. Problem emisji zanieczyszczeń nie jest możliwy do rozwiązania w sposób techniczny za pomocą jednego projektu i w krótkim czasie. Polska energia w 95% uzyskiwana jest z węgla i zmiana tej struktury wymaga znacznych nakładów finansowych na całą infrastrukturę, zastosowania odpowiednich bodźców finansowych, zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa a także zmianą struktury całej polskiej gospodarki. Jest to proces długofalowy, jednak wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w istotny sposób sprzyja tym zmianom. Pośrednim interesariuszem projektów proekologicznych jest rząd polski, który zobowiązany jest spełnić wymagania i kryteria zawarte w pakcie energetyczno-klimatycznym UE, który nakłada na Polskę produkcję energii z OZE na poziomie 15% ogólnej produkcji do roku 2020. Małe, rozproszone projekty w zakresie zastosowań rozwiązań przyjaznych środowisku są szansą na wywiązane się polski z zobowiązań wobec wspólnoty unijnej.
Jak wcześniej opisano, problem zanieczyszczenia powietrza jest problemem wielowarstwowym, skomplikowanym i wymagającym czasu na jego rozwiązanie. Pojedyncze projekty realizowane przez administrację samorządową i ludność w znacznym stopniu przyczyniają się do korzystnych zmian w tym zakresie. Również planowany do realizacji projekt polegający na budowie instalacji kolektorów słonecznych na dachu pływalni miejskiej przyczynia się do stopniowego rozwiązywania problemu i ma istotny wpływ na komfort i jakość życia mieszkańców gminy. Problem związany z emisją szkodliwych substancji do atmosfery w związku z poborem energii cieplnej przez pływalnię z sieci miejskiej nie został do tej pory rozwiązany z uwagi na fakt, że wpływ tej emisji z roku na rok staję coraz większy i do tej pory nie dotykał on ludności w takim zakresie. Wzrost liczby osób korzystających z obiektu, wzrost zapotrzebowania na energię w obiekcie powodował, że obiekt ten jest pośrednio odpowiedzialny za wzrost emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Ogólnie zauważalny wzrost uprzemysłowienia oraz energochłonności przyczynia się do pogarszania warunków życia mieszkańców gminy z roku na rok. Poziom tego zjawiska w naturalny sposób wymusza stosowanie mechanizmów i rozwiązań minimalizujących ten wpływ. Nie bez znaczenia jest również świadomość ekologiczna i edukacja w tym zakresie, która uświadamia wagę i znaczenie problemu ochrony środowiska. Problem dotyczący zanieczyszczenia powietrza zauważony został wcześniej i działania zmierzające do jego rozwiązania realizowane są sukcesywnie.


Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim


Numer projektu: WND-RPLD.03.05.00-00-021/09
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Numer i nazwa osi priorytetowej: III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Numer i nazwa działania: III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
Całkowita wartość projektu: 16 650 187,68 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 6 273 197,33 PLN
Budżet jednostki realizującej projekt: 10 376 990,35 PLN
Okres realizacji projektu: 15.08.2009 r. – 30.12.2012 r.
Przedmiotem projektu jest modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Realizacja przedsięwzięcia składa się z następujących zadań:
a) prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa, studium wykonalności)
b) zamówienia publiczne
c) roboty budowlane
d) nadzór inwestorski
e) promocja projektu
Prace budowlane prowadzone będą w zakresie:
-Prace w budynku B
-Rozbiórka części budynku B
-Rozbiórka budynku biurowego z kotłownią
-Rozbiórka sceny z widownią
-Prace w zakresie sceny z widownią i polem piknikowym
-Odwodnienie zadaszenia sceny
-Wiata stalowa z ogrodzeniem placu
-Sieci zewnętrzne elektryczne
-Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
-Instalacja gazowa wewnętrzna i zewnętrzna
-Zagospodarowanie terenu
-Budynek A z salą gimnastyczną
-Budowa boiska głównego
-Nagłośnienie
-Monitoring
-System solarny
-Oświetlenie hybrydowe
-Rozbiórka budynku kawiarni
-Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią
-Budowa boiska wielofunkcyjnego
-Budowa boisk do piłki plażowej
-Ścieżka zdrowia
-Ogrodzenie terenu
-Infomaty – 2 szt.
Teren, którego dotyczy przedsięwzięcie jest zabudowany. Znajduje się na nim budynek starej kawiarni do rozbiórki, budynek biurowy z kotłownią do rozbiórki oraz budynek pomocniczy zaplecza sanitarnego do remontu i rozbudowy. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się jeszcze następujące elementy zagospodarowania terenu: płyta boiska głównego z trybunami do rozbiórki, boisko treningowe, scena z widownią, również do rozbiórki. Teren działki jest ogrodzony, planuje się częściową wymianę istniejącego ogrodzenia z płyt betonowych. Na działce rosną drzewa. Dla realizacji projektu przewiduje się wycinkę drzew kolidujących z lokalizacją planowanych zmian. 11 drzew do wycinki w miejscu planowanego boiska wielofunkcyjnego, 20 drzew wzdłuż planowanej ścieżki biegowej, 6 drzew w miejscu planowanego budynku zaplecza sanitarnego i 1 drzewo przy budynku pomocniczym. Planuje się również karczowanie krzewów i zagajników w miejscu planowanej trasy biegów przełajowych Na terenie działki o numerze 479/1 projektuje się rozbiórkę istniejącego budynku starej kawiarni o powierzchni zabudowy 266m2. Projektuje się rozbiórkę budynku biurowego z kotłownią o powierzchni zabudowy 277m2 (na działce o numerze 479/2). Projektuje się remont i rozbudowę istniejącego budynku pomocniczego zaplecza sanitarnego, powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu wynosi 261,39m2, a powierzchnia części dobudowanej wynosi 97,92m2. Przed budynkiem pomocniczym planuje się wykonanie utwardzonego placu manewrowego z miejscami postojowymi, planuje się wykonanie wiaty zadaszającej miejsca postojowe o wymiarach 8,0×7,0m. Przed wykonaniem prac remontowych należy rozebrać istniejące tam grodzenia. Na działce o numerze 479/2, we wschodnim jej narożniku projektuje się wybudowanie nowego budynku zaplecza sanitarnego stadionu wraz z salą sportową o powierzchni zabudowy 897,72m2. W miejscu po rozebranym basenie oraz budynku kawiarni projektuje się budowę boiska treningowego o wymiarach 90x60m. Dla wykonania boiska planuje się wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni ze sztucznej trawy. Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania boiska rozmieszczono piłkochwyty o wysokości 5 metrów, w piłkochwycie przewidziano wjazd na teren boiska. Boisko zostanie oświetlone światłem o natężeniu 200 luxów. W północno-wschodniej części działki 479/1 projektuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) o wymiarach 19x32m o nawierzchni z poliuretanu, przy którym również rozmieszczono piłkochwyty o wysokości 5m. Obok tego boiska przewidziano dwa boiska do siatkówki plażowej. Przy głównej płycie stadionu projektuje się rozbiórkę starych trybun wraz z likwidacją nasypu, oraz likwidację bieżni okrążającej płytę główną boiska. Od zachodniej oraz północnej strony boiska projektuje się budowę nowych trybun. Trybuna główna z zadaszeniem (od zachodu) zaprojektowana została na 1423 miejsca siedzące, trybuna otwarta (od północy) zaprojektowana została na 672 miejsca siedzące. W części trybuny otwartej przewidziano sektor z ogrodzeniem z siatki dla kibiców przyjezdnych. Przy sektorze tym zaprojektowano plac utwardzony dla autokarów przywożących kibiców. Na działce 479/2 od południowej jej strony projektuje się wykonanie ścieżki zdrowia z wykorzystaniem istniejącego zagłębienia. Przed wykonaniem ścieżki zdrowia należy rozebrać obiekt strzelnicy z wszystkimi elementami oraz odpowiednio przekształcić skarpy. Planuje się następujące elementy ścieżki zdrowia: drabinki z oponami, pomost na sprężynach, ruchomy pomost, pajęczyna-wiszące kołki, wiszące łańcuchy, poręcze gimnastyczne, zestaw do przewrotów, płotki do przeskoków, słupki do slalomu, zestaw do pompek, skała wspinaczkowa, kolejka linowa.Na terenie MOSIRu projektuje się trasę biegów przełajowych o nawierzchni szutrowej okalającej cały teren przedsięwzięcia o długości 1252m. Wzdłuż ścieżki rozmieszczono ławki dla biegaczy. W dalszej części projektuje się rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych i wykonanie nowych ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej gr. 8cm. Fragment ścieżki od boiska do budynku pomocniczego oraz ścieżkę prowadzącą od budynku zaplecza do ścieżki zdrowia zaprojektowano o jako ścieżki o nawierzchni szutrowej. Zaprojektowano wykonanie nowego oświetlenia terenu, w tym celu stare lampy należy zdemontować. Oświetlenie rozmieszczono przy ciągach komunikacyjnych, miejscach postojowych oraz przy budynkach. Na terenie objętym opracowaniem przewidziano miejsce pod budowę hotelu z restauracją.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH:
1. DŁUGOŚĆ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ 1252mb
2. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 6144 m2
3. NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU 608 m2
4. POWIERZCHNIA BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 616 m2
5. POWIERZCHNIA PŁYTY BOISKA GŁÓWNEGO 7992 m2
6. POWIERZCHNIA ZAJĘTA PRZEZ ŚCIEŻKĘ ZDROWIA 959,18 m2
7. POWIERZCHNIA ZAJĘTA PRZEZ POLE PIKNIKOWE 3000,00 m2
8. POWIERZCHNIA TRAWNIKÓW 6385 m2
9. POWIERZCHNIA PLACU UTWARDZONEGO PRZY SCENIE 404,40 m2
10. POWIERZCHNIA UTWARDZONYCH DRÓG DOJAZDOWYCH 6966,37 m2
11. POWIERZCHNIA PARKINGÓW 2245,48 m2
12. POWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO PRZY BUDYNKU B 1039,39 m2
13. NAWIERZCHNIE PIESZE Z KOSTKI 321,97 m2
14. POWIERZCHNIA ŚCIEŻEK O NAWIERZCHNI SZUTROWEJ 308,45 m2
15. POWIERZCHNIA PRZEWIDZIANA POD BUDOWĘ HOTELU 4000 m2 Ponadto wykonane zostaną prace w zakresie:
-Odwodnienie zadaszenia sceny
-Wiata stalowa z ogrodzeniem placu
-Sieci zewnętrzne elektryczne
-Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
-Instalacja gazowa wewnętrzna i zewnętrzna
-System solarny
-Rozbiórka budynku kawiarni. Projekt umożliwia wprowadzenie rozwiązań nowatorskich i energooszczędnych (np. instalacja solarna, oświetlenie hybrydowe). Nowatorskim elementem projektu jest także wprowadzenie infomatów (nowatorstwo produktowe). Zastosowane technologie i elementy techniczne projektu pozwolą na zapewnienie trwałości technicznej projektu oraz utrzymanie produktów przedsięwzięcia co najmniej w okresie referencyjnym. Zakres rzeczowy projektu pozostaje w zgodności z wymogami programowymi ustalonymi dla działania III. V RPO WŁ. Omawiana inwestycja pozwoli osiągnąć wymierny efekt w zakresie poprawy atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej gminy poprzez modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2011. Modernizacja ośrodka sportu przyczyni się do wykorzystania istotnych walorów regionu dla budowania jego rozwoju. Dzięki inwestycji zintensyfikowany zostanie ruch turystyczny, co pociągnie za sobą rozwój branży turystycznej, a więc i pozwoli na rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Konsekwencją będzie wzrost poziomu życia lokalnych mieszkańców, jak również promocja gminy i powiatu w regionie, kraju i zagranicą.


Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)


Cele projektu Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. 1. Budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zbudowanie nowoczesnej i kompleksowej e-Administracji publicznej na obszarze województwa łódzkiego oraz szeroki rozwój e-usług publicznych, zapewniający wyeliminowanie tradycyjnego sposobu załatwiania spraw, dzięki czemu wzrośnie efektywność zarządzania jednostkami administracji samorządowej, poprawi się dostęp do usług publicznych i jakość ich świadczenia oraz nastąpi rozwój komunikowania się za pomocą Internetu.
Korzyści z przedmiotowego projektu odczują zarówno urzędnicy jak i obywatele z terenu województwa łódzkiego: urzędnicy w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu A2A (Administration to Administration),
obywatele w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu C2A (Citizen to Administration),
przedsiębiorcy w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu B2A (Business to Administration). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów cząstkowych: A. Poprawa zarządzania oraz efektywności i przejrzystości pracy urzędników. Część Partnerów projektu wdroży System Obiegu Dokumentów w swoich jednostkach organizacyjnych, zaś część partnerów i Lider projektu zintegruje istniejące już systemy z Platformą e-usług Publicznych, co umożliwi łatwy dostęp do dokumentów i kontrolę nad ich obiegiem.
Wykorzystanie rozbudowanych technologii pozwoli na: optymalizację procesów pracy w jednostkach administracji publicznej
przejrzystość wykonywanych zadań
ułatwienie eliminacji ewentualnych błędów
oszczędność czasu pracy
zmniejszenie obciążeń pracowników
poprawa jakości i efektywności pracy Nowoczesne aplikacje ułatwiające dostęp do dokumentów, zwłaszcza księgowych i ekonomicznych pozwolą na lepsze planowanie i zarządzanie jednostkami, przyspieszą podejmowanie decyzji poprawią ich merytoryczną jakość. B. Zwiększenie dostępu do e-usług dla obywateli regionu łódzkiego. Projekt przewiduje stworzenie Platformy e-Usług Publicznych, w ramach zbudowanej serwerowi dla Centrum Przetwarzania Danych. Platforma umożliwi 24-godzinny dostęp do e-usług publicznych przez 7 dni w tygodniu. Dostęp do platformy dla obywateli będzie umożliwiony poprzez sieć internetową z domu lub za pośrednictwem sieci Infomatów umieszczonych u Partnerów Projektu i Lidera.
Korzyści odczują przede wszystkim obywatele: mieszkańcy i przedsiębiorcy, dzięki możliwości elastycznego wyboru miejsca i pory dnia do załatwiania spraw urzędowych. Zapewniony zostanie bowiem dostęp do informacji i usług publicznych poza rzeczywistymi godzinami pracy urzędów. Wdrożenie usług on-line wraz z możliwością pobierania i odsyłania dokumentów wpłynie na oszczędność czasu obywateli, którzy dotychczas musieli osobiście stawić się w urzędzie w celu załatwienia sprawy. Korzyścią będzie także obniżenie kosztów ponoszonych na dojazd. Instalacja sieci infomatów, zapewni dostęp do informacji publicznej wszystkim obywatelom, także tym którzy nie posiadają dostępu do Internetu. Wdrożenie omówionych powyżej elementów projektu, poza zwiększeniem dostępu do elektronicznych usług publicznych, przyniesie następujące korzyści: zwiększenie dostępu do informacji
usprawnienie kontaktów między obywatelami a jednostkami samorządowymi
podniesienie standardu obsługi obywateli
zmniejszenie kosztów zarówno po stronie obywateli jaki urzędu
oszczędność czasu C. Realizacja polityki równych szans i przeciwdziałanie „wykluczeniu cyfrowemu”. Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na zapewnienie zdalnego dostępu do urzędów dla osób niepełnosprawnych, bez konieczności uciążliwego przemieszczania się, a tym samym umożliwienie pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Ta cecha projektu jest zgodna z priorytetami Unii Europejskiej w zakresie działań mających wyrównać szanse osób niepełnosprawnych poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym określonych w dokumencie „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej: europejski plan działania na lata 2008-2009″.
Poprzez wyposażenie urzędów Partnerskich w sprzęt i oprogramowanie oraz zintegrowanie ich z Platformą elektronicznych usług publicznych ograniczona zostanie dysproporcja w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego, w szczególności w sferze e-Governement, usług administracji publicznej świadczonych za pośrednictwem mediów elektronicznych (np. Internet). Będzie to także zgodne z zapisami IV Osi Priorytetowej RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 o wyrównaniu dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa. Wdrożenie Projektu zapobiega „wykluczeniu cyfrowemu”, szczególnie obszarów wiejskich i małych miast. 2. Wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. W ramach projektu zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania technicznei technologiczne, w postaci sprzętu jak i oprogramowania, które umożliwią usprawnienie przepływu informacji, ograniczenie kosztów i czasu przeznaczonych dotychczas na wykonywanie czynności manualno-papierowych oraz poprawę bezpieczeństwa pracy i komunikacji. Przedmiotowy projekt przewiduje kompleksowe rozwiązanie polegające na wdrożeniu nowoczesnych systemów informatycznych w 150 instytucjach Partnerów: urzędach administracji samorządowej i ich jednostkach organizacyjnych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych jednostek administracyjnych. Szeroki zakres technologiczny projektu, implementacja wielu jego elementów jednocześnie przyniesie korzyści w postaci usprawnienia procedur realizacji zadań przez jednostki administracji samorządowej. W tym zakresie korzyści odczują pracownicy, którzy dotychczas tracili czas np. na zbędne powielanie dokumentów. W przypadku obywateli wymierną korzyścią będzie skrócenie okresu oczekiwania na załatwienie sprawy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celu cząstkowego jakim jest: A. Poprawa bezpieczeństwa sieci i zabezpieczeń w zakresie użytkowanych urządzeń teleinformatycznych. W ramach Projektu przewidywane jest zrealizowanie bezpiecznych punktów styku z siecią Internet. Dodatkowo dla niezawodnego i efektywnego połączenia wszystkich serwerów i kluczowych urządzeń sieciowych z użytkownikami, przewiduje się wyposażenie sieci teleinformatycznej Partnerów w urządzenia dostępowe charakteryzującej się wydajnością i niezawodnością. W ramach projektu przewidywane jest także wdrożenie oprogramowania antywirusowego. Użytkownicy Projekt jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców obejmującej obywateli i przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) będących partnerami projektu oraz pracowników urzędów i ich jednostek organizacyjnych.
Korzyści jakie osiągną poszczególni odbiorcy projektu: Obywatele i przedsiębiorcy – realizacja projektu umożliwi tej grupie odbiorców dostęp do szeregu usług publicznych on-line. Zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom gmin oraz powiatów biorących udział w projekcie zaoszczędzi to czas, a także umożliwi kontrolowanie załatwianych spraw. Warto podkreślić, iż odbiorcami projektu nie będą tylko przedsiębiorcy obecnie działający na terenie realizacji projektu, ale także nowi inwestorzy. Projekt będzie miał szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych mających problemy z poruszaniem się. Dzięki realizacji projektu będą oni mogli załatwić wiele spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.
Pracownicy urzędów i ich jednostek organizacyjnych – realizacja projektu pozwoli tej grupie odbiorców na bardziej efektywną pracę poprzez miedzy innymi oszczędność czasu. Pracownicy urzędów i ich jednostek organizacyjnych dzięki realizacji projektu usprawnią swoje dotychczasowe obowiązki poprzez skrócenie czasu podejmowania decyzji. Czynności manualno-papierowe wykonywane przez pracowników zostaną skrócone do minimum. Większa efektywność urzędników i mniejsza liczba błędów przez nich popełnianych wpłynie na poprawę wizerunku instytucji biorących udział w projekcie. Uczestnicy Liderem projektu jest Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami: 1 Gmina Aleksandrów
2 Gmina Aleksandrów Łódzki
3 Gmina Andrespol
4 Gmina Bedlno
5 Gmina Bielawy
6 Gmina Bolesławiec
7 Gmina Brójce
8 Gmina Brzeziny
9 Gmina Brzeźnio
10 Gmina Budziszewice
11 Gmina Cielądz
12 Gmina Czarnocin
13 Gmina Czarnożyły
14 Gmina Dalików
15 Gmina Daszyna
16 Gmina Dąbrowice
17 Gmina Dłutów
18 Gmina Dobryszyce
19 Gmina Drużbice
20 Gmina Goszczanów
21 Gmina Góra Św. Małgorzaty
22 Gmina Grabica
23 Gmina Grabów
24 Gmina i Miasto Drzewica
25 Gmina i Miasto Szadek
26 Gmina i Miasto Warta
27 Gmina Inowłódz
28 Gmina Kamieńsk
29 Gmina Kiełczygłów
30 Gmina Kleszczów
31 Gmina Klonowa
32 Gmina Kluki
33 Gmina Konstantynów Łódzki
34 Gmina Kowiesy
35 Gmina Krośniewice
36 Gmina Krzyżanów
37 Gmina Kutno
38 Gmina Lgota Wielka
39 Gmina Lipce Reymontowskie
40 Gmina Lututów
41 Gmina Łanięta
42 Gmina Łask
43 Gmina Łęczyca
44 Gmina Łowicz
45 Gmina Łubnice
46 Gmina Maków
47 Gmina Miasto Brzeziny
48 Gmina Miasto Łęczyca
49 Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
50 Gmina Miasto Sieradz
51 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
52 Gmina Miejska Pabianice
53 Gmina Moszczenica
54 Gmina Nieborów
55 Gmina Nowe Ostrowy
56 Gmina Opoczno
57 Gmina Oporów
58 Gmina Ostrówek
59 Gmina i Miasto Pajęczno
60 Gmina Piątek
61 Gmina Poddębice
62 Gmina Przedbórz
63 Gmina Rogów
64 Gmina Rusiec
65 Gmina Rząśnia
66 Gmina Rzeczyca
67 Gmina Rzgów
68 Gmina Skierniewice
69 Gmina Skomlin
70 Gmina Sławno
71 Gmina Słupia
72 Gmina Sokolniki
73 Gmina Strzelce
74 Gmina Strzelce Wielkie
75 Gmina Sulmierzyce
76 Gmina Świnice Warckie
77 Gmina Tuszyn
78 Gmina Ujazd
79 Gmina Uniejów
80 Gmina Wartkowice
81 Gmina Widawa
82 Gmina Wieruszów
83 Gmina Wierzchlas
84 Gmina Witonia
85 Gmina Wodzierady
86 Gmina Wola Krzysztoporska
87 Gmina Wolbórz
88 Gmina Wróblew
89 Gmina Zduny
90 Gmina Zelów
91 Gmina Złoczew
92 Gmina Żelechlinek
93 Gmina Żychlin
94 Miasto Bełchatów
95 Miasto i Gmina Działoszyn
96 Miasto Kutno
97 Powiat Brzeziński
98 Powiat Łęczycki
99 Powiat Łowicki
100 Powiat Łódzki Wschodni
101 Powiat Opoczyński
102 Powiat Pabianicki
103 Powiat Pajęczański
104 Powiat Piotrkowski
105 Powiat Poddębicki
106 Powiat Tomaszowski
107 Powiat Wieluński
108 Powiat Wieruszowski
109 Powiat Zduńskowolski Przedmiotem projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest: Zakup i instalacja sprzętu oraz urządzeń dla podłączenia sieci informatycznych Partnerów projektu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet wraz z modernizacją serwerowni,
Zakup i instalacja zestawów komputerowych typu PC,
Zakup i instalacja serwerów wraz z macierzami dyskowymi i niezbędnym osprzętem,
Zakup i instalacja Infomatów,
Zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji,
Zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania systemu obiegu dokumentów,
Zakup i instalacja oprogramowania antywirusowego,
Zakup i wdrożenie oprogramowania portalu internetowego Wrota Regionu Łódzkiego, na którym zostaną uruchomione usługi elektroniczne,
Przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników korzystających z systemu obiegu dokumentów. Finansowanie Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne
Koszt całkowity projektu 100% 21 533 000,00 PLN brutto
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 18 303 050,00 PLN brutto
Wkład własny 15% 3 229 950,00 PLN brutto


BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

Numer projektu:WND-RPLD-05-03-00-00-046/08-00
Tytuł projektu:Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim
Beneficjent:Gmina Aleksandrów Łódzki
Tytuł osi i działania,
z którego został dofinansowany projekt:
Numer i nazwa osi priorytetowej:
V Infrastruktura społeczna
Numer i nazwa działania:
V.3. Infrastruktura edukacyjna
Całkowita wartość projektu:5.019.841,00 PLN
Dofinansowanie z EFRR:4.179.330,64 PLN
Budżet jednostki realizującej projekt:840.510,36 PLN
Okres realizacji projektu:15.12.2008 r. – 31.12.2009 r.

Opis projektu: Projekt pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim” składa się z następujących zadań
(etapy realizacji odpowiadające kosztom inwestycji):

 • wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • studium wykonalności,
 • dokumentacja projektowa,
 • roboty budowlane (przygotowanie terenu),
 • budowa hali sportowej:
  – część ogólnobudowlana,
  – wyposażenie,
  – instalacje branża sanitarna, branża wentylacyjna, branża elektryczna,
 • budowa zaplecza hali:
  – część ogólnobudowlana,
  – instalacje branża sanitarna, branża wentylacyjna, branża elektryczna,
  – zagospodarowanie terenu,
 • roboty budowlane niezwiązane z celem podstawowym działania:
  – pokoje trenerów/sędziów,
  – pomieszczenia gospodarcze,
  – pomieszczenia portierni,
  – zagospodarowanie terenu,
  – rezerwa na infrastrukturę,
  – inspektor nadzoru,
  – promocja projektu.

Łącznie zakłada się budowę 1 obiektu szkolnego (hala sportowa) o łącznej powierzchni ponad 2 000 m2. Przedmiotem projektu będzie budowa hali sportowej o podstawowej funkcji treningowej do lekkiej atletyki. W hali mieścić się będzie skocznia do skoku w dali trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, tor sprinterski, tor długodystansowy oraz boiska do gier zespołowych: piłki koszykowej, siatkowej oraz ręcznej o standardowych wymiarach. Przewidziano także boiska treningowe do piłki koszykowej o mniejszych wymiarach.   Specyfikacja wyposażenia obejmuje:

 • dwa koła przenośne do pchnięcia kulą i rzutu dyskiem lub młotem,
 • drabinki umieszczone na dłuższym boku hali,
 • cztery kosze do koszykówki o regulowanej wysokości przeznaczone do gier treningowych rozgrywanych w poprzek hali, umieszczone parami na dłuższych ścianach,
 • dwa kosze do koszykówki przystosowane do podwieszenia do sufitu z możliwością regulacji wysokości, przeznaczone do gry na boisku standardowym,
 • dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 2x3m,
 • opuszczane z sufitu siatki służące do podziału powierzchni hali na oddzielne sektory treningowe,
 • zestaw słupków do siatkówki z możliwością demontażu,
 • siatki (łapacze) osłaniające ścianę przed uderzeniem dysku, młota lub kuli,
 • belki i materace składające się na skocznie do skoku wzwyż i skoku o tyczce,
 • przenośne belki – progi do skoku w dal i trójskoku,
 • przenośne startery biegowe.

  Zaplecze hali obejmuje szatnie połączone parami z zespołami natrysków, magazyny sprzętu sportowego, siłownię, pokój trenerów/sędziów, pomieszczenie gospodarcze oraz toalety. Ponadto przewidziano pomieszczenie portierni przylegające do przedsionka:

 • toalety będą dostępne z głównego korytarza i umiejscowione możliwie najbliżej wejścia do hali,
 • co najmniej jedna z toalet będzie dostosowana do użytku dla osób niepełnosprawnych,
 • co najmniej jedna z toalet będzie dostosowana do użytku dla dzieci,
 • magazyn będzie dostępny bezpośrednio z hali – szatnie z połączonymi zespołami sanitarnymi będą umieszczone w jednym ciągu,
 • natryski będą oddzielone od toalet drzwiami,
 • główne wejście do budynku będzie umieszczone od strony południowej.

WDROŻENIE E-USŁUG DLA LUDNOŚCI ORAZ KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA SPZOZ
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Numer projektu:WND-RPLD.04.02.00-00-011/09
Tytuł projektu:Wdrożenie E-usług dla ludności oraz kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim
Beneficjent:Gmina Aleksandrów Łódzki
Tytuł osi i działania,
z którego został dofinansowany projekt:
Numer i nazwa osi priorytetowej:
IV Społeczeństwo informacyjne
Numer i nazwa działania:
IV.2.E – usługi publiczne
Całkowita wartość projektu:504.284,72 PLN
Dofinansowanie z EFRR:383.340,51 PLN
Budżet jednostki realizującej projekt:120.944,21 PLN
Okres realizacji projektu:05.01.2007 r. – 31.12.2009 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług poprzez kompleksową informatyzację w tym: e-rejestrację pacjentów przez Internet, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w celu poprawy zarządzania procesami medycznymi i administracyjnymi oraz obniżenia kosztów działalności placówki w zakresie publicznych usług zdrowotnych.   W ramach projektu przewiduje się następujące czynności:

 1. Budowa sieci logicznej (zakup urządzeń aktywnych: switch, router)
 2. Wdrożenie Wirtualnej Przychodni (e-rejestracja, portal internetowy)
 3. Zakup sprzętu informatycznego (serwery, jednostki robocze, sprzęt peryferyjny)
 4. Wdrożenie informatycznego systemu medycznego
 5. Wdrożenie podpisu elektronicznego
 6. Wdrożenie telefonii internetowej do komunikacji pomiędzy jednostkami SPZOZ oraz komunikacji z pacjentami.

  Złożoność projektu wymaga dokładnego określenia usług instalacyjno – wdrożeniowych. Audyt informatyczny, który został przeprowadzony przed przystąpieniem do opracowania projektu – zawierał zapoznanie się z organizacją pracy w jednostce. Umożliwił opisanie konfiguracji systemu oraz koniecznych do przeprowadzenia zmian w organizacji pracy SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim. Aby możliwe było uruchomienie systemu informatycznego i podłączenie 2 jednostek SPZOZ do sieci – konieczne jest wykonanie w pierwszej fazie sieci teleinformatycznej (okablowania), która zawiera szczegółowy plan wraz z rozmieszczeniem punktów logicznych oraz urządzeń aktywnych okablowania poziomego w gabinetach i i administracji.   W ramach prac przewiduje się wykonanie punktów sieciowych okablowania poziomego UTP z gniazdami RJ45 wraz z dedykowanym zasilaniem sieci oraz wyposażenie punktów sieci komputerowej w urządzenia aktywne zabezpieczone zasilaczami awaryjnymi. Oznacza to, iż niezbędna będzie instalacja urządzeń aktywnych, na potrzeby związane z integracją budynków oraz przyłączeniem nowych użytkowników sieci komputerowych (nowych stanowisk komputerowych). Do realizacji tego przedsięwzięcia konieczny będzie zakup zarządzalnych przełączników wraz z zasilaczami awaryjnymi. Dla poprawnego działania SPZOZ konieczne jest wykonanie sieci o przepustowości – nominalnej 1000 Mb/s (kat.5+).   Osiągnięcie celów założonych w projekcie uzależnione jest od wykorzystania sprzętu o odpowiednich parametrach technicznych. Sprzęt, który obecnie posiada jednostka nie spełnia tych wymogów. Wdrożenie projektu przyniesie dla SPZOZ i jego pacjentów szereg korzyści. Nowy sprzęt dostosuje infrastrukturę jednostki do aktualnych potrzeb technologicznych, zmniejszy koszty, przyczyni się do podniesienia kompetencji personelu oraz pozwoli nawiązać współpracę z innymi jednostkami medycznymi oraz w konsekwencji podniesie jakość świadczonych usług. Sprzęt komputerowy będzie składał się z następujących elementów:

 1. Jednostka robocza
 2. Monitor
 3. Klawiatura + mysz
 4. Oprogramowanie systemowe, zarządzające i użytkowe
 5. Mechaniczne zabezpieczenia przed kradzieżą (dotyczy niektórych jednostek).

Projekt zakłada zakup sprzętu komputerowego w ilości 49 jednostek roboczych, które umożliwią płynną i w pełni wydajną prace jednostki. Oprócz sprzętu komputerowego będzie zakupiony sprzęt peryferyjny w ilości 45 drukarek laserowych, które będą włączone do sieci informatycznej. Średnio 1 drukarka laserowa będzie przypadać na 1 stanowiska robocze. Dodatkowo, każda z części SPZOZ „medyczna” i „administracyjna” będzie miała oddzielny serwer, co przełoży się na stabilność i wydajność pracy. Wykonanie przez dostawcę/dostawców wymienionych powyżej usług instalacyjno wdrożeniowych jest gwarancją poprawności zainstalowanych systemów i dostawy urządzeń. Umożliwi także zapoznanie pracowników z nowymi technikami pracy. Zagwarantuje właściwie użytkowanie, funkcjonowanie systemu oraz wyeliminuje potencjalne błędy.   Założenia techniczne i funkcjonalne: System po wdrożeniu planowanych rozwiązań służyć będzie zarówno części „białej” jak i administracyjnej. Głównym celem będzie całkowite pokrycie potrzeb funkcjonalnych części medycznej. Ze względu na dużą ilość danych wprowadzanych w części „białej” mogących w sposób znaczący wpłynąć na zarządzanie finansami placówki dostępne będą moduły pozwalające w bardzo elastyczny sposób analizować dane i przygotowywać różnego rodzaju raporty. Na potrzeby służb informatycznych przygotowany będzie specjalny moduł umożliwiający konfigurowanie kont użytkowników systemu, przydzielanie ich do grup, nadawanie odpowiednich uprawnień i definiowanie wszelkich dodatkowych ustawień. Dostępne będą specjalne moduły do ustalania wzorców raportów i formularzy na potrzeby wewnętrzne jednostki. Nie zabraknie także funkcji umożliwiającej definiowanie i konfigurację kontraktów zawartych z NFZ. Poniżej opisane są istotne funkcje systemu, oraz w sposób szczegółowy opisane możliwości samego oprogramowania. W celu ułatwienia dostępu do usług uruchomiony będzie dostępny całą dobę zintegrowany z częścią medyczną moduł wirtualnej przychodni, który umożliwi z poziomu portalu internetowego dokonać:

 • zapisu pacjenta do przychodni,
 • autoryzacji pacjenta,
 • sprawdzenia dostępności usług,
 • rezerwacji terminów wizyt, wraz z uzyskaniem potwierdzenia,
 • aktualizacji lub zmiany informacji związanej z dokonaną rezerwacją.

Do głównych zadań tego modułu zaliczyć należy:

 • planowanie z pomocą systemu informatycznego wizyt w gabinetach lekarskich i świadczeń specjalistycznych,
 • określenie statusu pacjenta – oczekujący czy wybierający odpowiadający mu termin oraz określenie osoby wpisującej pacjenta na listę oczekujących,
 • potwierdzenie rejestracji, wraz z możliwością przygotowania wydruku z terminem świadczenia dla pacjenta,
 • generowanie raportu obrazującego zapotrzebowanie na dane świadczenie w określonych dniach,
 • możliwość automatycznego wyliczania średniego czasu oczekiwania pacjenta na określone świadczenie, oraz ilości pacjentów oczekujących,
 • publikowanie na stronach portalu informacji takich jak:
  – grafik pracy lekarzy,
  – średni czas oczekiwania na świadczenie ( w tym także specjalistyczne),
  – wyszukiwanie wolnych terminów wykonania świadczenia (także specjalistycznego) zgodnie z zadanym parametrem (data, lekarz, rodzaj badania).

Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły po założeniu konta i uzyskaniu unikalnego identyfikatora i hasła logować się do systemu celem wyszukania wolnych terminów ewentualnych wizyt, oraz dokonać rezerwacji, bądź modyfikować rezerwację dokonaną we wcześniejszym terminie. Możliwe także będzie wysyłanie informacji w formie elektronicznej przypominających o terminie wizyty lub programach badań profilaktycznych/okresowych np. za pośrednictwem wiadomości e-mail.


MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Numer projektu:WND-RPLD-05-02-00-00-010/09
Tytuł projektu:Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
Beneficjent:Gmina Aleksandrów Łódzki
Tytuł osi i działania,
z którego został dofinansowany projekt:
Numer i nazwa osi priorytetowej:
V Infrastruktura społeczna
Numer i nazwa działania:
V.2. Infrastruktura pomocy społecznej
Całkowita wartość projektu:807.766,58 PLN
Dofinansowanie z EFRR:555.356,09 PLN
Budżet jednostki realizującej projekt:252.410,49 PLN
Okres realizacji projektu:15.02.2010 r. – 30.09.2010 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej usytuowany jest obecnie przy ul. Piotrkowskiej 4/6 w Aleksandrowie Łódzkim. Wcześniej siedziba placówki znajdowała się przy ul. Warszawskiej. Budynek usytuowany jest szczytem do ulicy Piotrkowskiej. Wejście do budynku zlokalizowane jest na elewacji zachodniej, od strony ulicy Warszawskiej. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 105/14 położonej w obrębie A-2, na terenie oznaczonym jako E5P,B,S,U, a więc przeznaczonym na przemysł, usługi rzemiosła oraz drobnej wytwórczości, baz, składów oraz usług.   Na terenie, na którym realizowany będzie projekt dostępne są wszelkie media tj. woda, kanalizacja sanitarna, gaz, energia elektryczna. W odległości około 200 m od obiektu znajduje się przystanek linii autobusowej nr 78 łączącej Aleksandrów Łódzki z Łodzią.   W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących czynności:

 • dobudowa zewnętrznego dźwigu dla niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Zadanie polega na budowie zewnętrznego szybu dźwigu, dostawie i montażu dźwigu wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji,
 • wykonanie remontu elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Zadanie polega na dociepleniu stropodachu oraz wszystkich elewacji wraz z cokołem, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • roboty wewnątrz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Zadanie polega na remoncie części pomieszczeń w budynku Ośrodka Opieki Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem:
  – dostosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb niepełnosprawnych,
  – przystosowania pomieszczenia służącego do czasowego pobytu matki z dzieckiem,
  – remontu klatki schodowej,
  – wymiana instalacji C.O. z montażem instalacji solarnej.

Zakres rzeczowy projektu pozostaje w zgodności z wymogami programowymi ustalonymi dla V osi priorytetowej RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 tj. dla Infrastruktury społecznej – „Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich”. Przedsięwzięcie to wpłynie korzystnie na podniesienie potencjału instytucji pomocy społecznej poprzez spójność z Działaniem V.2 „Infrastruktura pomocy społecznej” piątej osi priorytetowej „Infrastruktura społeczna”. Celem działania V.2 jest „wzrost znaczenia usług pomocy społecznej w rozwoju gospodarczym regionu”. Projekt modernizacji ośrodka pomocy społecznej umożliwi wspieranie szerszej grupy osób oraz podniesienie poziomu świadczonych usług. Ośrodek będzie mógł pełniej realizować swoje zadania nakierowane na integrację i aktywizację społeczną beneficjentów pomocy. Taka odpowiedź na potrzeby społeczne przyczyni się do budowania spójności społeczno-gospodarczej na poziomie lokalnym, a także regionalnym i krajowym.

Aktualności