Główna Urzędy i instytucje Fundusze Unijne Projekty na lata 2007-2013 (POKL)

Projekty na lata 2007-2013 (POKL)

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Projekt „Dobry start – to sukces w przyszłości”


Rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pn. „Dobry start – to sukces w przyszłości” Tym razem projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI trzech szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy Aleksandrów Łódzki, tj.; Szkoły Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu, Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj. Projekt będzie realizowany od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r. Prowadzone będą zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania oraz specjalistyczne. Przeprowadzonych zostanie w sumie 5 610 godzin zajęć. Działaniami w projekcie objętych będzie 235 uczniów. W ramach projektu zakupionych zostanie 30 tabletów, po 1 laptopie
i po 1 szafie do przechowywania i ładowania tabletów i laptopów. Większość zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), tj. komputery, tablety, tablice interaktywne czy internetowe platformy edukacyjne. We wszystkich szkołach prowadzone będą zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyczno-informatyczne oraz zajęcia z języka angielskiego. Celem zajęć jest zminimalizowanie trudności w przyswajaniu wiedzy, umiejętności i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez łączenie różnych styli uczenia się i wykorzystywania technik informacyjnych pozwalających uatrakcyjnić zajęcia, zainteresować nimi uczniów, a tym samym uzyskać większą efektywność uczenia i umiejętnego zdobywania informacji
i posługiwania się nimi w przyszłości. Ze względu na szerokie spektrum zainteresowań uczniów organizowane będą różnorodne zajęcia rozwijające. Zajęcia te prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej pozwolą na zindywidualizowany rozwój umiejętności ucznia. Wpłyną na pogłębienie u uczniów zdolnych na rozwój ich kompetencji kluczowych w różnych dziedzinach życia. Organizowane będą następujące zajęcia rozwijające zainteresowania: – w SP w Rudzie Bugaj zajęcia: polonistyczno-dziennikarskie, matematyczno–przyrodnicze, z języka angielskiego; – w SP w Bełdowie zajęcia: matematyczno-komputerowe, polonistyczno-dziennikarskie, przyrodniczo-badawcze, przyrodniczo-filmowe, z języka angielskiego – w SP w Rąbieniu zajęcia: przyrodniczo-badawcze, historyczno–regionalne, teatralno-filmowe, fotograficzne w języku angielskim, matematyczne, literackie. We wszystkich 3 szkołach będą prowadzone zajęcia specjalistyczne, na które składać się będą: Trening słuchowy prowadzony metodą Tomatisa, techniki szybkiego czytania, pisania i zapamiętywania oraz zajęcia z terapii pedagogicznej. Całkowity budżet projektu wynosi 530 600,00 zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi: 451 010,00 zł, natomiast 79 590,00 zł – to wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki. Projekt realizowany będzie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Projekt „Dobry start – to sukces w przyszłości” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych” pn. „Dobry start – to sukces w przyszłości”.
W ramach projektu przystąpiono do realizacji zajęć w roku szkolnym 2014/2015 w trzech szkołach podstawowych na terenie gminy tj.: Szkole Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie, Szkole Podstawowej im. Ks. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu, Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania
oraz specjalistyczne.
– Zajęcia wyrównawcze: z języka polskiego, matematyczno – komputerowe oraz z języka angielskiego.
– Zajęcia rozwijające zainteresowania:
– w SP w Bełdowie zajęcia: polonistyczno – dziennikarskie, matematyczno – komputerowe, przyrodniczo – filmowe, z języka angielskiego;
– w SP w Rąbieniu zajęcia: literackie, matematyczne, teatralno – filmowe, historyczno – regionalne, przyrodniczo – badawcze, fotograficzne prowadzone w języku angielskim;
– w SP w Rudzie Bugaj : zajęcia: polonistyczno – dziennikarskie, matematyczno – przyrodnicze, z języka angielskiego.
Zajęcia specjalistyczne:
-Trening słuchowy prowadzony metodą Tomatisa, techniki szybkiego czytania, pisania i zapamiętywania oraz zajęcia z terapii pedagogicznej.
Wszystkie zajęcia prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania oraz technologii informatycznych.
W projekcje skierowanym do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 bierze udział 224 uczniów (121 dziewczynek, 103 chłopców): w tym 94 uczennic/uczniów to dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpiły do projektu, a 130 uczennic/uczniów to dzieci kontynuujące zajęcia z zeszłego roku szkolnego.
W zajęciach wyrównawczych uczestniczy 127 uczennic i uczniów w tym w SP w Bełdowie – 33 dzieci, w SP w Rąbieniu – 60 dzieci, w SP w Rudzie Bugaj – 34 dzieci.
W zajęciach rozwijających zainteresowania uczestniczy 99 uczennic i uczniów w tym w SP w Bełdowie – 30 dzieci, w SP w Rąbieniu – 53 dzieci, w SP w Rudzie Bugaj – 16 dzieci.
W zajęciach specjalistycznych uczestniczy 113 uczennic i uczniów w tym w SP
w Bełdowie – 34 dzieci, w SP w Rąbieniu – 37 dzieci, w SP w Rudzie Bugaj 42 dzieci.
W zeszłym roku szkolnym 2013/2014 we wszystkich trzech szkołach wypracowano ogółem 2790 godzin zajęć, w tym 900 godzin zajęć wyrównawczych, 600 godzin zajęć rozwijających zainteresowania oraz 1290 godzin zajęć specjalistycznych.
W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 we wszystkich trzech szkołach przewidziano realizację 2820 godzin, w tym 930 godzin zajęć wyrównawczych, 600 godzin zajęć rozwijających zainteresowania oraz 1290 godzin zajęć specjalistycznych.
Całkowity budżet projektu wynosi 530 600,00 zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi: 451 010,00 zł, natomiast 79 590,00 zł – to wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki.
Projekt „Dobry start – to sukces w przyszłości” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „Dobry start – to sukces w przyszłości” nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-88/12 30 czerwca 2015 roku zakończył się projekt „Dobry strat – to sukces w przyszłości”. Projekt realizowany był od 02 września 2013 roku. Uczestniczyły w nim dzieci z klas IV-VI z trzech szkół: szkoły Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu oraz Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj. Głównym celem projektu było wyrównane różnic pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi pod względem dostępności do rozszerzonej oferty edukacyjnej poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, rozwijających zainteresowania oraz specjalistycznych dla uczniów szkół z trenów wiejskich. Z zajęć projektowych skorzystało w sumie 294 uczniów (154 dziewczynki, 140 chłopców), w tym w szkole w Bełdowie 76 uczniów (44 dziewczynki, 32 chłopców), w Rąbieniu 151 uczniów (81 dziewczynek, 70 chłopców), w Rudzie Bugaj 67 uczniów (29 dziewczynek,
38 chłopców). W ciągu dwóch lat trwania projektu przeprowadzono łącznie 1830 godzin zajęć wyrównawczych, w tym w szkole podstawowej w Rąbieniu – 870 godzin, w Bełdowie – 420 godzin, w Rudzie Bugaj – 540 godzin. Przeprowadzono 660 godzin zajęć wyrównawczych
z j. polskiego, 720 godzin zajęć matematyczno-komputerowych i 450 godzin zajęć
z j. angielskiego. Z zajęć wyrównawczych skorzystało łącznie 176 uczniów (83 dziewczynki i 93 chłopców). Ponad 80% uczestniczących w tych zajęciach, czyli 142 uczniów (69 dziewczynek i 73 chłopców) osiągnęło zakładane w projekcie cele – tj. zniwelowanie braków w wiedzy i umiejętnościach z przedmiotów językowych i matematyczno-informatycznych. Przeprowadzono 1200 godzin zajęć rozwijających zainteresowania, w tym zajęcia polonistyczno-dziennikarskie, literackie, matematyczno-komputerowe, z j. angielskiego, fotograficzne z wykorzystaniem j. angielskiego, przyrodniczo-badawcze, historyczno-regionalne, przyrodniczo-filmowe, teatralno-filmowe. W szkole podstawowej w Rąbieniu przeprowadzono – 540 godzin zajęć rozwijających, w Bełdowie – 480 godzin, w Rudzie Bugaj -180 godzin. We wszystkich zajęciach rozwijających w trakcie projektu uczestniczyło
140 uczniów (87 dz., 53 chł.). Zakładane w projekcie cele, tj. wzrost umiejętności i wiedzy informatycznej, matematycznej, przyrodniczej, językowej i kulturalnej, osiągnęło 95 uczniów (65 dz., 30 chł.), co stanowi prawie 70% uczęszczających na zajęcia rozwijające zainteresowania. Zajęć specjalistycznych przeprowadzono 2580 godzin, w tym w szkole w Rąbieniu – 720, w Bełdowie – 780 godzin, w Rudzie Bugaj – 1080 godzin. Zrealizowano 960 godzin zajęć technik szybkiego czytania, pisania i zapamiętywania, 1440 godzin treningu słuchowego prowadzonego metodą Tomatisa, 180 godzin zajęć terapii pedagogicznej. We wszystkich zajęciach specjalistycznych w trakcie projektu uczestniczyło 168 uczniów (81 dz., 87 chł.). U 92 uczniów (42 dz., 50 chł.) odnotowano zmniejszenie wad rozwojowych i specyficznych trudności szkolnych, czyli 65% wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach specjalistycznych osiągnęło cele założone w projekcie. Potwierdzeniem wysokich wyników uzyskanych w projekcie jest fakt, iż wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy wyższej oraz bardzo wysokie wyniki ze sprawdzianu klas szóstych. We wszystkich szkołach wyniki są wyższe niż średnia krajowa, i tak z j. polskiego osiągnięto w szkole w Rąbieniu 83,1%, w szkole w Bełdowie 76,4%, w szkole w Rudzie Bugaj 73,8%, średnia krajowa 73%. Wyniki sprawdzianu z matematyki: SP Rąbień – 70,3%, SP Bełdów – 63,2%, SP Ruda Bugaj – 75,7%, kraj – 61,0%. Wyniki z j. angielskiego: SP Rąbień – 83,6, SP Bełdów – 84,8, SP Ruda Bugaj – 69,1, kraj – 78%. Poprzez zakup w ramach projektu sprzętu komputerowego: tabletów i laptopów, usprawniono pracę z uczniami w trakcie zajęć; zwiększono dostęp uczniów szkół wiejskich do nowoczesnych technologii. Wszystkie zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych: tablety, platformy edukacyjne, tablice multimedialne, komputery i Internet. W trakcie zajęć zwracano uwagę na zasadę równości szans, równości płci. Przekazywano uczniom i uczennicom właściwe wzorce, m.in., posługiwanie się poprawną polszczyzną, która bogata jest w formy podkreślające różnorodność i uczące szacunku dla niej. Nauczyciele prowadzili zajęcia w sposób niestereotypowy i równościowy, promowali postawy szacunku dla odmienności i różnic, uznania równych praw i obowiązków bez względu na płeć Zajęcia projektowe umożliwiły uczniom szkół z terenów wiejskich dostęp do atrakcyjnych zajęć, przyczyniły się do poprawy wyników w szkole, wzrostu kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym i w j. obcym (angielskim), wzrost umiejętności matematycznych i informatycznych, umiejętność uczenia się a także kompetencji społecznych – umiejętność współpracy w grupie, otwartość na drugiego człowieka. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 494 459,40 zł, w tym 420 290,49 zł – dotacja Europejskiego Funduszu Społecznego, 74 168,91 zł – wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki


Gmina Aleksandrów Łódzki przystąpiła do realizacji projektu systemowego „Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu” w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt realizowany jest od 02.01.2012r. do 30.08.2013r. Zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Łódzki rozpoczęły się w kwietniu br. i realizowane będą przez cały kolejny rok szkolny. Programem objęci zostali uczniowie i uczennice klas I – III tychże szkół, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju oraz uczniowie uzdolnieni, potrzebujący indywidualnego podejścia – łącznie 733 dzieci. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Aleksandrów Łódzki poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości kształcenia, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych dzieci, zwłaszcza tych z trudnościami w nauce oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań, a ponadto wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości i przezwyciężenie stereotypów związanych z pochodzeniem z małej miejscowości i nauką w wiejskiej szkole.
Projekt umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej tych szkół w materiały i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. Prowadzone będą następujące zajęcia dodatkowe, wspierające cele projektowe- łącznie 6630 godzin:
a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
d) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
e) zajęcia z terapii pedagogicznej
f) zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
g) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych
h) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – humanistycznie
i) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystycznie, w tym zajęcia plastyczne, muzyczno wokalne, teatralne
j) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych sportowo
Każdy uczeń może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.
Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany jest on bowiem ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania projektu wynosi 407 318,00 zł


Rozpoczęła się już (od 01.10.2012) druga część realizacji projektu, a na stronach internetowych poszczególnych szkół znajdują się informacje zilustrowane zdjęciami, opisujące zajęcia zrealizowane do końca czerwca 2012 oraz harmonogramy zajęć na rok szkolny 2012/13.
1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Aleksandrowie Łódzkim
2. Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim
3. Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim. Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim
4. Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu
5. Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie
6. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie BugajBurmistrz Aleksandrowa Łódzkiego informuje, że od 1 września 2009 roku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki realizowany jest program ze środków EFS – Mała gmina – wielkie perspektywy! Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Aleksandrów Łódzki. Miesiąc wrzesień – to miesiąc naboru uczniów do projektu.
Od 1 października br. rozpoczęły się zajęcia z uczniami. Realizacją zajęć w ramach projektu objętych jest w naszej gminie 1615 uczniów rzeczywistych. Ponieważ niektórzy uczniowie biorą udział w kilku zajęciach, to przeliczeniowa liczba uczniów w projekcie wynosi na dzień dzisiejszy 3695.
W wyniku naboru powstało 290 grup, w tym 122 grupy zajęć wyrównawczych, 129 grup zajęć dodatkowych i 39 grup zajęć ze specjalistami.
Do obsługi projektu powołano 4 osobowy zespół, biuro projektu, które mieści się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (pokój 106, 107), wspomagane organizacyjnie przez 6 dyrektorów gminnych szkół. W projekcie zatrudniono 146 osób, po przeprowadzeniu trybu zapytania o cenę, z którymi nawiązano umowy. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w projekcie opracowali na rok szkolny 2009/2010, ramowe programy pracy do poszczególnych zajęć. Zespół obsługi projektu opracował ankiety i kwestionariusze obserwacji ex-ante, jedną dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, drugą dla uczniów starszych. Ankiety dostarczono do szkół celem ich wypełnienia. Na wszystkich szkołach (przed wejściem) zawieszono banery promujące projekt. Opracowano i wyprodukowano własnym sumptem plakaty promocyjne oraz plakaty informacyjne dla szkół. Zakupiono i dostarczono do szkół telewizory LCD, aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe, odtwarzacze DVD, tablice interaktywne, szafki na sprzęt audiowizualny oraz materiały biurowe, niezbędne do prowadzenia zajęć. Wszystkie zakupy zostały dokonane w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem postępów projektu za miesiąc październik i listopad 2009 roku i wypłatą wynagrodzeń. [dodano: 25 listopada 2009 r.]

Aktualności