Główna Urzędy i instytucje Fundusze Unijne Projekty na lata 2004-2006 (ZPORR)

Projekty na lata 2004-2006 (ZPORR)

Dodano: Autor: Wojciech Kalina
Numer projektu:10/2006
Tytuł projektu:Renowacja zabytkowego zespołu architektonicznego w centralnej części miasta Aleksandrów Łódzki
Beneficjent:Gmina Aleksandrów Łódzki
Tytuł priorytetu i działania,
z którego został dofinansowany projekt:
Priorytet 1
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu i konkurencyjności regionów
Działanie 1.4
Rozwój turystyki i kultury
Całkowity koszt realizacji:6.016.392,14 PLN
Dofinansowanie z EFRR:3.231.624,50 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa:0,00
Budżet jednostki realizującej projekt:2.784.767,64 PLN
Okres realizacji projektu:2005.10.03 – 2008.05.05

Zakres rzeczowy projektu:
Projekt, będący w trakcie realizacji obejmuje rewitalizację i odnowę centralnej części miasta Aleksandrów Łódzki. Stan techniczny nie odzwierciedla rzeczywistego wyglądu, ani nie oddaje historycznego charakteru tego miejsca. Realizacja projektu na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki zakłada:
1. Kompleksowy remont budynku Ratusza Miejskiego, który jest jednym z największych zabytków w gminie oraz siedzibą władz miasta. Ufundowany został w 1824 r. przez Rafała Bratoszewskiego, założyciela miasta Aleksandrów Łódzki.
2. Odnowę budynku dawnej „Pastorówki”, zbudowanej w latach 20 XIX w., w której mieści się największa biblioteka na terenie gminy. Budynek ten, jako jeden z nielicznych w Aleksandrowie Łódzkim posiada konstrukcję pruskiego muru.
3. Odnowieniu ulegnie także budynek Wagi, gdzie utrzymana zostanie istniejąca funkcja galerii.
4. Odnowiony został już teren Parku Miejskiego, który jest jednym z elementów zabytkowego układu urbanistycznego. Został on wyznaczony przed 1816 r., z polecenia założyciela Aleksandrowa Łódzkiego, jako centrum nowo powstałej osady fabrycznej. Przywrócona została funkcja parkowo – spacerowo – rekreacyjna.
5. Odbudowano również fontannę na Placu Kościuszki oraz zbudowany zostanie pomnik Rafała Bratoszewskiego – założyciela Aleksandrowa Łódzkiego. Głównym celem projektu jest odtworzenie dawnej świetności historycznej obszaru miejskiego Aleksandrowa Łódzkiego oraz przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społeczno − gospodarczych. Dzięki podjętym działaniom nastąpi rozwój infrastruktury kulturalnej i turystycznej. Korzystanie z obiektów użyteczności publicznej ulegnie znaczącej poprawie oraz nastąpi wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Obszar podlegający rewitalizacji będzie bardziej atrakcyjny dla rozwoju przedsiębiorczości, życia społecznego i turystyki. Poprawie ulegnie także poziom bezpieczeństwa.  

Numer projektu393/2004
Tytuł projektu:Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Aleksandrów Łódzki – implementacja nowoczesnych technik
Beneficjent:Gmina Aleksandrów Łódzki
Tytuł priorytetu i działania, z którego został dofinansowany projekt:Priorytet I
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.5
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Całkowity koszt realizacji:616.359,04 PLN
Dofinansowanie z EFRR:407.864,00 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa:0,00
Budżet jednostki realizującej projekt:208.495,04 PLN
Okres realizacji projektu:2005.04.11 – 2007.09.30

Zakres rzeczowy projektu:
W wyniku realizacji tego projektu osiągnięte zostały przede wszystkim trzy główne cele. Pierwszy z nich spowodował wzrost jakości funkcjonowania administracji, w tym tworzenie e-administracji. W Urzędzie Gminy konieczna była jak najszybsza poprawa środowiska pracy pracowników, jak też wymiana i uzupełnienie platformy narzędziowej organizującej bazy danych, wdrożenie Systemu Obsługi Urzędu Gminy, wdrożenie zespołu aplikacji archiwizacyjnych oraz aplikacji systemu elektronicznego podpisu, a także połączenie jednostek administracji siecią WAN. WAN składać się będzie z 18 podsieci lokalnych oraz 1 punktu centralnego. Działania te umożliwiły uzyskanie efektów składających się łącznie na osiągnięcie wzrostu jakości obsługi społeczności lokalnej przez administrację publiczną. Ponadto dostawa specjalistycznego systemu komputerowego transmisji danych stanowiącego autonomiczną sieć z dostępem do Internetu jest kluczowym elementem dynamizującym system administracji oraz dającym szansę rozwoju na przyszłe lata. Drugim z celów projektu było zwiększenie konkurencyjności Gminy. Cel osiągnięty został dzięki stworzeniu przyjaznego Urzędu, oferującego kompleksową i szybką obsługę ludności i podmiotów gospodarczych. Projekt wpłynie również na rozwój umiejętności korzystania z nowych technologii informacyjnych wśród mieszkańców i wzrost ich atrakcyjności na rynku pracy. Ostatni z celów projektu zakłada upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jest realizowany poprzez stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdowie oraz Sobieniu. Ośrodki te wyposażone łącznie w 30 stanowisk dostępowych do Internetu, umożliwią publiczny dostęp do Internetu, rozwój umiejętności wykorzystywania komputera i Internetu na terenach o niskim rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, a połączenie z gminnym Intranetem pozwoli na załatwienie w Urzędzie wielu spraw dostępnych drogą elektroniczną.  

Numer projektu392/2004
Tytuł projektu:Modernizacja pracowni RTG poprzez zakup aparatów rentgenowskich
Beneficjent:Gmina Aleksandrów Łódzki
Tytuł priorytetu i działania,
z którego został dofinansowany projekt:
Priorytet 3
Rozwój lokalny
Działanie 3.5
Lokalna infrastruktura społeczna
Całkowity koszt realizacji:793.424,76 PLN
Dofinansowanie z EFRR:595.068,57 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa:79.342,48 PLN
Budżet jednostki realizującej projekt:119.013,71 PLN
Okres realizacji projektu:2006.02.15 – 2006.06.20

Zakres rzeczowy projektu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim obejmuje opieką medyczną 80% ludności Gminy Aleksandrów Łódzki. Wysoki stopień bezrobocia w Gminie, a także duża odległość do najbliższej placówki posiadającej odpowiedni sprzęt RTG, zwiększył zapotrzebowanie na świadczenia medyczne realizowane przez SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim. Konieczne okazało się zastąpienie starej aparatury medycznej nowoczesnym sprzętem, który spełniał aktualne wymagania w zakresie ochrony zdrowia pacjenta, jak również ochrony środowiska naturalnego. Przedmiotem realizacji projektu była modernizacja pracowni RTG poprzez zakup: uniwersalnego aparatu rentgenowskiego do zdjęć i prześwietleń wraz z wyposażeniem oraz aparatu do panoramicznego prześwietlania zębów. Uniwersalny aparat rentgenowski wraz z wyposażeniem służy do wykonywania prześwietleń i zdjęć pacjenta w pozycji stojącej, leżącej i w pozycji Trendelenburga. W skład aparatu wchodzi stół przechylny z zintegrowanym panelem sterującym, umożliwiającym sterowanie funkcjami kolimatora i systemu. Ponadto aparat wyposażony jest w zespół lamp rentgenowskich oraz urządzenie do naświetlania filmu ze wzmacniaczem obrazu. Natomiast aparat do panoramicznych prześwietleń zębów cechuje się: wyrazistością zdjęć przy niskiej dawce napromieniowania, praktycznym ustawieniem pacjenta – praca w oparciu trzech stałych punktów: gryzaka, podpórki skroni i czoła, obsługą przy pomocy multitimera, przystosowaniem do wózka inwalidzkiego. Brak ciemni i środków chemicznych powoduje, że aparat jest przyjazny dla środowiska. Nowy sprzęt RTG umożliwił lepszą diagnozę lekarską, zwiększył ilość wykonywanych badań diagnostycznych, skrócił czas wykonywania badania nawet o 90% i wielokrotnie zmniejszył dawkę promieniowania X oraz poszerzył ofertę badań. Projekt zapewnił ponadto dostęp do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej ludności z obszarów wiejskich, ograniczył dysproporcje w infrastrukturze ochrony zdrowia, poprawił wyposażenie ośrodka zdrowia oraz przyczynił się do podniesienia jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki.  

Numer projektu:120/04
Tytuł projektu:Budowa IV etapu kolektora zachodniego
kanalizacji sanitarnej w Aleksandrowie Łódzkim
Beneficjent:Gmina Aleksandrów Łódzki
Tytuł priorytetu i działania,
z którego został dofinansowany projekt:
Priorytet 3
Rozwój lokalny
Działanie 3.2
Obszary podlegające restrukturyzacji
Całkowity koszt realizacji:1.766.389,09 PLN
Dofinansowanie z EFRR:1.220.953,10 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa:162.793,75 PLN
Budżet jednostki realizującej projekt:382.642,24 PLN
Okres realizacji projektu:2005 .04.01 – 2005.09.30

Zakres rzeczowy projektu:
Gmina Aleksandrów Łódzki ma charakter miejsko-wiejski, na jej terenie żyje ponad 26 tysięcy mieszkańców, z czego ponad połowa na terenie miasta. Gmina posiada trzy zbiorowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki ze skanalizowanej części miasta Aleksandrów Łódzki oraz ścieki dowożone z obszarów nieskanalizowanych trafiają do nowoczesnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków we wsi Ruda Bugaj. Współfinansowany przez ZPORR projekt obejmował budowę IV etapu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki, w pasie drogowym ulic: Chopina, Paderewskiego, Narutowicza, Zachodnia, Franciszkańska i droga dojazdowa. Celem projektu była m.in.: rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki oraz poprawa środowiska naturalnego. Polegał on na wybudowaniu kanałów grawitacyjnych: PCV 200mm na ogólnej długości 2.362m, PCV 250mm na ogólnej długości 269m, kanału kanalizacji deszczowej, rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków. Wybudowanie kanału sanitarnego umożliwiło odbiór ścieków z lokalizowanych na tym terenie posesji oraz ścieków odprowadzanych kanalizacją deszczową do rowu melioracyjnego i skierowanie ich istniejącym systemem kanalizacji sanitarnej do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj. Realizacja projektu posłużyła bezpośrednio mieszkańcom 170 gospodarstw domowym i przyczyniła się do obniżenia kosztów indywidualnego wywozu nieczystości. Działania podjęte zostały w starej części miasta, na obszarze o małych perspektywach rozwojowych, gdzie problem bezrobocia i marginalizacji społecznej był największy. Ponadto realizacja tego projektu umożliwiła doprowadzenie (ostatniego niezbędnego dla inwestora medium) do największego strategicznego dla rozwoju Gminy terenu inwestycyjnego.

Aktualności