Główna Urzędy i instytucje Fundusze Unijne Projekty dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi

Projekty dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Program Ograniczania Niskiej Emisji dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Nazwa programu: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Aleksandrów Łódzki
Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Wartość ogólna zadania: 1 274 779,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 473 350,00zł
Forma dofinansowania: zaliczka
Okres realizacji programu: 05.07.2017r. – 30.09.2018r.
Opis zakresu projektu: celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń na terenie miasta Aleksandrów Łódzki. Realizacja Programu polega na likwidacji lokalnych źródeł ciepła, w szczególności indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji kotłowni indywidualnych zakres przedsięwzięcia obejmuje również wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej. W ramach zadania deklarację złożyło 67 właścicieli nieruchomości, którzy wyrazili chęć uczestnictwa  w programie. Zgłoszone nieruchomości położone są na terenie miasta Aleksandrów Łódzki. Większość wnioskodawców zadeklarowała likwidację kotłów węglowych starej generacji na rzecz ogrzewania gazowego (59 nieruchomości), z czego jedna nieruchomość będzie ogrzewana gazem płynnym. Siedmiu właścicieli zadeklarowało wymianę pieca węglowego na ogrzewanie biomasą, w głównej mierze na pelet, jedna nieruchomość zostanie wyposażona w pompę ciepła. W wyniku modernizacji kotłowni wyeliminowanych zostanie 318Mg węgla kamiennego spalanego w ciągu jednego roku.   www.zainwestujwekologie.pl


Program zadania z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Kochajmy przyrodę – I międzyszkolny gminny konkurs przyrodniczo – ekologiczny – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego” jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 5200 zł, natomiast całkowita wartość zadania wynosi 6500 zł zgodnie z umową nr 228/EE/D/2008 z dnia 20.11.2008 r. Program pt. „Kochajmy przyrodę – I międzyszkolny gminny konkurs przyrodniczo – ekologiczny – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego” jest kontynuacja programu ekologicznego pt. „Mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego –  świadomy przyjaciel przyrody – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego”. Program pt. „Kochajmy przyrodę – I międzyszkolny gminny konkurs przyrodniczo- ekologiczny – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego” ma na celu edukację ekologiczną dzieci młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych na terenie Aleksandrowa Łódzkiego, przeprowadzony zostanie poprzez zorganizowanie międzyszkolnego gminnego konkursu przyrodniczo – ekologicznego. Organizatorami konkursu są: Gmina Aleksandrów Łódzki i Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj Konkurs przeznaczony jest dla dzieci twórczych, lubiących się bawić słowami, skojarzeniami itp.  


„Kochajmy przyrodę – II międzyszkolny gminny konkurs przyrodniczo – ekologiczny – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego” Program zadania z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Kochajmy przyrodę – II międzyszkolny gminny konkurs przyrodniczo – ekologiczny – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego” jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 4 250 zł natomiast całkowita wartość zadania wynosi 8 000 zł zgodnie z umową nr 185/EE/D/2009 z dnia 03.11.2009 r. Konkurs przyrodniczo-ekologiczny zorganizowany przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim oraz Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj, przeprowadzony został w listopadzie 2009 r. wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy. Efektem ekologicznym zrealizowanego zadania jest pogłębienie wiedzy ekologicznej wśród uczniów, zwiększenie świadomości w stosunku do otaczających człowieka elementów środowiska oraz budowa poprawnych zachowań wobec otaczającej przyrody i propagowanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska.  


Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania III Międzyszkolny Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Kochajmy przyrodę – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z  Aleksandrowa Łódzkiego Zadanie: III Międzyszkolny Gminny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny „Kochajmy Przyrodę” – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z umową dotacji nr 292/EE/D/2010 z dnia 23.12.2010 r. Całkowita wartość zadania 5583,00 zł, w tym kwota dotacji 5024,00 zł. Celem zadania pn. III Międzyszkolny Gminny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny „Kochajmy Przyrodę” – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Aleksandrowa Łódzkiego jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Przeprowadzony został poprzez zorganizowanie międzyszkolnego gminnego konkursu przyrodniczo -ekologicznego. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj oraz Gmina Aleksandrów Łódzki. Celem zadania jest propagowanie wiedzy z dziedziny szeroko pojętej ekologii wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska. Tegoroczna edycja przeprowadzona była pod przewodnim hasłem: „Drzewa – Zielone Płuca Ziemi”  i miała w szczególności zapoznać uczniów z wartością lasów, różnorodnością występujących w nim drzew oraz koniecznością ochrony naturalnych „płuc Ziemi”. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się 8 grudnia 2010. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV – VI z 6 szkół podstawowych  dla których  organem prowadzącym  jest gmina Aleksandrów Łódzki. Były to 3-osobowe drużyny z opiekunem. Konkurs obejmował zarówno wiedzę teoretyczną z nauk przyrodniczych (pytania w zakresie wiedzy o drzewach i ekosystemie lasu) jak i wykorzystanie jej w praktyce. Jury Konkursu:

 • Przedstawiciel Ogrodu Botanicznego w Łodzi – p   mgrTadeusz Kurzac
 • Leśnczy  Leśnictwa Ustronie – p. mgr inż. Hubert Janiak
 • Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Aleksandrowie Łódzkim- p. mgr Hanna Beda
 • Przedstawiciele Wydziału ds Pozyskiwania Funduszy Unijnych –

p. inspektor Gabriela Szczepaniak p. podinspektor Magdalena Kochan Konkurs miał następujący przebieg:

 1. Oficjalne powitanie uczestników, przedstawienie przybyłych gości, podanie przez Panią Dyrektor informacji dotyczących historii i  celu konkursu, zapoznanie uczestników z harmonogramem spotkania.
 2. Wylosowanie przez uczestników nazw drużyn: brzozy, buki, dęby, klony, lipy, miłorzęby.
 3. Prezentacja zadania przedkonkursowego
 • Zadanie przedkonkursowe polegało na zaprezentowaniu drzewa mogącego pretendować do tytułu pomnika przyrody w Gminie Aleksandrów Łódzki. Uczniowie wykazali się znajomością zasad uznawania drzew za pomnikowe oraz dużą ciekawością poznawczą w poszukiwaniu okazałego drzewa. Prezentacje zostały wykonane w sposób pomysłowy i pełen zaangażowania.
 1. Bieg terenowy
 • Po prezentacji zadania przedkonkursowego uczniowie wyruszyli na  bieg terenowy, podczas którego czekało na nich kilka zadań: oznaczanie gatunków napotkanych na trasie drzew (użycie kluczy do oznaczania drzew – zakupione z środków WFOŚ i GW w roku 2010), zrobienia zdjęcia zimowego krajobrazu (użycie aparatów fotograficznych zakupionych na potrzeby konkursu w roku 2009) oraz rozpoznanie uszkodzeń drzew leśnych na podstawie własnej wiedzy i informacji odszukanych w atlasie uszkodzeń drzew leśnych(zakupiony z Środków  Dodatkowym punktem biegu terenowego było odnalezienie i odczytanie koloru szlaku turystycznego, pokrywającego się częściowo z trasą biegu terenowego.
 • Prezentacja oraz zajęcia warsztatowe  przeprowadzone  przez  pracowników i doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego:

◦      prof. Agnieszka Marczak ◦      dr Anna Pieniążek ◦      mgr Marzena Szwed ◦      mgr Joanna Bernasińska ◦      mgr Arkadiusz Gajek Wszyscy uczestnicy  obejrzeli  przygotowany przez przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego pokaz oraz wzięli udział, w krótkich warsztatach  gdzie   dowiedzieli się między innymi, jak ważna jest rola liści i chlorofilu w procesie fotosyntezy oraz jaka jest rola tkanek przewodzących w funkcjonowaniu roślin.

 1. Pozostałe zadania konkursowe

a)      Dendrologiczne puzzle – zadanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (będącej w posiadaniu szkoły) oraz projektora multimedialnego (zakupiony w ramach realizowanego projektu we współpracy z WFOŚiGW). Zadanie polegało na przyporządkowaniu poszczególnych elementów drzewa (pokrój, kwiat, liść, owoc, kora) do wylosowanego gatunku. Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie zarówno tematyką jak i interaktywną formą pracy. b)      Co w lesie piszczy? – uczniowie na podstawie otrzymanych wizerunków organizmów zamieszkujących środowisko leśne mieli za zadanie ułożyć łańcuchy pokarmowe. Dodatkowo należało zapisać ogólny schemat pełnego łańcucha pokarmowego. To zadanie wymagało dużej wiedzy dotyczącej zależności między organizmami w ekosystemie lasu. c)      Strefy klimatyczne Ziemi – zadanie z wykorzystaniem mapy klimatycznej świata, polegało na umieszczeniu w odpowiednim miejscu mapy nazwy strefy klimatycznej, zbiorowiska roślinnego oraz zdjęcia przedstawiającego zbiorowisko roślinne. d)     Odgłosy lasu – zadanie z wykorzystaniem magnetofonów zakupionych w ramach realizacji konkursu w roku 2009 – polegało na rozpoznaniu m.in. dźwięków zwierząt leśnych. e)      Quiz wiadomości o lesie – ostatnim zadaniem konkursowym był quiz – uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania (zarówno otwarte jak i zamknięte) dotyczące m.in. ciekawostek o drzewach, wykorzystania różnych gatunków drewna, czy też etapów produkcji papieru.

 1. Po zakończeniu quizu, uczniowie zostali losowo podzieleni na 3 międzyszkolne drużyny, aby  wykonać plakat wymiany korzyści drzewo – człowiek. Na filarach symbolizujących drzewa wspólnie przypinali serca (to, co człowiek może zrobić dla drzew) i listki (to, co drzewa dają ludziom). Taki podział miał na celu  zintegrowanie wszystkich uczestników konkursu,  a wspólne działanie dało możliwość bliższego poznania i nawiązaniu bliższych kontaktów.
 2. Wystąpienie przedstawiciela  Ogrodu Botanicznego w Łodzi (objął honorowy patronat nad konkursem),który przybliżył zarówno uczestnikom, jak i gościom działalność ogrodu i możliwość jego zwiedzania.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  p. Jacka Lipińskiego.

Przez cały czas trwania konkursu uczestnikom towarzyszyła atmosfera zgodna z tematyką tegorocznej edycji konkursu – bieg terenowy w zimowej szacie lasu, dekoracje symbolizujące wpływ zanieczyszczeń na lasy oraz odgłosy tło dźwiękowe – koncerty polskiego lasu.

Aktualności