Główna Urzędy i instytucje Fundusze Unijne Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO RYBY)

Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO RYBY)

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie.

Beneficjent: Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim
Całkowita wartość projektu: 611 004,26 PLN
Dofinansowanie z UE: 300 000,00 PLN
Wkład własny beneficjenta: 311 004,26 PLN
Okres realizacji projektu: 16.02.2018r. –24.12.2018r.
Projekt wpisuje się w cele LSR: Wzrost konkurencyjności obszarów rybactwa i akwakultury LSR do 2022r. i  Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką do 2022r., ponieważ w jego ramach zostanie przebudowany budynek Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie gdzie poprzez kompleksowe roboty budowlane obiekt będzie optymalnie dostosowany do funkcji oraz do warunków technicznych, których na dzień dzisiejszy w wielu rejonach nie spełnia. W związku z realizacją projektu obszar RLGD stanie się atrakcyjniejszym miejscem zarówno dla mieszkańców (zwłaszcza dzieci i młodzieży), osób zainteresowanych zamieszkaniem w okolicach wsi Bełdów, a przede wszystkim dla turystów i osób odwiedzających gminę Aleksandrów Łódzki i obszar RLGD. Centrum będzie promować ten teren jako obszar atrakcyjny turystycznie, bogaty w zabytki, dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i rybackie.  Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru: 1) Biblioteka im .Jana Machulskiego posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych. 2) Wnioskodawca konsultował zapisy wniosku z pracownikami biura RLGD „Z Ikrą”, czego potwierdzeniem jest wpis w rejestrze doradztwa. 3) Dzięki realizacji projektu powstanie nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej z którego będą mogli korzystać nie tylko turyści, ale również wszyscy mieszkańcy wsi Bełdów i okolic. Tym samym projekt odpowiada na potrzeby grup defaworyzowanych tj. dzieci i młodzieży oraz osób 50+, którzy stanowią ok. 60% mieszkańców Bełdowa. Warto zauważyć, że projekt odpowiada nie tylko na potrzeby mieszkańców Bełdowa, ale też osób odwiedzających obszar RLGD. Wśród turystów osoby młode i osoby 50+ również stanowią bardzo liczną grupę i są ważnymi uczestnikami ruchu turystycznego. 4) Wnioskodawca przewiduje udział finansowych środków własnych na poziomie 39,61%. 5) Projekt jest realizowany w miejscowości Bełdów , gdzie zamieszkuje wg danych uzyskanych z gminnej ewidencji ludności 318 osób (stan na dzień 18.08.2017). 6) W ramach projektu przewiduje się przebudowę budynku Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie gdzie poprzez kompleksowe roboty budowlane obiekt będzie optymalnie dostosowany do funkcji oraz do warunków technicznych, których na dzień dzisiejszy w wielu rejonach nie spełnia. Modernizacja obiektu przewiduje przebudowę pomieszczeń, wymianę dachu, wymianę instalacji wewnętrznych wraz z kotłownią a  także docieplenie przegród pionowych oraz poziomych a także wykonanie innych robót budowlanych uzupełniających podstawowe prace technologiczne. Projekt będzie innowacyjny w obszarze ochrony środowiska oraz poprzez zastosowanie nowej, ulepszonej technologii. 7) Projekt jest innowacyjny w skali gminy, gdyż  obiekt będzie posiadał parametry bardzo niskiego zużycia energii ( oświetlenie ledowe) oraz zastosowane zostaną czujniki zmierzchowe dla oświetlenia zewnętrznego budynku, optymalizujące zużycie energii, a także cechować będzie się niską emisją szkodliwych związków do atmosfery, dzięki zastosowanemu systemowi ogrzewania gazowemu. Ponadto będzie to jedno z nielicznych centrów informacji turystycznej na terenie RLGD. 8) Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR tj. celu Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką do 2022r., jak i celu Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury LSR do 2022r. Projekt wpłynie nie tylko na rozwój infrastruktury lokalnej, ale także dzięki jego realizacji poprzez funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej będzie propagowane dziedzictwo tego obszaru (nie tylko kulturowe, ale też przyrodnicze, rybackie i historyczne). Budynek będzie również wykorzystywany przez mieszkańców tego terenu do organizacji różnych działań w ramach swoich inicjatyw (spotkań mieszkańców, wydarzeń kulturalnych i integracyjnych itp.). 9) Projekt będzie pozytywnie promował obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania poprzez użycie logotypu RLGD „Z Ikrą” na tablicy informacyjnej zawierającej zapis o finansowaniu projektu ze środków UE. Ponadto w lokalnej gazecie zostanie opublikowany materiał promocyjny dot. projektu. Produktem realizacji projektu będzie 1 nowe miejsce infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej w ramach LSR. Rezultatem będzie liczba osób korzystających z nowego obiektu infrastruktury, którą szacuje się na 500 osób w roku następującym po zakończeniu realizacji projektu.


Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu.

Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki
Całkowita wartość projektu: 248 899,91 PLN
Dofinansowanie z UE: 152 454,00 PLN
Wkład własny beneficjenta: 311 004,26 PLN
Okres realizacji projektu: 16.02.2018r. –31.10.2018r.  
Projekt wpisuje się w cele LSR: Wzrost konkurencyjności obszarów rybactwa i akwakultury LSR do 2022r. i  Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką do 2022r., ponieważ w jego ramach powstanie obiekt turystyczny – Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu. Dzięki realizacji projektu obszar RLGD stanie się atrakcyjniejszym miejscem zarówno dla mieszkańców (zwłaszcza dzieci i młodzieży), osób zainteresowanych zamieszkaniem w okolicach wsi Sobień, a szczególnie dla turystów. Gmina Aleksandrów Łódzki jest bardzo atrakcyjna turystycznie, posiada wiele zabytków, miejsc atrakcyjnych przyrodniczo np. Rezerwat przyrody Torfowisko Rąbień, szlaków rowerowych itp. Powstanie Centrum Informacji Turystycznej ułatwi osobom odwiedzającym gminę odwiedzenie tych miejsc i uzyskanie informacji o nich. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru: 1) Gmina Aleksandrów Łódzki posiada duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Zrealizowała wiele projektów dofinansowanych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz jest w trakcie realizacji projektów w bieżącym okresie programowania. 2) Wnioskodawca konsultował zapisy wniosku z pracownikami biura RLGD „Z Ikrą”, czego potwierdzeniem jest wpis w rejestrze doradztwa. 3) Dzięki realizacji projektu powstanie Centrum Informacji Turystycznej  z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy wsi Sobień i okolic. Tym samym projekt odpowiada na potrzeby grup defaworyzowanych tj. dzieci i młodzieży oraz osób 50+, którzy stanowią 58 % mieszkańców Sobienia 4) Wnioskodawca przewiduje udział finansowych środków własnych na poziomie 15%.  5) Projekt jest realizowany w miejscowości Sobień, gdzie zamieszkuje wg danych uzyskanych z gminnej ewidencji ludności 201osób (stan na dzień 30.08.2017). 6) W ramach projektu przewiduje się  opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie fundamentów pod domek o konstrukcji drewnianej, montaż i dostawę domku o powierzchni użytkowej 60 m2 z gotowych elementów drewnianych wraz z osadzeniem okien i drzwi, wykonanie drogi dojazdowej i parkingu,  wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan, montaż oświetlenia zasilanego panelem fotowoltaicznym, co oznacza, że projekt będzie innowacyjny zarówno w zastosowaniu innowacyjnej technologii i jak i  w sferze ochrony środowiska. 7) Projekt jest innowacyjny w skali gminy, gdyż elementem innowacyjnym zewnętrze oświetlenie zasilane panelem fotowoltaicznym .Ponadto będzie to jedno z nielicznych centrów informacji turystycznej na terenie RLGD. 8) Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR tj. celu Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką do 2022r., jak i celu Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury LSR do 2022r. Projekt wpłynie nie tylko na rozwój infrastruktury lokalnej, ale także dzięki jego realizacji poprzez funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej będzie propagowane dziedzictwo tego obszaru (nie tylko kulturowe, ale też przyrodnicze, rybackie i historyczne). Budynek będzie również wykorzystywane przez mieszkańców do organizacji różnych działań w ramach swoich inicjatyw (spotkań, wydarzeń kulturalnych i integracyjnych itp.). 9) Projekt będzie pozytywnie promował obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania poprzez użycie logotypu RLGD „Z Ikrą” na tablicy informacyjnej zawierającej zapis o finansowaniu projektu ze środków UE. Ponadto w lokalnej gazecie zostanie opublikowany materiał promocyjny dot. projektu. Produktem realizacji projektu będzie 1 nowe miejsce infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej w ramach LSR. Rezultatem będzie liczba osób korzystających z nowego obiektu infrastruktury, którą szacuje się na 1000 osób w roku następującym po zakończeniu realizacji projektu.

Aktualności