Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

Przewidywany okres realizacji inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 25.000.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 3.750.000,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 21.250.000,00 zł

Opis inwestycji

Rozbudowa szkoły w Rudzie Bugaj.
Posiadamy dokumentację projektową zatwierdzoną pozwoleniem na budowę dla wykonania rozbudowy Szkoły Podstawowej Rudzie Bugaj o 6 sal lekcyjnych, 2 sale komputerowe, pokój nauczyciela, pokój socjalny, świetlicę, zespół przedszkolny z zapleczem, gabinety: psychologa, pedagoga, terapii sensorycznej, ciągi komunikacyjne i windę. Po zrealizowaniu inwestycji cały budynek szkoły dostosowany zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia użytkowa 1.340,16 m2. Do szkoły w Rudzie Bugaj uczęszczają dzieci w różnym stopniu niepełnosprawności do klas integracyjnych. Szkoła ta znajduje się na terenie po byłym PGR.
W ramach projektu planuje się zakup wyposażenia sal lekcyjnych w ławki, krzesła, szafy, pomoce dydaktyczno-naukowe, tablice interaktywne (e-tablice).
Rozbudowa szkoły w Bełdowie
Rozbudowa szkoły w miejscowości Bełdów polegać będzie na budowie nowej części szkoły o powierzchni użytkowej ok. 1385,53 m2. W nowo wybudowanej części szkoły wykonane zostaną następujące pomieszczenia: sala chemiczna/ fizyczna połączona zapleczem z salą biologiczną sala historyczno-geograficzna, pracownia komputerowa, zaplecze techniczne, biblioteka szkolna, świetlica, toalety, szatnie, oddział przedszkolny z toaletami, stołówka ze zmywalnią i rozdzielnią, pomieszczenie socjalne dla obsługi, ciągi komunikacyjne i winda.
Szkoła ta znajduje się na terenie po byłym PGR.
W ramach projektu planuje się zakup wyposażenia sal lekcyjnych w ławki, krzesła, szafy, pomoce dydaktyczno-naukowe, tablice interaktywne (e-tablice), wyposażenie stołówki, rozdzielni i zmywalni.
Budynek szkoły będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Konieczność rozbudowy szkół wynika z braku miejsc dla nowych uczniów zamieszkujących tereny popegeerowskie i bardzo dynamicznego rozwoju budownictwa jednorodzinnego na terenach wiejskich gminy Aleksandrów Łódzki.


Przewidywany okres realizacji inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 5.000.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 500.000,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.500.000,00 zł

Opis inwestycji

Inwestycja polega na wykonaniu strefy rekreacyjno – wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzki, zawierającej wodny plac zabaw z budynkiem technologiczno – sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna powierzchnia strefy to około 1200 m2. Na terenie objętym inwestycją projektuje się: nieckę wodnego placu zabaw o powierzchni 288m2, budynek technologiczno – sanitarny, I – kondygnacyjny, ponadto projektuje się tereny wypoczynkowe z elementami małej architektury typu siedziska, leżaki i zadaszenia żaglowe, przebieralnie i natryski zewnętrzne. Projektowana inwestycja działać będzie w oparciu o projektowane i istniejące przyłącza, oraz wymagać będzie dostosowania instalacji zewnętrznych na terenie inwestycji.
Projektuje się następujące instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, technologii uzdatniania wody, elektroenergetyczne, oświetlenia terenu, teletechniczne (monitoring). Dla powyższego zadania przygotowano dokumentację projektową. Z wodnego placu zabaw korzystać będą nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale mieszkańcy województwa łódzkiego. Korzystanie z nowo wybudowanego obiektu będzie bezpłatne.
Projekt przyczyni się do poprawy dostępności usług turystycznych i sportowo-rekreacyjnych. Dzięki poprawie infrastruktury, przedmiotowy obiekt stanie się dostępny dla osób niepełnosprawnych, starszych, czy mających problemy z poruszaniem się. Ponadto, zwiększenie dostępności usług polegać będzie na udostępnieniu odbiorcom większej ilości możliwości spędzania wolnego czasu. Zwiększy się bowiem różnorodność organizacji czasu wolnego zarówno okolicznych mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. Będzie to związane z poszerzeniem oferty turystycznej i sportowej ośrodka.

Aktualności