Główna Urzędy i instytucje Fundusze Krajowe Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 roku

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 roku

Dodano: Autor: Wojciech Kalina

W dniu 22.04.2024 r. podpisana została umowa nr 55/2024 pomiędzy Łódzkim Kuratorem Oświaty a Gminą Aleksandrów Łódzki, w sprawie zasad, trybu przekazywania oraz rozliczania w 2024 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W ramach umowy Gminie zostaną przekazane środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 74 500,00 zł.

Celem projektu jest zatrudnienie młodocianego pracownika, nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Zadaniem realizacji projektu oprócz pracy zawodowej jest odbycie przez młodocianego praktycznej nauki zawodu oraz dokształcenie teoretyczne.
Projekt skierowany jest do pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo przez osobę zatrudnioną u pracodawcy posiadającej wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
W ramach projektu zostanie zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, która jest pierwszą z trzech przesłanek przyznania dofinansowania na rzecz pracodawcy określonych w art. 122 ust. 1 ww. ustawy, przy czym należy zauważyć, że w celu uzyskania dofinansowania wszystkie warunki powinny zostać spełnione łącznie, z uwzględnieniem rezultatu praktycznej nauki zawodu, jakim jest uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji w zawodzie w następstwie zdanego egzaminu.

Aktualności