Główna Aktualności Tu otrzymasz pomoc w ramach programu „Czyste Powietrze”

Tu otrzymasz pomoc w ramach programu „Czyste Powietrze”

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń  powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, by efektywnie zarządzać energią.

Program skierowany jest do osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, które są właścicielami/współwłaścicielami  domów jednorodzinnych, jak również osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

Wnioskodawcy podzieleni są na dwie grupy:

– uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – oświadczenie o dochodzie, wymagane podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono;

– uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dochodach należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.


Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Maksymalna kwota dotacji
(poziom podstawowy)
– 25 000 zł (wymiana pieca węglowego na pompę ciepła, dofinansowanie obejmuje: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej)
– 20 000 zł (wymiana pieca węglowego na inne niż pompa źródło ciepła, dofinansowanie obejmuje: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej)
– 10 000 zł (w przypadku, gdy posiadane źródło ciepła spełnia wymogi Programu – dofinansowanie obejmuje: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej)

Maksymalna kwota dotacji (poziom podwyższony)
– 32 000 zł (wymiana pieca węglowego na inne źródło ciepła, dofinansowanie obejmuje: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej)
– 15 000 zł (w przypadku, gdy posiadane źródło ciepła spełnia wymogi Programu – dofinansowanie obejmuje: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej)

Koszty kwalifikowane obejmują również dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

W ramach Programu Czyste Powietrze można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5 000 zł na instalację fotowoltaiczną z zastrzeżeniem, że jednocześnie wymieniony zostanie również piec węglowy na nowe źródło ciepła.


Składanie wniosków i konsultacje w kwestii wypełniania
wniosków o udzielenie dotacji
w ramach Programu Czyste Powietrze:

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Plac Kościuszki 2
Pokój 14A
tel. 42 27 00 369

Składanie wniosków:

-papierowo i elektronicznie przez Portal Beneficjenta
www.wfosiw.lodz.pl
Zakładka „Czyste powietrze”
Portal Beneficjenta (utworzenie konta Beneficjenta przy pomocy adresu mailowego i numeru PESEL)

-tylko elektronicznie

Profil Zaufany poprzez gov.pl

Aktualności