Główna Aktualności Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

Dodano: Autor: Kinga Drożdżel

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że finalizujemy projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

W zawiązku z wyłonieniem wykonawcy i odbiorem zamówionego sprzętu, podpisanie umowy darowizny i przekazanie sprzętu wnioskodawcom, odbędzie się we wrześniu.

Na podpisywanie umów darowizny, będziemy umawiać telefonicznie według ustalonej kolejności.

Jednocześnie informujemy, że w dniu podpisywania umowy darowizny niezbędne będą następujące dokumenty:

  1. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka (niepełnoletniego) – ORYGINAŁ do wglądu pracownika Urzędu,
  2. Dowód osobisty Wnioskodawcy – do wglądu pracownika Urzędu. Prosimy, aby sprawdzili Państwo termin ważności swoich dokumentów tożsamości.
  3. W przypadku ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora dla dziecka odpis postanowienia Sądu – ORYGINAŁ do wglądu pracownika Urzędu.

Uzupełnienie dokumentów ma na celu potwierdzenie, że rodzic/opiekun niepełnoletniego dziecka, podpisujący umowę darowizny w jego imieniu jest faktycznym opiekunem prawnym.

Przekazujemy Państwu w załączeniu wzór umowy darowizny wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym (zał. 1).

Pragniemy przypomnieć, że Gmina Aleksandrów Łódzki jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od rozliczenia projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć a gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu. Te zasady zostały określone w „Procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego”. Procedura stanowi załącznik do każdej zawartej umowy darowizny. Prosimy o zapoznanie się z nią. Jej treść jest także załączona do niniejszej informacji (zał. 2).

!!! UWAGA !!! 

Jeśli na dzień składania „Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego” w 2021 roku dziecko nie było pełnoletnie a do chwili odbioru sprzętu (wrzesień 2022 r.) ukończyło 18 rok życia, to będzie obowiązane do złożenia „Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność” i tym samym podpisze umowę darowizny we własnym imieniu.

Dodatkowe informacje o programie, Wnioskodawcy mogą uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w pok.9, bądź pod numerem telefonu 42 270 03 57

Szczegóły na stronie operatora projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki do pobrania:

Zał. 1. Wzór umowy darowizny z protokołem zdawczo-odbiorczym

Zał. 2. Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 2715/2022 z dnia 02.05.2022 r.

Grafika do ogłoszenia dotyczącego projektu: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Aktualności