Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Oświadczenie

31.10.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

W związku z ukazaniem się w mediach społecznościowych i prasie różnych doniesień na temat rzekomych nieprawidłowości w przetargu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawą Internetu dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie w ramach projektu pn. „Internet – kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki”  chcemy przedstawić prawdziwe informacje na ten temat.

Przetarg został ogłoszony we wrześniu 2014 r. obejmował dwie części. Pierwsza część  dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla beneficjentów indywidualnych (200 osób) i 3 jednostek podległych Gminie. Druga część obejmowała przyłączenie do sieci internetowej i świadczenie usługi dostępu do internetu szerokopasmowego dla tych samych beneficjentów. W pierwszej części spośród czterech ofert została wybrana oferta firmy PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. K z Warszawy o wartości 1.124.266,74 zł brutto. W drugiej części złożone zostały 3 oferty następujących wykonawców:  Telestrada S.A., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa o wartości 176.209,80 zł brutto, A.Z. Hynasińscy s.j., ul. Kilińskiego 20a, 99-200 Poddębice o wartości 177.100,00 zł brutto i STORM media Mariusz Grabowski, Rąbień, ul. Pańska 8, 95-070 Aleksandrów Łódzki o wartości 243.556,65 zł brutto. Wszystkie oferty badane w części 2 zamówienia spełniały warunki określone przez Zamawiającego i były zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W pierwszej kolejności Gmina jako Zamawiający dokonała wyboru oferty firmy Telestrada , która zajęła pierwszą pozycję w rankingu wykonawców. Firma uchylała się jednak od zawarcia umowy, nie reagowała na wezwania do podpisania umowy, więc zakończyło się to zatrzymaniem wadium i wyborem kolejnego wykonawcy: A.Z. Hynasińscy s.j. Kolejny wykonawca odmówił podpisania umowy. Gmina dokonała więc wyboru ostatniego z wykonawców STORM media. Wartość kontraktu opiewała na kwotę 243.556,65 zł, jednak przy redagowaniu tekstu umowy wkradł się błąd w kwocie podanej słownie (została wpisana  kwota poprzedniego wykonawcy). Rozliczenie kontraktu nastąpiło zgodnie z ceną podaną w formularzu ofertowym, a więc do kwoty 243.556,65 zł brutto.  Dokonując ostatniego wyboru Gmina mogła sobie na to pozwolić finansowo, gdyż przeznaczyła na realizację zamówienia w tej części kwotę 450.000,00 zł brutto.

Należy nadmienić, iż nie dokonanie wyboru ostatniego z wykonawców skutkowałoby unieważnieniem przetargu w części drugiej, a co za tym idzie projekt w tej części nie zostałby zrealizowany, a 200 mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego pozbawionych zostałoby dostępu do bezpłatnego internetu.

Nieprawdą jest, iż materiały przetargowe wraz z umową są niedostępne dla zainteresowanych.  Są to dokumenty jawne, udostępniane zawsze przez Wydział Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie przetargowe zostało również skontrolowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym w ramach którego wydatkowane były środki europejskie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przed upływem terminu zakończenia kontraktu, w lipcu 2015r.  Gmina ogłosiła kolejny przetarg, na dostawę internetu dla 200 beneficjentów i 3 jednostek. Gmina przeznaczyła na ten cel 500.000,00 zł brutto ze środków własnych. W przetargu złożona została tylko jedna oferta firmy STORM media Sp. z o.o. Rąbień, ul. Pańska 8, 95-070 Aleksandrów Łódzki, która zaoferowała kwotę 364.365,00 zł brutto. Oferta spełniła warunki określone w przetargu i została wybrana. Zgodnie z założeniami inwestycji beneficjenci mogą korzystać nieodpłatnie z internetu przez okres od 01.10.2015 r. do 30.06.2019 r.

 

Iwona Nowacka – Kozińska

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Translate »