Główna Aktualności Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18), Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 4 ust. 1 pkt 15), kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 16) wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2021 roku.

  1. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej – powierzono Towarzystwu Śpiewaczemu „Lutnia” w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Ogrodowej 17 – kwota 16 000,00 zł.
  1. Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej – powierzono Towarzystwu Śpiewaczemu im. Stanisława Moniuszki w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Ogrodowej 10 – kwota 16 000,00 zł.
  1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki z różnorodnych formach w okresie od marca 2021 do 31 grudnia 2021 roku – powierzono Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Łodzi, ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź –  kwota 7 000,00 zł.

Aktualności