Główna Aktualności Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej do likwidacji starego źródła ciepła

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej do likwidacji starego źródła ciepła

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ DO LIKWIDACJI STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I MONTAŻU NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NA TERENIE MIASTA I GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

1. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na zadania polegające na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenie Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki.

Podstawa prawna: Uchwała nr LXVII/479/23 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, zwana dalej uchwałą.

2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

– zainstalowanie ogrzewania gazowego,

– zainstalowanie ogrzewania elektrycznego (z wyłączeniem pompy ciepła),

– zainstalowanie ogrzewania elektrycznego wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 10kW,

– zainstalowanie ogrzewania na biomasę, w tym na pellet drzewny i drewno,

– zainstalowanie pompy ciepła,

– zainstalowanie pompy ciepła wraz mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 10kW.

Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja palenisk, pieców, kominków lub kotłów opalanych paliwami stałymi, będących głównym źródłem ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego i nie spełniających wymagań emisyjnych określonych przez właściwy organ.

3. Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację:

– osoby fizyczne,

– wspólnoty mieszkaniowe,

– spółdzielnie mieszkaniowe,

– towarzystwa budownictwa społecznego,

– osoby prawne,

– przedsiębiorcy,

– jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

4. Wysokość dotacji do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła wynosić będzie 60% udokumentowanych kosztów zadania z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 uchwały.   

5. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 30.03. do 30.05.2023r. Wnioski złożone w powyższym terminie rozpatruje się zgodnie z kolejnością wpływu, do momentu przekroczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Wniosek musi spełniać następujące warunki formalne: musi być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki (zgodnie z § 6 ust. 9 uchwały). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim (wejście od ul. 11 Listopada), przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub na elektroniczną skrzynkę podawczą /fujh4p096l/skrytka. Jako datę wpływu wniosku należy rozumieć termin jego dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w danym roku kalendarzowym rozpatrywanie złożonych już wniosków może nastąpić po pozyskaniu dodatkowych środków finansowych lub w kolejnych latach.

Druk wniosku i zgody współwłaścicieli nieruchomości oraz uchwały Rady Miejskiej są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego (zakładka Eko Miasto → Ochrona Środowiska) lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.  

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2023 i przypadających na realizację zadania wynosi 1.000.000,00zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 270 03 89, 270 03 69  Wydział Ochrony Środowiska.

Aktualności