Główna Aktualności Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej do likwidacji starego źródła ciepła

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej do likwidacji starego źródła ciepła

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ DO LIKWIDACJI STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I MONTAŻU NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NA TERENIE MIASTA I GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

1. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na zadania polegające na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenie Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki.

Podstawa prawna: Uchwała nr LXVII/479/23 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, zwana dalej uchwałą.

2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

– zainstalowanie ogrzewania gazowego,

– zainstalowanie ogrzewania elektrycznego (z wyłączeniem pompy ciepła),

– zainstalowanie ogrzewania elektrycznego wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 10kW,

– zainstalowanie ogrzewania na biomasę, w tym na pellet drzewny i drewno,

– zainstalowanie pompy ciepła,

– zainstalowanie pompy ciepła wraz mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 10kW.

Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja palenisk, pieców, kominków lub kotłów opalanych paliwami stałymi, będących głównym źródłem ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego i nie spełniających wymagań emisyjnych określonych przez właściwy organ.

3. Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację:

– osoby fizyczne,

– wspólnoty mieszkaniowe,

– spółdzielnie mieszkaniowe,

– towarzystwa budownictwa społecznego,

– osoby prawne,

– przedsiębiorcy,

– jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

4. Wysokość dotacji do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła wynosić będzie 60% udokumentowanych kosztów zadania z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 uchwały.   

5. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 21.03.2024r. do 21.05.2024r. Wnioski złożone w powyższym terminie rozpatruje się zgodnie z kolejnością wpływu, do momentu przekroczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Wniosek musi spełniać następujące warunki formalne: musi być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki (zgodnie z § 6 ust. 9 uchwały). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim (wejście od ul. 11 Listopada), przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub na elektroniczną skrzynkę podawczą /fujh4p096l/skrytka. Jako datę wpływu wniosku należy rozumieć termin jego dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w danym roku kalendarzowym rozpatrywanie złożonych już wniosków może nastąpić po pozyskaniu dodatkowych środków finansowych lub w kolejnych latach.

Druk wniosku i zgody współwłaścicieli nieruchomości oraz uchwały Rady Miejskiej są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego (zakładka Eko Miasto → Ochrona Środowiska) lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.  

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2024 i przypadających na realizację zadania wynosi 1.300.000,00zł., z czego 600.000,00zł zostanie przeznaczone na rozpatrzenie wniosków złożonych w 2023r., a które ze względu na wyczerpanie środków finansowych nie zostały zrealizowane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 270 03 89, 270 03 69  Wydział Ochrony Środowiska.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Jacek Lipiński

Aleksandrów Łódzki, dn. 16.03.2024r.

Aktualności