Główna Aktualności Nabór do przedszkoli

Nabór do przedszkoli

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Zarządzenie nr 19  /2023

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 27 stycznia 2023 roku

w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
                  postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów
                  przedszkolnych przy szkołach, a także kryteriów branych
                  pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do
                  potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2023/2024.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach określa się następujące terminy:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce przedszkolnej lub oddziale przedszkolnym przy szkoleod 1 do 10 marca 2023 r. do godz. 16:00Nie dotyczy
2.Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).
od 13 do 31 marca 2023 r. do godziny 16.00od 29 maja do 12 czerwca 2023 r. do godziny 16.00
3.Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)14 kwietnia 2023 r.27 czerwca 2023 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych( to nie są wyniki rekrutacji)18 kwietnia 2023 r. do godziny 10.0030 czerwca 2023 r. do godziny 10.00
5Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów18-23 kwietnia 2023 r.3-7 lipca 2023 r.
6Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje25 kwietnia 2023 r. do godziny 10.0010 lipca 2023 r. do godziny 10.00

§ 2

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, zgodnie z art. 131 ust. 1-3 ustawy – Prawo oświatowe, określa się następujące kryteria ustawowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
Lp.Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium)Wartość kryterium
w punktach
1.Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie)100
2.Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).100
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).100
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).100
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).100
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).100
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).100
  • W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, zgodnie z uchwałą nr XLVI/345/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym, określa się następujące kryteria gminne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
Lp.KryteriumDokumenty potwierdzające spełnienie kryteriumWartość kryterium
w punktach5
1.dziecko rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki i rozliczających podatek dochodowy na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzkikopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP-350 – w przypadku obojga rodziców/ prawnych opiekunów 25- w przypadku jednego z rodziców/ prawnych opiekunów
2.dziecko obojga rodziców pracujących (w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej)/studiujących w systemie stacjonarnymzaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku  20 – w przypadku obojga rodziców/ prawnych opiekunów 10- w przypadku jednego z rodziców/ prawnych opiekunów
3.rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboruoświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu drugiego dziecka do przedszkola pierwszego wyboru10
4.dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kryterium dotyczy tylko Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkimorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka10
5.dochód na osobę w rodzinie dzieckaoświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie dzieckaOd 0 do 1, przy czym:
− 1 pkt. – w przypadku dochodu niższego lub równego 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
− poniżej 1 pkt. w ujęciu dziesiętnym – w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej
  2. w prasie lokalnej
  3. na tablicach informacyjnych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym

Aktualności