Główna Aktualności Młodzież z rentą rodzinną może więcej dorobić

Młodzież z rentą rodzinną może więcej dorobić

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Zbliżają się wakacje. Wielu młodych ludzi podejmuje w tym czasie pracę. Wśród nich są także uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną z ZUS-u, którzy muszą zwracać uwagę na swoje dodatkowe przychody, aby ich świadczenie nie zostało zmniejszone lub zawieszone.

Na zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej, ma wpływ przede wszystkim przychód
z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą. Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To oznacza, że przychody osiągane z takiej  umowy co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej. Przychód będzie miał znaczenie, jeśli uczeń, student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem – wyjaśnia rzeczniczka.

Od 1 czerwca uczniowie i studenci,  którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia.

Górna granica bezpiecznego dorabiania to 4987 zł brutto (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Dodatkowy miesięczny przychód do tej granicy nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS renty rodzinnej.Świadczenie może być zawieszone, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 9261,60 zł brutto.

Natomiast jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (4987 zł brutto), ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia (9261,60 zł brutto), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż
o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby  jest to kwota 675,24 zł.

Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczeniagranicznych kwot przychoduzmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

Aktualności