Główna Aktualności Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

W nawiązaniu do zapisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 799), a w szczególności art. 94 (pkt 4, lit. 1b i 1c) a także w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931), określone dotychczas w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2018 r., poz. 1120) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, niniejszym przesyłam miesięczne powiadomienie o ryzyku przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczeń dopuszczalnych, docelowych albo alarmowych poziomów substancji. W wyniku przeprowadzonych w listopadzie 2019 r. obliczeń stwierdzono: 1. Na 7 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1).
2. Na 13 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 2).
3. Na 26 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
4. Na 2 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM2,5 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna, tabela 3).
5. Na 16 stanowiskach pomiarów stężenia benzo(a)pirenu stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna, tabela 4).
6. Na 8 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24-godzinna).
7. Na 9 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku azotu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna oraz wartość 1-godzinna).
8. Na 6 stanowiskach pomiaru stężenia tlenku węgla nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 8-godzinna).
9. Na 2 stanowiskach pomiaru stężenia benzenu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
10. Na 6 stanowiskach pomiaru stężenia ołowiu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
11. Na 6 stanowiskach pomiaru stężenia niklu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).
12. Na 6 stanowiskach pomiaru stężenia arsenu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).
13. Na 6 stanowiskach pomiaru stężenia kadmu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna). Zgodnie z wytycznymi GIOŚ w miesiącu listopadzie przeprowadza się analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu: pyłu PM10 (24h, rok), PM2,5 (rok), SO2 (1h, 24h), NO2 (1h, rok), CO (8-godz.), benzen (rok), metale ciężkie (rok) i benzo(a)piren (rok). Następna analiza przeprowadzona będzie w miesiącu lutym 2020 r.
Analiza ryzyka obejmować będzie PM10 (24h, rok), SO2 (1h, 24h), NO2 (1h).
Bieżące informacje na temat stanu jakości powietrza publikowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi https://www.wios.lodz.pl/Aktualnosci,46

Aktualności