Główna Aktualności Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

W wyniku przeprowadzonych we wrześniu 2020r. obliczeń stwierdzono:
-Na 27 stanowiskach pomiaru stężenia pyłu PM10 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
-Na 16 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1).
-Na 2 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM2,5 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna faza II, tabela 2).
-Na 18 stanowiskach pomiarów stężenia benzo(a)pirenu stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna, tabela 3).
-Na 7 stanowiskach pomiarów stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24-godzinna).
-Na 9 stanowiskach pomiarów stężenia dwutlenku azotu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna oraz wartość 1-godzinna).
-Na 5 stanowiskach pomiarów stężenia tlenku węgla nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 8-godzinna).
-Na 6 stanowiskach pomiarów stężenia ozonu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość 8-godzinna).
-Na 1 stanowisku pomiarów stężenia benzenu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
-Na 4 stanowiskach pomiarów stężenia ołowiu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość roczna).
-Na 4 stanowiskach pomiarów stężenia niklu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).
-Na 4 stanowiskach pomiarów stężenia arsenu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).
– Na 4 stanowiskach pomiarów stężenia kadmu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość roczna).
W załączeniu przedstawiono zestawienie stanowisk pomiarowych, na których stwierdzono:

Zgodnie z wytycznymi GIOŚ w miesiącu wrześniu przeprowadza się analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu: pyłu PM10 (24h, rok), PM2,5 (rok), SO2 (1h, 24h), NO2 (1h, rok), CO (8-godz.), O3, benzen (rok), metale ciężkie (rok) i benzo(a)piren (rok). Następna analiza przeprowadzona będzie w miesiącu październiku 2020 r. Analiza ryzyka obejmować będzie PM10 (24h, rok), SO2 (1h, 24h), NO2 (1h), O3.

-Ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (wartość 24-godzinna) – tabela 1,
-Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 (wartość roczna ) – tabela 2.
-Ryzyko przekroczenia poziomu Benzo(a)piren (wartość roczna) – tabela 3,

Aktualności