Główna Aktualności Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu

Bieżąca analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu wykonywana jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799), a w szczególności art. 94 (pkt 4, lit. 1b i 1c) a także w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) określone dotychczas w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2018 r., poz. 1120) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Poniżej przedstawiam dane na temat miesięcznych powiadomień o ryzyku przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczeń dopuszczalnych, docelowych albo alarmowych poziomów substancji.
W wyniku przeprowadzonych w październiku 2019 r. obliczeń stwierdzono:

  1. Na 16 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 1).
  2. Na 6 stanowiskach pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego (wartość 24-godzinna, tabela 2).
  3. Na 8 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku siarki nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna oraz wartość 24-godzinna).
  4. Na 9 stanowiskach pomiaru stężenia dwutlenku azotu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego (wartość 1-godzinna).
  5. Na 7 stanowiskach pomiarów stężenia ozonu nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego (wartość 8-godzinna).
    Zgodnie z wytycznymi GIOŚ w miesiącu październiku przeprowadza się analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu: pyłu PM10 (24h, rok), SO2 (1h, 24h), NO2 (1h), O3. Następna analiza przeprowadzona będzie w miesiącu listopadzie 2019 r. Analiza ryzyka obejmować będzie pył PM10, pył PM2.5, NO2, SO2, CO, benzen, benzo(a)piren, O3 i metale ciężkie.

Aktualności