Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Komunikaty

04.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:
Gospodarka odpadami

Przypominamy o zastępczym wywozie odpadów komunalnych, pozostałości po sortowaniu w pojemnikach oraz odpadów biodegradowalnych i zielonych, z nieruchomości zamieszkałych, dla których odbiór odpadów przypada na czwartek 11 czerwca – dzień Bożego Ciała, odbiór odbędzie się w sobotę 13 czerwca. Prosimy o wystawienie pojemników do odbioru przed godziną 6:00.

Zastępczy wywóz dotyczy następujących ulic i miejscowości:

Aleksandrów Łódzki: Krzywa, Różana, Wolska

Bełdów

Bełdów Krzywa Wieś

Chrośno

Łobódź: Łobódź, Podleśna

Nowe Krasnodęby

Prawęcice

Rąbień: Pawia, Przyrodnicza, Wolska

Rąbień AB: Azaliowa, Aleja Brzozowa, Bażancia, Bylinowa, Cytrusowa, Iglasta, Irysowa, Jaskółcza, Jaworowa, Karmelowa, Krzywa, Narcyzowa, Oliwkowa, Pawia, Poselska, Przyrodnicza, Rąbień AB, Różana, Spacerowa, Sporna, Szybowcowa, Wolska

Sanie: Jesienna, Sanie, Zimowa

Sobień: Mozaikowa, Rajska, Sobień


W związku z działaniami prewencyjnymi spowodowanymi zagrożeniem koronawirusem wprowadza się od 21 marca 2020 r. ograniczone funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki.
PSZOK przy ul. 11-go Listopada 93/97 (teren Gminnej Spółdzielni, tzw. GS, wjazd od ul. Chopina) czynny będzie codziennie od poniedziałku do czwartku w godz.:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek 6:00–16:00
  • środa 6:00-18:00
  • piątek, sobota – nieczynne

W sobotę 21 marca br. PSZOK będzie nieczynny.

Jednocześnie w trosce o maksymalną ochronę interesantów i pracowników prosimy aby ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty na PSZOK. W przypadku kontaktu należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.


Urząd Miejski informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości od 6 marca 2020 r. obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pobrania:


Urząd Miejski informuje, że zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr XVIII/130/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od stycznia 2020 r. miesięczna stawka opłaty wynosi:

  • 32 zł 50 gr za jednego mieszkańca

Opłatę za styczeń w zmienionej wysokości należy uiścić do 15 lutego 2020 roku. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim na poczcie, w banku lub korzystając z bankowości internetowej. Nowy numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
84 8780 0007 0000 0231 1002 0212

Jednocześnie przypominamy, że od września 2019 r. na wszystkich mieszkańców został nałożony obowiązek segregacji odpadów komunalnych.


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina ma obowiązek gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Mając powyższe na uwadze od dnia 1 grudnia 2019 r. należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na wyodrębniony rachunek bankowy nr:

84 8780 0007 0000 0231 1002 0212


W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która reguluje sposób postępowania z odpadami komunalnymi informujemy, że od września 2019 r. na wszystkich mieszkańców został nałożony obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Wskutek powyższego wszyscy właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczyli, że nie będą segregować odpadów i ponoszą do tej pory wyższą opłatę proszeni są o niezwłoczne złożenie poprawnej deklaracji.

Druk deklaracji można pobrać ze strony: https://aleksandrow-lodzki.pl/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/.

Wypełnione deklaracje należy:

  • składać osobiście w Wydziale Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 4, I piętro – pokój nr 5, lub
  • za pośrednictwem poczty (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
  • w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej

Druk deklaracji, wraz z instrukcją jej wypełnienia oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępny jest także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. W przypadku wątpliwości co do konieczności złożenia deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego pod nr telefonu 42 270 03 40


Szanowni Państwo,

W związku z powtarzającymi się problemami związanymi z odbiorem śmieci od niektórych mieszkańców Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki, Urząd Miejski przypomina, iż każdy właściciel zabudowanej nieruchomości ma obowiązek, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287; art. 47b, pkt. 1, 2 i 4), oznakowania swojej posesji. Również ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 04 marca 2010 r., nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych nieruchomości.

Zgodnie z zapisami obu ustaw każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy z numerem posesji. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się również na ogrodzeniu.
W związku z powyższym APELUJEMY do wszystkich właścicieli, administratorów, użytkowników nieruchomości o umieszczanie w odpowiednim miejscu i należyte utrzymanie tabliczki z numerem porządkowym.
Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nieruchomości służy przede wszystkim interesom odpowiednich służb wykonujących usługi z zakresu użyteczności publicznej, jak: pogotowie ratunkowe, gazowe, straż pożarna, policja itp.
UWAGA:
Zobowiązuje się również właścicieli nieruchomości położonych przy nowo nazwanych ulicach (w większości na terenach wiejskich), lub na terenach, na których numeracja porządkowa została wcześniej wprowadzona, a właściciele nie dopełnili powyższego obowiązku, o składanie w Urzędzie Miejskim odpowiednich wniosków o nadanie numeru porządkowego.

Translate »