Główna Aktualności Komunikat o naborze wniosków w ramach rezerwy KFS

Komunikat o naborze wniosków w ramach rezerwy KFS

Dodano: Autor: Tomasz Barszcz

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
(w ramach rezerwy KFS)

Od dnia 26.06.2024 r. do 03.07.2024 r.  będą przyjmowane i wydawane wnioski na finansowanie, w ramach rezerwy KFS, działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, tj. na:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego
  w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS;
 2. kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
  z podjętym kształceniem.

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

Przed złożeniem wniosku pracodawca zobowiązany jest zapoznać się
z   „Informacją dotyczącą
 przyznawania środków z  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w 2024 roku”, do której załączona jest Karta oceny wniosku.

Kwota środków Funduszu Pracy na działania finansowane ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024 wynosi   209 527,00 zł

Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce dokumenty do pobrania .

Proszę o dokładne wypełnienie wniosku, odniesienie się do każdego pola, jeśli jakaś informacja nie dotyczy pracodawcy, proszę zaznaczyć „nie dotyczy”. Wnioski będą weryfikowane po ich złożeniu, nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia wniosku przez pracownika urzędu.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa wniosek
w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, w terminie określonym przez urząd.


Wniosek może być złożony w formie:

 1. papierowej – pracodawców, którzy zdecydują się na osobiste złożenie kompletnego wniosku prosimy  o dostarczenie dokumentów wyłącznie do siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy, Zgierz, ul. Barona 10,
  w godzinach pracy Urzędu, tj. 8:00 – 14:30

b)    elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej) za pomocą:

– systemu ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  wybierając z Katalogu spraw opcję Sprawy ogólne – Pisma do urzędu – Pisma ogólne do podmiotu publicznego , wskazując , po zalogowaniu do platformy, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu jako organ, do którego dane dokumenty mają wpłynąć.

– portalu praca.gov.pl

Wnioski złożone w sposób inny niż określony powyżej np. pocztą e-mail nie będą podlegały rozpatrzeniu.


Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, również w odniesieniu do wniosków dostarczonych pocztą.


Środki rezerwy KFS, na sfinansowanie działań kształcenia ustawicznego, mogą być przyznane w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% kosztów kształcenia stanowi wkład własny Pracodawcy,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki rezerwy KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wsparcie będzie udzielane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych na rok 2024 przez Radę Rynku Pracy priorytetów:

A. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Uwaga!  Wyjaśnienie do priorytetu D – Warunkiem dostępu do priorytetu jest posiadanie jako przeważającego  (wg stanu na 1 stycznia 2024 roku) odpowiedniego kodu PKD. Kody PKD, które będą brane po uwagę przy ocenie wniosku znajdują się w materiale źródłowym:https://www.lodzkie.pl/rpo/regionalna-strategia-innowacji-loris-2030 oraz w zakładce na stronie internetowej: https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce dokumenty do pobrania: Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych

Kluczowe branże zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030https://www.lodzkie.pl/rpo/regionalna-strategia-innowacji-loris-2030: Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła energii; Innowacyjne rolnictwo
i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja
).

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia:

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatków środków rezerwy KFS na dany rok;
  1. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  1. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  1. Posiadanie przez realizatora usług kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS, certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  1. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  1. Plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  1. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa art. 109 ust.2k i 2m 

Wnioski będą oceniane zgodnie z Kartą oceny  wniosku, aby wniosek mógł być dalej procedowany musi osiągnąć co najmniej 15 pkt. W przypadku, kiedy kwota złożonych wniosków przekroczy kwotę dostępnych środków, realizowane będą wnioski z najwyższą liczbą punktów.   

O sposobie rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

Aktualności