Komunikat

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 01.02.2022 r. rozpoczyna realizację niżej wymienionych form wsparcia w ramach projektu pozakonkursowego  pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 • prace interwencyjne,
 • bony na zasiedlenie,
 • bony szkoleniowe,
 • staże.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób
z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.

W ramach projektu możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki;

– nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej
ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
  6 miesięcy,
 • osoby powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
  12 miesięcy,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami. 

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne będą na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Aktualności