Komunikat

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 01.02.2022 roku 
rozpoczyna realizację niżej wymienionych form wsparcia w ramach projektu pozakonkursowego pt. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy
w powiecie zgierskim (VI)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • szkolenia.

W ramach projektu mogą być skierowane osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako bezrobotne, które znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby, które zakończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej)

oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy nie należą do grup wyżej wymienionych (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem) – dotyczy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i szkoleń.

Ponadto kryteria rekrutacji będą uwzględniać preferencje dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WŁ na lata 2014 – 2020.

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne będą na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Aktualności