Komunikat

Dodano: Autor: Mateusz Rafalski

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż rozpoczyna m.in. realizację projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego 2021-2027, dla Działania FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP” Priorytetu FELD.07  „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”.

W związku z powyższym w terminie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia
16 czerwca 2023 roku
prowadzony będzie m.in. nabór wniosków w ramach projektu
na niżej wymienione formy wsparcia:

 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wysokość refundacji na 1 stanowisko pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę),
 • prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (w kwocie
  nie wyższej niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia),
 • staże,
 • szkolenia dla osób bezrobotnych,
 • bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia),
 • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia).

W ramach projektu mogą być skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, w szczególności osoby znajdujące się
w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza:

 • osoby młode (w wieku 18-29 lat),
 • osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
 • osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich

2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata
2021-2027”, w przypadku projektów skierowanych do osób w wieku 15-29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony jest oceną umiejętności cyfrowych oraz – w razie potrzeby – uzupełnieniem poziomu kompetencji.

Aktualne druki wniosków oraz Informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne będą
od dnia 29 maja 2023 roku na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl
w zakładce Dokumenty do pobrania.

Aktualności