Główna Aktualności Informacja o kwalifikacji wojskowej

Informacja o kwalifikacji wojskowej

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Kwalifikacja wojskowa w 2023r.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki zaplanowana jest kwalifikacja wojskowa w lokalu przy ul. Piątkowskiej 83F w Zgierzu, zaplanowana w dniach 22-30 maja 2023r. w terminie określonym w imiennym wezwaniu. Do kwalifikacji zobowiązani są przystąpić:

  1. Mężczyźni, którzy w 2023 r. kończą 19 rok życia (rocznik 2004).
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  3. Osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji oraz jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.
  4. Kobiety, urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w szkołach policealnych, technikach i zawodowych kursach kwalifikacyjnych uzyskując prawo do wykonywania zawodów: medycznych, weterynaryjnych, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów, tłumaczy, morskich oraz lotniczych.
  5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Na podstawie przeprowadzonych badań, powiatowe komisje lekarskie orzekają o zdolności do służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdrowia:

A — zdolny do służby wojskowej; co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

B — czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do czynnej służby wojskowej;

D— niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

E — trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą:

1)            dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2)            dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu;

3)            dokumentację medyczną albo orzeczenie lub wypis z orzeczenia stwierdzające niezdolność lub niepełnosprawność na podstawie którego można określić zdolność do czynnej służby wojskowej. Ważność dokumentacji medycznej i wyników badań specjalistycznych obejmuje okres 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

4)            dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

5)            potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Jeżeli osoba wezwana nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i miejscu do kwalifikacji wojskowej, powinna zawiadomić o tym Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, burmistrz wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.2305 t.j. ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2023.440 )

Aktualności